Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 6.septembrīNr. 404

protokols Nr. 15, 1. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa,
investīciju projektiem

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam ir noteikusi prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virzienu R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” un Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2021.-2023.gadam aktivitātēs “Seguma remonts, atjaunošana publiskās vietās un pašvaldības teritorijās”, “Grantēto ielu asfaltēšana” un “Seguma atjaunošana, teritorijas labiekārtošana pilsētas iekškvartālos” 2021.gadā cita starpā ieplānojusi darbus – autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu nama iekškvartālā starp Raiņa ielu, Lībiešu ielu un Oškalnu ielu, Talsu šoseju, autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu nama iekškvartālā starp Lībiešu ielu, Skolas ielu un Slīteres ielu, Talsu šoseju.

Ar Ministru kabineta 2021.gada 1.septembra rīkojumu Nr.613 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid – 19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” investīciju projekti “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Raiņa ielu, Lībiešu ielu un Oškalnu ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” un “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Lībiešu ielu, Skolas ielu un Slīteres ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” ir iekļauti pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstā valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta ceturto daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “ Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai ” 8.punktu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virzienu R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” un Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāna 2021.-2023.gadam 14, 18. un 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, zemāk norādītajiem transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem:

1.1 “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Raiņa ielu, Lībiešu ielu un Oškalnu ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” 245 999 euro (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2021. un 2022.gadā;

1.2 “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Lībiešu ielu, Skolas ielu un Slīteres ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” 325 126 euro (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit seši euro) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2021. un 2022. gadā.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams:

2.1. investīciju projektam “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Raiņa ielu, Lībiešu ielu un Oškalnu ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trim gadiem;

2.2. investīciju projektam “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Lībiešu ielu, Skolas ielu un Slīteres ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” astoņu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trim gadiem;

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā prioritārā kārtā paredzēt līdzfinansējumu 2022.gada budžetā zemāk norādīto transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektu īstenošanai:

4.1. “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Raiņa ielu, Lībiešu ielu un Oškalnu ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” 160 075 euro (viens simts sešdesmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro) apmērā;

4.2. “Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālā starp Lībiešu ielu, Skolas ielu un Slīteres ielu, Talsu šoseju, Jūrmalā” 211 577 euro (divi simti vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro) apmērā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF