Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 6.septembrīNr. 405

protokols Nr. 15, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu
atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve
un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 4. un 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.645) nosacījumus, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928 (turpmāk – CFLA), 2020.gada 31.augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/19/I/012 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu), Dome īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētu projektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros tiek paredzēts veikt jaunas, publiski pieejamas daudzfunkcionālas ēkas izbūvi un teritorijas labiekārtošanu E.Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kurā ir paredzēts nodrošināt telpas komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai un jaunu darba vietu radīšanai atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai, izbūvēt Sēravotu ielas jaunbūvi, kas nodrošinās daudzfunkcionālai ēkai nepieciešamo funkcionālo savienojumu ar E.Dārziņa ielu un kalpos kā piekļuve tai pakalpojumu saņemšanai un intensīvas satiksmes gadījumos un ar daudzfunkcionālās ēkas funkcijām saistītas meža parka teritorijas labiekārtošanu.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.645 45.punktā noteiktajam, projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļaujamas, no ERAF un valsts budžeta dotācijas līdzekļiem finansējamas izmaksas, kas nepieciešamas komersantiem paredzētās, ar komercdarbības attīstību saistītās infrastruktūras izbūvei. Izmaksas, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, ir projekta neattiecināmās izmaksas, kas finansējamas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz Domes 2021.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID JPD 2020/124 “Būvdarbi daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra izveidei un meža parka labiekārtojums Ķemeros” rezultātiem, 2021.gada 30.augustā starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Arčers”, reģistrācijas Nr . 40003051954 , ir noslēgti trīs būvdarbu līgumi:

1) Būvdarbi objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1025;

2) Būvdarbi objektā “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1026;

3) Būvdarbi objektā “Sēravotu ielas jaunbūve” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1027.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu apguvi, atbilstoši un Domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”.

2. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.martam (30 (trīsdesmit) mēneši))”.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 9 269 443,05 EUR (deviņi miljoni divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro un 05 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta iesniegumā apstiprinātās izmaksas 8 089 709,83 EUR (astoņi miljoni astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro un 83 centi), tai skaitā:

5.1.1. projekta attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķa un iznākuma rādītāju sasniegšanai ir 94.83% jeb 7 742 432,41 EUR (septiņi miljoni septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 41 cents), kur:

5.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 006 224,14 EUR (pieci miljoni seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 14 centi);

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 2 736 208,27 EUR (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti astoņi euro un 27 centi), no tā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 132 517,69 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro un 69 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 2 603 690,58 EUR (divi miljoni seši simti trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro un 58 centi), no kurām:

5.1.1.2.3. līdzfinansējums publisko attiecināmo izmaksu segšanai ir 800 151,59 EUR (astoņi simti tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 59 centi);

5.1.1.2.4. līdzfinansējums privāto attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 803 538,99 EUR (viens miljons astoņi simti trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro un 99 centi).

5.1.2. projekta neattiecināmās izmaksas ir 5.17% jeb 347 277,42 EUR (trīs simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi euro un 42 centi), kur:

5.1.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums publisko neattiecināmo izmaksu segšanai ir 57 960,60 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 60 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums privāto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 289 316,82 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro un 82 centi).

5.2. ārpus projekta izmaksas 1 179 733,22 EUR (viens miljons viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 22 centi), kur:

5.2.1. pieņemt zināšanai, ka projekta idejas izstrādes izmaksas, tai skaitā starptautiska metu konkursa norises, detālplānojumu izstrādes, projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes, konsultāciju pakalpojumu, būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksas, kas veiktas 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā nav iekļautas projekta iesniegumā un ir 405 712,34 EUR (četri simti pieci tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 34 centi);

5.2.2. apstiprināt izmaksas 774 020,88 EUR (septiņi simti septiņdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 88 centi), kas nav iekļautas projekta iesniegumā, jo neatbilst MK noteikumu Nr.645 nosacījumiem, taču ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ietver izmaksas gāzes un siltumapgādes tīklu infrastruktūras, iekšējo (balss izziņošanas sistēmas) un ārējo (elektronisko sakaru) tīklu izbūvei, apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī videokameru, mēbeļu un aprīkojuma iegādei.”

3. Svītrot 6.punktu.

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

”7. Noteikt, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 3 464 842,18 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi euro un 18 centi) apmērā no aizdevuma līdzekļiem finansē šādas pozīcijas:

7.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības priekšfinansējumu 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.1.apakšpunktā noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 10% apmērā no 5.1.1.2.1.apakšpunktā noteiktās valsts budžeta dotācijas finansējuma, kopā 513 874,18 EUR (pieci simti trīspadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro un 18 centi) apmērā;

7.2. šī lēmuma 5.1.1.2.3.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai un šī lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kopā 858 112,19 EUR (astoņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts vienpadsmit euro un 19 centi) apmērā;

7.3. šī lēmuma 5.1.1.2.4.apakšpunktā, 5.1.2.2.apakšpunktā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas 2 092 855,81 EUR (divi miljoni devņdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro un 81 cents) apmērā.”.

5. Papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

“7.1Noteikt, ka no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem vai no aizdevuma līdzekļiem tiek finansētas šī lēmuma 5.2.2.apakšpunktā norādītās ārpus projekta izmaksas.”

6. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, Attīstības pārvaldei un projekta darbību ietvaros veicamos būvdarbus uzsākt līdz 2021.gada oktobrim”.

7. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF