Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 26.maija 235.lēmumu

2021.gada 26.augustāNr. 383

protokols Nr. 14, 34. punkts

Par Dzīvokļu komisiju

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.32 “Dzīvokļu komisijas nolikums” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2021.gada 10.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis (atbilstoši Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam);

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs;

1.3.2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītājs;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes juriskonsults;

1.3.4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs.

2. Uzdot komisijas locekļa prombūtnes gadījumā tā pienākumus pildīt attiecīgajam darbiniekam vai amatpersonai, kuram atbilstoši amata aprakstā vai darba devēja rīkojumā noteiktajam ir pienākums aizvietot prombūtnē esošo darbinieku vai amatpersonu.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmums Nr.621 “Par Dzīvokļu komisiju”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis