Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.oktobrīNr. 530

protokols Nr. 17, 66. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās
aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta
“Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka”
korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 22.oktobrī Jūrmalas pilsētas domē iesniedza iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr. 1.1-37/21S-18887) par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojuma nepieciešamību aizņēmumam 1 898 076 EUR (viens miljons astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit seši euro) apmērā, ko paredzēts ņemt Valsts kasē investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Attīstības programmā 2014.-2022.gadam ir noteikusi prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānā 2021.- 2023.gadam aktivitātē Nr.103 “SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” infrastruktūras un sniegto pakalpojumu uzlabošana” un “Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025.gadam” 4.5.sadaļā “Investīciju plāns.” Sabiedrība cita starpā ir ieplānojusi veikt A korpusa pārbūvi (korpusa k-4 pārbūve).

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 5.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.2.apakšpunktu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Attīstības programmā 2014.-2022.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāna 2021.- 2023.gadam aktivitāti Nr.103, “Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam” 4.5. sadaļu “Investīciju plāns”, kā arī ievērojot Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2021.gada 27.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/9) Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums sniegt Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk – Sabiedrība), kuras kapitāla daļu turētājs (100%) ir Jūrmalas pilsētas dome, ņemtajam aizņēmumam 1 898 076 EUR (viens miljons astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit seši euro) investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

2. Sniegt galvojumu uz 30 (trīsdesmit) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem, kā arī aizņēmuma procentu likme tiek noteikta atbilstoši aizdevuma līgumā noteiktajai aizņēmuma procentu likmei.

3. Sniegt galvojumu par ar Sabiedrības aizņēmumu saistītajiem blakus prasījumiem – procentiem, līgumsodu, nokavējumu naudām, kā arī citiem ar aizdevuma līguma izpildi saistītajiem izdevumiem, ja tādi būs, (tai skaitā arī Sabiedrības vainas dēļ vai nokavējuma dēļ nodarītajiem zaudējumiem un tiesu izdevumiem) pilnā apmērā.

4. Uzņemties galvojuma saistību kā pašam parādniekam.

5. Noteikt, ka galvojums tiek garantēts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF