Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 370

protokols Nr. 14, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112
“Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona)
maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu un 8.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 12.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-23/8), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Aizstāt 1.punktā un 5.3.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

3. Aizstāt 5.2.apakšpunktā vārdus “pilsētas pašvaldības” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”.

4. Aizstāt pielikuma nosaukumā un pielikuma 1.4. punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF