Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 16.decembrīNr. 605

protokols Nr. 20, 26. punkts

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto
pakalpojumu maksas apmēru

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 15.panta ceturto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, ar Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu Nr.480 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”” nolemts noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021 (turpmāk – Sabiedrība), par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu un īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu deleģēšanu, nodrošinot sociālās palīdzības (aprūpes) pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1panta pirmo un trešo daļu pašvaldībai pārvaldes uzdevuma ietvaros ir jānosaka Sabiedrības sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtība.

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 6.oktobra rīkojuma Nr.1.1-14/21-179 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta projektu 2022.gadam un Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022.gadam aktualizēšanu” 4.6.punktu, Sabiedrība ir sagatavojusi vienas gultasdienas izmaksu aprēķinu ar noteiktu pakalpojumu maksas apmēru 2022.gadam, kas norādīts lēmuma pielikumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/21-179 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta projektu 2022.gadam un Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022.gadam aktualizēšanu”, ņemot vērā Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2021.gada 26.novembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/15), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021, pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu un īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu maksas apmēru saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” publicēt lēmumu kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas domes

2021.gada 16.decembra lēmumam Nr.605

(protokols Nr.20, 26.punkts)

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmērs 2022.gadam

Nr.

Pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegtais pakalpojums

Maksas apmērs, vienai personai diennaktī

1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums

33,29 euro, t.sk. 4,51 euro (ēdināšanas pakalpojums)

2.

Īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojums

46,20 euro


Lejupielāde: DOC un PDF