Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 362

protokols Nr. 14, 10. punkts

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā
“Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības
ceļakarte skolā” īstenošanai” un projekta
īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

Atbilstoši atklāta projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” nolikumam (turpmāk – konkurss), kura organizēšanas pamats – Ministru kabineta rīkojums Nr.349 (prot. Nr. 44 48. §) “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 11.00.00 “Demogrāfijas pasākumi” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu” un informatīvais ziņojums “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 39.punktam, kas nosaka Bērnu un jauniešu interešu centru kā atbildīgo par jaunatnes politiku pašvaldībā un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2020.-2022.gadam noteiktos pasākumus P 1.1.4. “Attīstīt Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu sadarbību pilsētā”, P 1.1.5. “Atbalstīt un sekmēt Jūrmalas jauniešu ierosinātos pasākumus Jūrmalas pilsētā. Veicināt finanšu plānošanas prasmes”, P 2.3.3. “Institūciju sadarbības īstenošana” P 2.4.2. “Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības apmācības par jaunatnes politikas aktualitātēm, par jauniešu dažādiem vecumposmiem, par veselību (veicināšanu, atkarību izraisošo vielu lietošanu u.c.), vardarbību (emocionālo un fizisko) jauniešu vidū un citām aktuālām tēmām”, P 3.3.1. “Organizēt neformālās izglītības seminārus, apmācības, projektus”, P 4.1.1. “Brīvprātīgā darba popularizēšana, veidot izpratni par tā nozīmi”, P 5.1.1. “Organizēt lekcijas/seminārus/nodarbības ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu (piemēram, nodarbības par aktivitātēm “Stresa akadēmija” pirms valsts eksāmeniem 12.klasēm). Veicināt vienaudžu izglītības programmas ieviešanu pilsētā” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra sadarbībā ar izglītības iestādēm – Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Pumpuru vidusskolu, Majoru vidusskolu, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu un Slokas pamatskolu dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” ar projektu “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – sniegt atbalstu izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc Covid 19 laikmetā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Izglītojamo pašpārvalžu jaunieši apguvuši zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām;

3.2. Veicināta izglītojamo pašpārvalžu līdzdalība skolas ārpus stundu dzīves veidošanā;

3.3. piecas pašpārvalžu komandas ir izstrādājušas un īstenojušas savas skolas ”Labbūtības ceļa karti”, sniedzot psihoemocionālu atbalstu vienaudžiem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 10.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 5000,00 euro (pieci tūkstoši euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram sadarbībā ar izglītības iestādēm vienota projekta pieteikuma iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai līdz 2021.gada 10.septembrim.

7. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta īstenošanas un sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram sadarbībā ar izglītības iestādēm - Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Pumpuru vidusskolu, Majoru vidusskolu, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu un Slokas pamatskolu.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF