Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Irēna Kausiniece, Andrejs Morozovs, Ieva Taranda, Inese Kārkliņa

Sēdē nepiedalās deputāti:

Ints Dālderis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

 Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

Anita Maija Naudiša

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Ilze Karjuse

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākā eksperte

Laura Jaundāldere

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Signe Laķe

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas muzeja projektu vadītājs

Endijs Melnis

PI “Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītājs

Uģis Iskrovs

Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktore

Madara Štrausa

SIA "Jūrmalas siltums" valdes priekšsēdētājs

Valdis Vītoliņš

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju

4.

Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums

5.

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

8.

Par “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu”

10.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

11.

Par Psihoemocionālā atbalsta programmas - "Supervīzīja pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" ietvaros īstenošanu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

13.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” noslēgumu

14.

Par kustamās mantas atsavināšanu

15.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu

16.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

18.

Par būvju nojaukšanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Robežu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 21B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, un Vaivari 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 “Dzīvokļu komisijas nolikums”

28.

Par Dzīvokļu komisiju

29.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu

30.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

32.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 55A-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

33.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu

37.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

40.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

41.

Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu

42.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu

43.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

44.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtību šādus papildu jautājumus:

· Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai

· Par Latvijas Airēšanas federācijas sacensību līdzfinansēšanu

· Par “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026. gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”

· Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 13-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

· Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu”

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju

4.

Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums

5.

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

8.

Par “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu”

10.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

11.

Par Psihoemocionālā atbalsta programmas - "Supervīzīja pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" ietvaros īstenošanu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

13.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” noslēgumu

14.

Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai

15.

Par Latvijas Airēšanas federācijas sacensību līdzfinansēšanu

16.

Par “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026. gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”

20.

Par kustamās mantas atsavināšanu

21.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu

22.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

24.

Par būvju nojaukšanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Robežu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 21B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, un Vaivari 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 “Dzīvokļu komisijas nolikums”

34.

Par Dzīvokļu komisiju

35.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu

36.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

38.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 55A-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

39.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 13-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu

44.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

47.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

48.

Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu

49.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu

50.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

51.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

52.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

53.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu”

54.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

55.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.355)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.356)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

G.Truksnis aicina deputātus balsot par katru Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas pieteikto kandidātu atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Aivara Griķa ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

ievēlēt Aivaru Griķi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ilmāra Pilinieka ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

ievēlēt Ilmāru Pilinieku Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Līgas Bērziņas ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

ievēlēt Līgu Bērziņu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Armanda Erdmaņa Hermaņa ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 4 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Broņislavas Sadovskas ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

ievēlēt Broņislavu Sadovsku Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Jāņa Samanoviča ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

ievēlēt Jāni Samanoviču Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Natālijas Kolobovas ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

ievēlēt Natāliju Kolobovu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Sandras Andreļunas ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – 12 (U.Kronblūms, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Jāņa Ezera ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

ievēlēt Jāni Ezeru Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijā.

G.Truksnis aicina deputātus izvirzīt kandidātus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētaja amatam.

R.Sproģe – par vēlēšanu komisijas priekšsēdētaja amata kandidātu izvirza Aivaru Griķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Aivara Griķa ievēlēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

ievēlēt par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Aivaru Griķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju.

4. Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikumu.

5. Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu (lēmums Nr.357)

Ziņotājs:

S.Laķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā (lēmums Nr.358)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.359)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”.

8. Par “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu (lēmums Nr.360)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu” (lēmums Nr.361)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu”.

10. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka ir nepieciešams lēmuma projekta 1.punktā projekta nosaukumu “Jūrmalas skolu labbūtības ceļakarte” aizstāt ar nosaukumu “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas valstpilsētas izglītības iestādēs”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

11. Par Psihoemocionālā atbalsta programmas - "Supervīzīja pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" ietvaros īstenošanu (lēmums Nr.363)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Psihoemocionālā atbalsta programmas - "Supervīzīja pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" ietvaros īstenošanu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” (lēmums Nr.364)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”.

13. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” noslēgumu (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” noslēgumu.

14. Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

M.Štrausa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai.

15. Par Latvijas Airēšanas federācijas sacensību līdzfinansēšanu (lēmums Nr.367)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Latvijas Airēšanas federācijas sacensību līdzfinansēšanu.

16. Par “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026. gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.368)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026. gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.369)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.370)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”.

20. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.371)

Ziņotājs:

U.Iskrovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

21. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu (lēmums Nr.372)

Ziņotājs:

E.Melnis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu.

22. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem (lēmums Nr.373)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī aicina deputātus atbalstīt šādus papildu budžeta grozījumus:

· pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanai, kas tika izskatīti un atbalstīti šodienas Sociālo un veselības jautājumu komitejas ārkārtas sēdē;

· Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojuma ieņēmumus un izdevumus līdz 2700 EUR apmērā Psihoemocionālā atbalsta programmas - "Supervīzīja pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" īstenošanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

24. Par būvju nojaukšanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā (lēmums Nr.374)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Robežu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.375)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Robežu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.376)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 21B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.377)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 21B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, un Vaivari 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu (lēmums Nr.378)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, un Vaivari 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.379)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā (lēmums Nr.380)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Izsakās:

U.Kronblūms neuzskata, ka aiz esošās apbūves, kāpu reljefā, būtu iespējama vēl kāda apbūve.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – 2 (U.Kronblūms, A.Čuda) “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā.

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 “Dzīvokļu komisijas nolikums” (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 “Dzīvokļu komisijas nolikums”.

34. Par Dzīvokļu komisiju (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Dzīvokļu komisiju.

35. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

36. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.385)

37. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.386)

38. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 55A-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.387)

39. Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.388)

40. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 55A-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

4. Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

41. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 13-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 13-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.391)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu.

44. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.393)

45. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

47. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.396)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

48. Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu.

49. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu.

50. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

51. Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

52. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka zaļās zonas pārveidošana par autostāvvietu šīs ēkas īpašnieku vajadzībām, kuru pēc tam par pašvaldības līdzekļiem būs jāuztur, nav ieguvums. Aicina deputātus šo lēmuma projektu neatbalstīt.

I.Kausiniece aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, jo uzskata, ka tas palīdzētu risināt problēmu ar auto novietošanu iebraucot Jūrmalā, un atvieglotu transporta plūsmu Rīgas ielā, ko ļoti bieži traucē uz ielas novietotās automašīnas.

G.Truksnis uzskata, ka lēmuma projekts ir atbalstāms, jo vajadzība pēc autostāvvietām pilsētā vienmēr ir aktuāla. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

53. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu” (lēmums Nr.402)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu”.

54. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti”.

55. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”.

Sēde slēgta plkst.11.36

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2021.gada 30.septembrī.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 31.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF