Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 28.oktobrīNr.17

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

(piedalās attālināti)

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne (piedalās attālināti), Rita Sproģe (piedalās attālināti), Dace Riņķe (piedalās attālināti), Andris Čuda (piedalās attālināti), Larisa Loskutova (piedalās attālināti), Jānis Lediņš (piedalās attālināti), Irēna Kausiniece (piedalās attālināti no plkst.10.04), Andrejs Morozovs (piedalās attālināti), Ieva Taranda (piedalās attālināti), Inese Kārkliņa (piedalās attālināti), Ints Dālderis (piedalās attālināti), Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Uldis Kronblūms (veselības stāvokļa dēļ), Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

(piedalās attālināti)

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

(piedalās attālināti)

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

(piedalās attālināti)

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

(piedalās attālināti)

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

(piedalās attālināti)

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

(piedalās attālināti)

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

(piedalās attālināti)

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

(piedalās attālināti)

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Ieva Šponberga

(piedalās attālināti)

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

(piedalās attālināti)

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

(piedalās attālināti)

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

(piedalās attālināti)

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

(piedalās attālināti)

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

(piedalās attālināti)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja

Nataļja Stupele

(piedalās attālināti)

Jaundubultu vidusskolas direktors

Ēriks Annuškāns

(piedalās attālināti)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja

Ineta Aroniete

(piedalās attālināti)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

(piedalās attālināti)

Pumpuru vidusskolas direktore

Ausma Bruņeniece

(piedalās attālināti)

Jūrmalas Bāriņtiesas locekle

Ingrīda Bērziņa

(piedalās attālināti)

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

(piedalās attālināti)

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra Lēmumā Nr.658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”

7.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

8.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

10.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā finansētā projekta Nr2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494 "Mana zeme skaista" īstenošanu

11.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”’ un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

12.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā

13.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

14.

Budžeta nodaļas nolikums

15.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību apmēra palielināšanu rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” vides stāvokļa monitoringa un novērtēšanas veikšanai

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

17.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”

19.

Par Būvvaldes komisijas sastāvu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.74 “Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem"

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

26.

Par būves nojaukšanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā

27.

Par būvju nojaukšanu Mežsargu ielā 30, Jūrmalā

28.

Par būvju nojaukšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 19 un Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā

30.

Par būvju nojaukšanu Jaunā iela 66, Jūrmalā

31.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apbūvei

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Abavas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.431 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1 Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai

35.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

41.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-118, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

42.

Par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas nomu

43.

Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā nomu

44.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Puškina ielā 5, Jūrmalā, atsavināšanu

46.

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

52.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 553 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 1379 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

53.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 307 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 506 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

54.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 2, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba ielā 3, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūrkalnes ielā 19, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 19A, Jūrmalā

59.

Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” īstenošanu

· Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” īstenošanu.

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.557 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu”

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra lēmumā Nr.423 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā”

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

· Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” noslēgumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), I.Kausiniece vēl nav ieradusies, nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ierodas I.Kausiniece plkst.10.04.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra Lēmumā Nr.658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”

7.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

8.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

10.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā finansētā projekta Nr2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494 "Mana zeme skaista" īstenošanu

11.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”’ un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

12.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā

13.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

14.

Budžeta nodaļas nolikums

15.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību apmēra palielināšanu rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” vides stāvokļa monitoringa un novērtēšanas veikšanai

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

17.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”

19.

Par Būvvaldes komisijas sastāvu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.74 “Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem"

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

26.

Par būves nojaukšanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā

27.

Par būvju nojaukšanu Mežsargu ielā 30, Jūrmalā

28.

Par būvju nojaukšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 19 un Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā

30.

Par būvju nojaukšanu Jaunā iela 66, Jūrmalā

31.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apbūvei

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Abavas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.431 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1 Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai

35.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

41.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-118, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

42.

Par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas nomu

43.

Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā nomu

44.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Puškina ielā 5, Jūrmalā, atsavināšanu

46.

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

52.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 553 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 1379 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

53.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 307 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 506 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

54.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 2, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba ielā 3, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūrkalnes ielā 19, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 19A, Jūrmalā

59.

Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā

60.

Par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” īstenošanu

61.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” īstenošanu.

62.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu”

63.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”

64.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.557 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu”

65.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra lēmumā Nr.423 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā”

66.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

67.

Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” noslēgumu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu” (lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”.

7. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

8. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”.

10. Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā finansētā projekta Nr.2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494 "Mana zeme skaista" īstenošanu (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā finansētā projekta Nr.2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494 "Mana zeme skaista" īstenošanu.

11. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”’ un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”’ un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

12. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

13. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

U.Andersone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā.

14. Budžeta nodaļas nolikums (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Budžeta nodaļas nolikumu.

15. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību apmēra palielināšanu rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” vides stāvokļa monitoringa un novērtēšanas veikšanai (lēmums Nr.485)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību apmēra palielināšanu rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” vides stāvokļa monitoringa un novērtēšanas veikšanai.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka papildu ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

17. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums” (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”.

19. Par Būvvaldes komisijas sastāvu (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Būvvaldes komisijas sastāvu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.74 “Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem" (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.74 “Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem".

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām” (saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

26. Par būves nojaukšanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā.

27. Par būvju nojaukšanu Mežsargu ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Mežsargu ielā 30, Jūrmalā.

28. Par būvju nojaukšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 19 un Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 19 un Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā.

29. Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā.

30. Par būvju nojaukšanu Jaunā iela 66, Jūrmalā (lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Jaunā iela 66, Jūrmalā.

31. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apbūvei (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apbūvei.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Abavas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Abavas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.431 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1 Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.431 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1 Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmums Nr.498)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai.

35. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.499)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.500)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā apstiprināšanu.

37. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

38. Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.502)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”.

39. Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

40. Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

41. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-118, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-118, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

42. Par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas nomu.

43. Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.507)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā nomu.

44. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.508)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Puškina ielā 5, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.509)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Puškina ielā 5, Jūrmalā, atsavināšanu.

46. Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.510)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Čuda – aicina neatbalstīt šo, kā arī nākamos četrus jautājumus par zemesgabalu atsavināšanu. Šajos zemesgabalos ir meža teritorija; uzskata, ka šajā pilsētas daļā ir pietiekami daudz neapbūvētu zemesgabalu, ko iespējams izmantot apbūvei, pirms mežu izciršanas šajos zemesgabalos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

47. Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

48. Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

49. Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.513)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

50. Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.514)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

51. Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

52. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 553 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 1379 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 553 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 1379 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

53. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 307 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 506 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 307 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 506 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

54. Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.519)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 2, Jūrmalā.

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.520)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba ielā 3, Jūrmalā.

57. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūrkalnes ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūrkalnes ielā 19, Jūrmalā.

58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 19A, Jūrmalā (lēmums Nr.522)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 19A, Jūrmalā.

59. Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.523)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

60. Par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” īstenošanu (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” īstenošanu.

61. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” īstenošanu (lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” īstenošanu.

62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu” (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu”.

63. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai” (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

I.Brača – ziņo, ka ir tehniski precizējumi – frāze “Galvojums ir spēkā līdz 2051.gada 28.oktobrim” tiek aizstāta ar frāzi “Galvojums ir spēkā uz 30 gadiem”, kas nemaina būtību, taču ir svarīgi, ja SIA “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma līgumu noslēgs 2022.gadā, nevis 2021.gadā, jo tad būs nepieciešams veikt grozījumus lēmumā. Aicina atbalstīt pievienoto precizēto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”.

64. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.557 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu” (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.557 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu”.

65. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra lēmumā Nr.423 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā” (lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra lēmumā Nr.423 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā”.

66. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

67. Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” noslēgumu (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” noslēgumu.

Sēde slēgta plkst.11.50

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2021.gada 25.novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Lisovska

2021.gada 28.oktobrī.


Lejupielāde: DOC un PDF