Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 397

protokols Nr. 14, 48. punkts

Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128
un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127
termiņa pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 8.jūnijā saņemts nekustamā īpašuma Aizupes ielā 1, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domē ar lietas Nr.1.1-39/21S-10649), ar lūgumu pagarināt 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līgumu Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1127 uz pieciem gadiem.

Pamatojoties uz Domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.354 “Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas un zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, daļas nomas līgumu noslēgšanu”, starp Domi un Vārds Uzvārds 2016.gada 22.augustā tika noslēgts Ūdenstilpes nomas līgums Nr.1.2-16.3/1128 par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas 143 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 22.augustam, pontona uzturēšanai un Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1127 par zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, daļas 232 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 22.augustam teritorijas apsaimniekošanai un piekļūšanai pie ūdenstilpes.

Pamatojoties uz Domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.405 “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu”, starp Domi un Vārds Uzvārds 2017.gada 31.augustā tika noslēgta vienošanās Nr.1.2-16.3/1236 par Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 22.augustam un Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/1237 par Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 22.augustam.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8.punkts noteic, ja pagarina ūdenstilpes nomas līguma vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma termiņu, priekšroka dodama iepriekšējam ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis visus līguma nosacījumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 53.punktam iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i. 30 gadi.

MK noteikumu Nr.350 137.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas personas zemes nomu, kas bija spēkā slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.

Savukārt MK noteikumu Nr.350 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3.nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Lai noteiktu iespējami augstāko nomas maksu tika pieaicināts neatkarīgs vērtētājs. Atbilstoši MK noteikumu Nr.350 3.punktam neatkarīgs vērtētājs ir persona ar labu reputāciju, kura ieguvusi augstākās izglītības piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā vai radniecīgā jomā, kas ir saistīta ar nekustamo īpašumu, kura ir apguvusi nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī ieguvusi atbilstošu pieredzi un ir kompetenta attiecīgu aktīvu kategorijā un lokalizācijā esošas zemes un būvju novērtēšanā, vai persona, kurai ir derīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai (sertificēts vērtētājs).

Neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” 2021.gada 1.jūlijā noteiktā zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1006 daļas 232 m2 platībā, tirgus nomas maksa gadā ir 200 euro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas ir augstāka nekā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/11271 noteikts.

Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto, nomas maksa ir nosakāma atbilstoši neatkarīgs vērtētāja noteiktai nomas maksai.

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds 2021.gada 8.jūnija iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8. un 9.punktu, MK noteikumu Nr.350 53. un 137.punktiem, kā arī ņemot vērā Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada 15.jūnija lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-3/24), un Domes Pilsētsaimniecības komitejas 2021.gada 10.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-29/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128, kas noslēgts starp Domi un Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas 143m2 platībā nomu, termiņu līdz 2026.gada 22.augustam.

2. Pagarināt 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127, kas noslēgts starp Domi un Vārds Uzvārds, personas kods, par zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1006 daļas 232 m2 platībā nomu, termiņu līdz 2026.gada 22.augustam.

3. Noteikt ūdenstilpes daļas nomas maksu gadā 0,71 euro/m2, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Noteikt zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā daļas 232 m2 platībā nomas maksu gadā 200,00 euro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Noteikt, ka Vārds Uzvārds jākompensē Domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” atlīdzības summu 181,50 euro apmērā.

6. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugiem lēmuma 1. un 2.pielikumā).

7. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 6.punktā minētās vienošanās.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.397

(protokols Nr.14, 48.punkts)

VIENOŠANĀS

par grozījumiem 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līgumā Nr.1.2-16.3/1128

Jūrmalā 2021.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu ”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

pamatojoties uz savstarpēji 2016.gada 22.augustā noslēgtā Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 (turpmāk – LĪGUMS) 4.4. un 6.1.apakšpunktiem un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu ” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu LĪGUMĀ:

1. Izteikt 2.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.9. nodrošināt brīvu pieeju pie ūdenstilpes (Objekta), lai to varētu izmantot: atpūtai (t.sk., peldēšanos ūdeņos), kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, dzeramā ūdens apgādei, rekreācijai un makšķerēšanai, rūpnieciskai zvejai. Ievērot Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (pieejami: www.jurmalasosta.lv) un citus normatīvos aktus, kas nosaka Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu;”

2. Papildināt 2.2.apakšpunktu ar 2.2.13.apakšpunktu un 2.2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.13. veikt peldbūvju izvietošanu OBJEKTĀ tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.14. LĪGUMA ietvaros saņemtos fizisko personu datus izmantot un uzglabāt tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no LĪGUMA izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc LĪGUMA saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

3. Papildināt 2.sadaļu ar 2.5.apakšpunktu un 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. NOMNIEKS var veikt OBJEKTA krasta stiprinājumus atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un saskaņojot to ar IZNOMĀTĀJU.

2.6. NOMNIEKAM ir aizliegts OBJEKTĀ izvietot un publiski izmantot būvniecības stadijā esošas peldbūves, tai skaitā peldošas konstrukcijas, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas Latvijas Kuģu reģistrā.”

4. Izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.6. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. LĪGUMĀ noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu nomaksāšanas. Ja NOMNIEKAM ir nomas maksājumu parāds, tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.”

5. Papildināt 3.sadaļu ar 3.10. un 3.11.apakšpunktiem šādā redakcijā:

“3.10. PUSES vienojas, ka OBJEKTA nomas maksas maksājumu par laika periodu no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 31.decembrim NOMNIEKS veic divu nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

3.11. IZNOMĀTĀJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pēc LĪGUMA spēkā stāšanās IZNOMĀTĀJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz LĪGUMU un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. IZNOMĀTĀJS rēķinu elektroniski nosūta NOMNIEKAM uz e-pasta adresi: e-pasts.”

6. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026.gada 22.augustam.”

7. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

8. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

9. Vienošanās sagatavota uz ____ lapām divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs - NOMNIEKA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10. Vienošanās kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums:

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___ lēmuma Nr.____ “Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu” noraksts uz __ lapas.

11. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Tālr.:67093816, e-pasts: pasts @jurmala.lv

_________________________

(E.Stobovs)

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

Tālr.:, e-pasts:

_________________________

(Vārds Uzvārds)


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.397

(protokols Nr.14, 48.punkts)

VIENOŠANĀS

par grozījumiem 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1127

Jūrmalā 2021.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu ”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

pamatojoties uz savstarpēji 2016.gada 22.augustā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 (turpmāk – LĪGUMS) 4.2.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu LĪGUMĀ:

1. Papildināt 2.2.apakšpunktu ar 2.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.8. LĪGUMA ietvaros saņemtos fizisko personu datus izmantot un uzglabāt tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no LĪGUMA izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc LĪGUMA saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

2. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1. Puses vienojas par OBJEKTA gada nomas maksu 200,00 euro (divi simti euro) apmērā.”

3. Izteikt 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKAM nokavējuma procentus – 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”

4. Izteikt 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8. LĪGUMĀ noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu nomaksāšanas.”

5. Izteikt 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.9. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu rakstisku rēķinu, vienpusēji mainīt zemes nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ:

3.9.1. ja normatīvie akti paredz citu neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību;

3.9.2. ja ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti uz neapbūvētu zemesgabalu attiecināmi nodokļi un nodevas vai mainīts ar nodokli apliekamais objekts.”

6. Papildināt 3.sadaļu ar 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., un 3.14.apakšpunktiem šādā redakcijā:

“3.10. LĪGUMA 3.9.1 un 3.9.2.apakšpunktos minētajos gadījumos nomas maksas vai citu saistīto maksājumu apmērs tiek mainīts ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos.

3.11. PUSES vienojas, ka OBJEKTA nomas maksas maksājumu par laika periodu no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 31.decembrim NOMNIEKS veic divu nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.”

3.12. IZNOMĀTĀJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. IZNOMĀTĀJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz LĪGUMU un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. IZNOMĀTĀJS rēķinu elektroniski nosūta NOMNIEKAM uz e-pasta adresi: e-pasts.

3.13. NOMNIEKS kompensē IZNOMĀTĀJAM pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 181,50 euro (viens simts astoņdesmit viens euro un 50 centi) apmērā par OBJEKTA tirgus nomas maksas novērtēšanu. Maksājums tiek veikts divu nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV20PARX0002484571019.

3.14. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko OBJEKTA lietošanu divkāršā apmērā no LĪGUMĀ noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā ar NOMNIEKA saistību neizpildi, ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.”

7. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējās parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026.gada 22.augustam.”

8. Izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.5. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt LĪGUMU, par to rakstiski paziņojot trīs mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā NOMNIEKAM ir pienākums nojaukt visas viņam piederošās būves (ēkas), ja PUSES nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz OBJEKTA pēc LĪGUMA izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.”

9. Papildināt 5.sadaļu ar 5.9. un 5.10.apakšpunktiem šādā redakcijā:

“5.9. Ja LĪGUMS tiek izbeigts, NOMNIEKAM ir pienākums par saviem līdzekļiem demontēt OBJEKTĀ uzstādītos labiekārtojuma elementus un atbrīvot OBJEKTU.

5.10. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt LĪGUMU, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, ja OBJEKTS IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.”

10. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

11. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

12. Vienošanās sagatavota uz ____ lapām divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs - NOMNIEKA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

13. Vienošanās kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums:

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___ lēmuma Nr.____ “Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu” noraksts uz __ lapas.

14. Pušu rekvizīti un paraksti.

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Tālr.:67093816, e-pasts: pasts @jurmala.lv

_________________________

(E.Stobovs)

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

Tālr.:, e-pasts:

_________________________

(Vārds Uzvārds)


Lejupielāde: DOC un PDF