Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 391

protokols Nr. 14, 42. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā,
atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8006, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 22,4 m2, kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 001 un 2240/21980 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004, kā arī kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.4) 2012.gada 20.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000072800 4.

Dzīvokļa īpašums Nr.4 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 1903.gada celtas 1-stāvu konstrukcijas dzīvojamās mājas 1.stāvā. Dzīvokļa plānojums neatbilst mūsdienu prasībām, tajā nav izbūvēta tualetes telpa, vējtverī uzstādīta dušas kabīne, apkure telpās tiek nodrošināta ar cietā kurināmā apkures krāsniņu, kura uzstādīta virtuves telpā.

Par dzīvojamo telpu Krasta ielā 13-4, Jūrmalā, 1974.gada 26.augustā noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums ar Vārds Uzvārds (turpmāk – īrniece) uz nenoteiktu laiku. Šobrīd dzīvokļa īpašumā Nr.4 ir deklarētas sešas personas.

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 5.maijā saņemts īrnieces iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/21S-8212) ar lūgumu atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.4. Īrniece atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņa vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Atsavināšanas likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu, tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to īrniece ir tiesīga pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.4, kā arī īrniece un viņa ģimenes locekļi 2021.gada 9.augustā pie Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Renātes Rones ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.4 iegūs īpašumā Vārds Uzvārds.

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam jāpaziņo Domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.4, kas ir vienīgais neprivatizētais dzīvokļa īpašums četru dzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā pārējie dzīvokļi pieder privātpersonām.

Dzīvokļa īpašumam Nr.4 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 12.jūnijā

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2021.gada 8.jūnijā

5 000

2 236

1 204,67

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” dzīvokļa īpašuma Nr.4 novērtēšanas izdevumi ir 108,90 euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa noteic, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 30.jūnija sēdē (protokola Nr.8.2-7/7) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.4 saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteikto tirgus vērtību 5 000 euro, kas palielināta par īpašuma vērtēšanas izdevumiem 108,90 euro, nosakot objekta nosacīto cenu 5 109 euro, kas noapaļota līdz veselam euro, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un dzīvokļa īpašumu Nr.4 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniekam vai viņa ģimenes loceklim pēc savstarpēji noslēgtās notariāli apliecinātās vienošanās, kā arī nolēma, ka dzīvokļa īpašums Nr.4 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/7) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2021.gada 10.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8006, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 22,4 m2, kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 001 un 2240/21980 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004, kā arī kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.4).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.4 nosacīto cenu 5 109 euro (pieci tūkstoši viens simts deviņi euro).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar notariāli apliecināto vienošanos nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums) dzīvokļa Nr.4 īrnieces dēlam – Vārds Uzvārds, personas kods, piedāvājot pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.4.

4. Noteikt ka dzīvokļa īpašums Nr.4 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

5. Ja Vārds Uzvārds Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.4 pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu vai nomaksas pirkuma gadījumā – avansu 10% no pirkuma maksas, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.4 pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu (2.vai 3.pielikums).

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.4 pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu.

7. Gadījumā, ja Vārds Uzvārds nesniedz atbildi Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā vai atsakās iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr.4, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.391

(protokols Nr.14, 42.punkts)

Dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 900 8006

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Krasta iela 13-4, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 900 8006

1.3.

Objekta sastāvs

- dzīvoklis Nr.4 ar kopējo platību 22,4 m2;

- kopīpašuma 2240/21980 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 001;

- kopīpašuma 2240/21980 domājamā daļa no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004;

- kopīpašuma 2240/21980 domājamā daļa no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.4).

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2012.gada 20.aprīlī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000072800 4.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __.augusta lēmums Nr._____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības

Vārds Uzvārds (īrnieces dēls)

2.2.

Dzīvojamās telpas īres līgums

1974.gada 26.augustā noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums, bez termiņa ierobežojuma

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

5 109 euro (pieci tūkstoši viens simts deviņi euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

euro

Objekta pārdošana par tūlītēju samaksu

3.4

Pirkuma maksa

5 109 euro (pieci tūkstoši viens simts deviņi euro)

Objekta pārdošana uz nomaksu

3.5

Objekta nodrošinājums - 10% apmērā no Objekta cenas

510, 90 euro (pieci simti desmit euro un 90 centi)

3.6.

Objekta pirkuma cenas daļa

4 598,10 euro (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 10 centi).

Par atlikto maksājumu (nomaksu) maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2021.gada ___. augusta lēmumu Nr. ___“Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un trīs nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk – Persona). Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad Persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Personai rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma maksas vai nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai 3.5.apakšpunktam, Paziņojuma 6.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitījusi Objekta pirkuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai Objekta nodrošinājuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai Objekta nodrošinājuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.8. Personai Objekta nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.apakšpunktam.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma vai nomaksas pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma vai nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par Objekta turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, pēc pirkuma cenas samaksas pilnā apmērā un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (pielikums).

6.2. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā vai 3.5.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.4. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesamību.


Pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt dzīvokļa īpašumu:

Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 8006,

par objekta pirkuma maksu 5 109 euro (pieci tūkstoši viens simts deviņi euro) ar

_______________________________________________________________________

(tūlītēju samaksu vai uz nomaksu)

saskaņā ar Domes 2021.gada ___.augusta lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas www.jurmala.lv.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

2021. gada ____.________________________


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.391

(protokols Nr.14, 42.punkts)

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 20__.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ____________________________________________________, no vienas puses, un

_____________, _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 20__.gada __._______ lēmumu Nr.____ „_____________”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašumu Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 900 8006, kas sastāv dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 22,4 m2, kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 001 un 2240/21980 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004, kā arī kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2, (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU 2012.gada 20.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000072800 4.

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir _______ euro (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai, kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemts 2021.gada ___________________.

3.PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums trīs mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas _ __ .gada ____________ starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais ____________ .

5.4. PIRCĒJS parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

5.5. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā PIRCĒJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

5.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un parakstīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.11. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz vienas lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIRCĒJS

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________


Pielikums

2021.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma

 pirkuma līgumam Nr.____________

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 20_.gada __._________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________________________________, nodod un

________________, personas kods / reģistrācijas Nr.____________, pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu __________, Jūrmalā, ar kadastra Nr.___________, kas sastāv no __________ (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

____________ nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms dzīvokļa tehniskais stāvoklis un pieņem dzīvokļa īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIEŅEM

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.391

(protokols Nr.14, 42.punkts)

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā,

2021.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __.________ lēmumā Nr.___ “_________________”, no vienas puses, un

_____________, personas kods_____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __.______ lēmumu Nr.____ “_____________”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašumu Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 900 8006, kas sastāv dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 22,4 m2, kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 001 un 2240/21980 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004, kā arī kopīpašuma 2240/21980 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2, (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU 2012.gada 20.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000072800 4.

1.4. Par OBJEKTA lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā _______ noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, pamatojoties uz ___________________.

 1.5. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ euro ( __________ euro, __ centi). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ euro ( _____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 20 __ .gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.3. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu ______gadi. PIRCĒJS maksā pirkuma maksu ___ vienādos maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša ___ . ( ___________ ) datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (1.pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.4. PĀRDEVĒJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. PĀRDEVĒJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu PIRCĒJAM, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. PĀRDEVĒJS rēķinu elektroniski nosūta PIRCĒJAM uz e-pasta adresi ________________.

2.5. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.6. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.7. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.9. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenas daļu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (2.pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums trīs mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS

GADĪJUMĀ

5.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM.

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBJEKTA lietošanu.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

6.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas ____.gada _________ noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.___.

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

6.5. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā PIRCĒJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un parakstīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

6.11. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Maksājumu grafiks uz __ (____) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

__________________

PIRCĒJS

____________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________

____________


2.pielikums

2021.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora _______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 20___.gada ________ lēmumu Nr._____ _____________________________, nodod un

___________________, personas kods__________, pārņem

savā valdījumā dzīvokļa īpašumu _______________Jūrmalā, kadastra Nr._______________ kas sastāv no dzīvokļa Nr.___ ar kopējo platību ______m2; kopīpašuma ___________ domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu ____________un kopīpašuma _________________domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr._______________(turpmāk - dzīvokļa īpašums Nr._____).

___________________ pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.___. No šī akta parakstīšanas brīža ___________________ ir atbildīgs par dzīvokļa īpašuma Nr.____ apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

PIEŅEM

______________

Personas kods ______________

Deklarētā adrese: ________________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF