Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 47.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 6.septembra 405.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2020.gada 27.augustāNr. 382

protokols Nr. 13, 5. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma
centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”

Grozīts ar domes 2021.gada 6.septembra 405.lēmumu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.474 “Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros)” 2019.gada 30.septembrī Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumu Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” noteiktajam, izvērtēšanai tika iesniegts projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” iesniegums (Nr.5.6.2.0/19/I/012). Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.februāra lēmumu Nr.1.1.2-3/2 “Lēmums par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (Nr.5.6.2.0/19/I/012) apstiprināšanu ar nosacījumu” un 2020.gada 31.jūlija lēmumu Nr.1.1.2-3/10 “Lēmums par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (Nr.5.6.2.0-19//I/012) nosacījumu izpildi”, projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” iesniegums tiek virzīts apstiprināšanai ar tehniskiem precizējumiem, kas izpildāmi līdz Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928 (turpmāk – CFLA).

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 25.punktā un 26.punktā noteiktajam, Vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ir jānoslēdz līdz 2020.gada 31.augustam.

Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.645), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, aktivitāti Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, prioritātes P1.8. “Konferenču tūrisma attīstība”, aktivitāti Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, rīcības virziena R1.8.1. “Lielām konferencēm nepieciešamās infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.46 “Darījumu tūrisma attīstība”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam mērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitātes uzlabošana” uzdevuma U.1.4. “Dabas tūrisma piedāvājuma attīstības veicināšana un popularizēšana” pasākuma P.1.4.1. “Daudzfunkcionāla interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma Nr.4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” aktivitāti Nr.4.4.2 “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa” un aktivitāti Nr.4.4.3. “Ielu apgaismojuma uzstādīšana pilsētā vēl neapgaismotajās ielās”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.jūnija lēmuma Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” aktivitāti Nr.3 “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru teritorijas, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmai 2014.-2020.gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. projekta ietvaros veiktas darbības publiski pieejamas infrastruktūras izveidē, saimnieciskās darbības sekmēšanai un jaunu darba vietu radīšanai, tai skaitā:

3.1.1. izbūvēta jauna, publiski pieejama daudzfunkcionāla ēka E.Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, ar kopējo platību 3956.65 m2, kurā paredzētas telpas komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai un jaunu darba vietu radīšanai 1927.98 m2 platībā un labiekārtota tai pieguļošā teritorija;

3.1.2. izbūvēta Sēravotu ielas jaunbūve, kas nodrošina daudzfunkcionālās ēkas funkcionālo savienojumu ar E.Dārziņa ielu, Jūrmalā;

3.1.3. izbūvēta un labiekārtota sabiedriski pieejama un funkcionāli ar daudzfunkcionālās ēkas funkcijām saistīta meža parka teritorija Tūristu ielā 17, Jūrmalā.

3.2. sasniegti projekta iznākuma rādītāji:

3.2.1. atjaunota degradēta teritorija 15,74 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu ekonomisko aktivitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.2.2. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – vismaz 85 darba vietas;

3.2.3. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – līdz 5 006 224.14 EUR (pieci miljoni seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 14 centi).

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.novembrim (38 (trīsdesmit astoņi) mēneši)). Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 47.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 13 786 254,11 euro (trīspadsmit miljoni septiņi simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 11 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

5.1. projekta apstiprinātās izmaksas 12 297 227,28 euro (divpadsmit miljoni divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un 28 centi): Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

5.1.1. projekta attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķa un iznākuma rādītāju sasniegšanai ir 75.93% jeb 7 742 432,41 euro (septiņi miljoni septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 41 cents), kur:

5.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 006 224,14 euro (pieci miljoni seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 14 centi);

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 2 736 208,27 euro (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti astoņi euro un 27 centi), no tā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 132 517,69 euro (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro un 69 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 2 603 690,58 euro (divi miljoni seši simti trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro un 58 centi), no kurām:

5.1.1.2.2.1. līdzfinansējums publisko attiecināmo izmaksu segšanai ir 800 151,59 euro (astoņi simti tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 59 centi);

5.1.1.2.2.2. līdzfinansējums privāto attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 803 538,99 euro (viens miljons astoņi simti trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro un 99 centi).

5.1.1.2.3. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

5.1.1.2.4. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

5.1.2. projekta neattiecināmās izmaksas ir 4 554 794.87 euro (četri miljoni pieci simti piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 87 centi), kur: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

5.1.2.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums publisko neattiecināmo izmaksu segšanai ir 773 133,68 euro (septiņi simti septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 68 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums privāto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 3 781 661,19 euro (trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit viens euro un 19 centi).

5.2. ārpus projekta izmaksas 1 489 026,83 euro (viens miljons četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši divdesmit seši euro un 83 centi), kur: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

5.2.1. pieņemt zināšanai, ka projekta idejas izstrādes izmaksas, tai skaitā starptautiska metu konkursa norises, detālplānojumu izstrādes, projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes, konsultāciju pakalpojumu, būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksas, kas veiktas 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā nav iekļautas projekta iesniegumā un ir 405 712,34 euro (četri simti pieci tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 34 centi);

5.2.2. izmaksas 1 083 314,49 euro (viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 49 centi), kas nav iekļautas projekta iesniegumā, jo neatbilst MK noteikumu Nr.645 nosacījumiem, taču ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ietver izmaksas gāzes un siltumapgādes tīklu infrastruktūras, iekšējo (balss izziņošanas sistēmas) un ārējo (elektronisko sakaru) tīklu izbūvei, apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī videokameru, mēbeļu un aprīkojuma iegādei. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

6. Svītrots ar domes 2021.gada 6.septembra 405.lēmumu

7. Noteikt, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 7 672 379,63 euro (septiņi miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro un 63 centi) apmērā no aizdevuma līdzekļiem finansē šādas pozīcijas: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

7.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības priekšfinansējumu 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.1.apakšpunktā noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 10% apmērā no 5.1.1.2.1.apakšpunktā noteiktās valsts budžeta dotācijas finansējuma, kopā 513 874,18 euro (pieci simti trīspadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro un 18 centi) apmērā;

7.2. šī lēmuma 5.1.1.2.2.1.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai un šī lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kopā 1 573 285,27 euro (viens miljons pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 27 centi) apmērā; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

7.3. šī lēmuma 5.1.1.2.2.2.apakšpunktā, 5.1.2.2.apakšpunktā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas 5 585 220,18 euro (pieci miljoni pieci simti astoņpadsmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit euro un 18 centi) apmērā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu

7.1Noteikt, ka no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem vai no aizdevuma līdzekļiem tiek finansētas šī lēmuma 5.2.2.apakšpunktā norādītās ārpus projekta izmaksas. Papildināts ar domes 2021.gada 6.septembra 405.lēmumu

8. Projekta budžeta atšifrējumu pa aktivitātēm un projekta finansēšanas plānu, norādot finansējuma avotus, apstiprināt pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas, pamatojoties uz projekta ietvaros īstenoto iepirkumu konkursu rezultātiem, nepieciešamības gadījumā, veicot grozījumus šī lēmuma 5.punktā un Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

9. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas 2020.gada 31.jūlija lēmumā Nr. 1.1.2-3/10 “Lēmums par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (Nr.5.6.2.0/19/I/012) nosacījumu izpildi” noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2020.gada 31.augustam.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, Attīstības pārvaldei un projekta darbību ietvaros veicamos būvdarbus uzsākt līdz 2021.gada oktobrim. Grozīts ar domes 2021.gada 6.septembra 405.lēmumu

11. Projekta ieviešanas pārraudzību uzdot nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 260.lēmumu