Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 371

protokols Nr. 14, 20. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Izskatot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (turpmāk – Iestāde) iesniegto ierosinājumu par transportlīdzekļa VW LT35, valsts reģistrācijas Nr.FR 5372 (turpmāk – kustamā manta), pirmā reģistrācija 2005.gada 21.novembrī atsavināšanu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāk minēto:

1. atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta otrajai daļai publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Kustamā manta ir Iestādes īpašumā un turējumā līdz ar to Iestāde ir tiesīga ierosināt mantas atsavināšanu;

2. Likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu;

3. Likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700,00 euro (septiņi simti euro 00 centi), šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo bilances vērtību;

4. kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2021.gada 27. jūliju ir 0,00 euro (nulle euro 00 centi);

5. izvērtējot kustamās mantas atlikušo bilances vērtību, secināms, ka nododot pārstrādei licencētā automašīnu pārstrādes uzņēmumā (metāllūžņos), kustamās mantas cena ir augstāka, kas ir 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro 00 centi);

6. pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta trešo daļu, ar nodokli neapliek preču iegādi, ja reģistrēts nodokļa maksātājs par attiecīgajām precēm nav atskaitījis priekšnodokli un preces tika iegādātas vai izmantotas šā panta pirmajā daļā minēto darījumu nodrošināšanai vai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai;

7. kustamā manta ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav izmantojama ceļu satiksmē kopš 2020.gada 27.jūlija. Pamatojoties uz sauszemes transportlīdzekļa tehniskā vērtētāja 2020.gada 21.septembra Novērtēšanas aktu Nr.9066 ir konstatēts, ka kustamās mantas remonta izmaksas, lai tas varētu piedalīties ceļu satiksmē ir jāiegulda lieli kapitālieguldījumi, kuri pārsniedz līdzvērtīga tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa tirgus vērtību. Kustamās mantas bojājumi – caurejoša korozija (nepieciešams veikt automašīnas virsbūves kapitālo remontu – metināšanas darbi);

8. izvērtējot kustamās mantas nolietojumu, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu kustamās mantas apsaimniekošanu, kas nav nepieciešama pašvaldības un Iestādes funkciju nodrošināšanai, lietderīgi ir kustamo mantu atsavināt – pārdodot to par brīvu cenu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt kustamo mantu – transportlīdzekli VW LT35, valsts reģistrācijas Nr.FR 5372, nosakot atsavināšanas veidu, pārdodot to par brīvu cenu.

2. Apstiprināt kustamās mantas - transportlīdzekļa VW LT35, valsts reģistrācijas Nr.FR 5372, cenu 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro 00 centi) apmērā, kas noteikta, ņemot vērā transportlīdzekļa cenu, nododot to pārstrādei. Kopējā līgumcena ir 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro 00 centi).

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, sagatavot pirkuma pārdevuma līgumu par kustamās mantas nodošanu pārstrādei par lēmuma 2.punktā norādīto cenu, kā arī organizēt un rīkot kustamās mantas atsavināšanu.

4. Atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ieskaitāmi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF