Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 16.decembrīNr.20

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece (nepiedalās no plkst.12.26 līdz sēdes beigām), Rita Sproģe, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Inese Kārkliņa, Andris Čuda, Jānis Asars, Uldis Kronblūms

Sēdē nepiedalās deputāti:

Ints Dālderis, Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Edīte Silova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Elita Cepurīte

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes deinstitucionalizācijas projekta koordinatore

Jekaterina Kolosova

Labklājības pārvaldes ESF Veselības veicināšanas projekta koordinatore

Ingūna Misūna

Jaundubultu vidusskolas direktors

Ēriks Annuškāns

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

PSIA "Sociālās aprūpes centrs "Sloka'"" valdes loceklis

Gundars Prolis

“Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums

4.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums

5.

Par izstāšanos no biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība"

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”

10.

Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

11.

Par 2016.gada 7.oktobrī noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

12.

Par konceptuālu atbalstu inženierbūves būvniecībai jūras piekrastes ūdeņos, kas ir saistīta ar sauszemi un veido turpinājumu sauszemei Majoru pludmalē, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.390 “Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”

16.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

17.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

21.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums”

23.

Par zemes vienības ar nosaukumu Jaundubulti 1402, Jūrmala, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

24.

Par zemes vienību Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, un Dzintari 2912, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

25.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmala, un adreses piešķiršanu

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.645 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5, kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003” atzīšanu par spēku zaudējušu

27.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vienības prospektā 2, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, pilnveidošanu

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā apstiprināšanu

32.

Par debitoru parādu norakstīšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

36.

Par dzīvojamās telpas Ķemeru ielā 27-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

37.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

38.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

40.

Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par zemesgabala daļas Smilšu ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

43.

Par 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/187 termiņa pagarināšanu (Konkordijas ielā 66, Jūrmalā)

44.

Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

45.

Par 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/186 termiņa pagarināšanu (Tukuma ielā 10, Jūrmalā)

46.

Par 2010.gada 10.februāra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/105 termiņa pagarināšanu (Tukuma iela 20, Jūrmalā)

47.

Par 2017.gada 22.maija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.2-16.3.2/732 termiņa pagarināšanu (Drosmes iela 7, Jūrmalā)

48.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

49.

Par publisku pasākumu rīkošanas vietu noteikšanu

50.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumā Nr.261 "Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai"

51.

Par ieguldījumu īpašumu uzskaiti

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu"

G.Truksnis informē:

Pamatojoties uz likuma „Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 8.pantu, tika pieņemts Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmums Nr.532 „Par Jūrmalas domes deputātu pilnvaru apturēšanu”, ar kuru ir apturētas deputāta pilnvaras šādiem Jūrmalas domes deputātiem:

- Anitai Adijānei;

- Andrejam Morozovam;

- Rolandam Parasigam-Parasiņam.

Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmajā daļā noteikto kārtību, iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija 2021.gada 29.novembrī ir iesniegusi vēstuli Nr.1.2/79, kurā informē, ka:

1) no deputātu saraksta “Zaļo un Zemnieku savienība” deputātes Anitas Adijānes vietā kā nākamais pēc iegūto balsu skaita uzaicināms stāties deputāta kandidāts Romāns Mežeckis;

2) no deputātu saraksta “Saskaņa sociāldemokrātiskā partija” deputāta Andreja Morozova vietā kā nākamā pēc iegūto balsu skaita uzaicināma stāties deputāta kandidāte Elizabete Krivcova;

3) no deputātu saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” deputāta Rolanda Parasiga-Parasiņa vietā kā nākamais pēc iegūto balsu skaita uzaicināms stāties deputāta kandidāts Jānis Asars.

Visi nosauktie deputātu kandidāti likumā “Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” noteiktajā kārtībā J ūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijai ir uzrādījuši sadarbībspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Š.g. 13.decembrī Jūrmalas pilsētas domē ir reģistrēts Andreja Morozova iesniegums, kurā viņš informē par to, ka 2021.gada 11.decembrī ir ieguvis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas faktu un, ņemot vērā minēto, lūdz atjaunot deputāta pilnvaras deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanai.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija apstiprina, ka š.g. 11.decembrī Jūrmalas domes deputāts Andrejs Morozovs ir uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 4.1panta trešo daļu, uzskatāms, ka Andrejam Morozovam ir atjaunotas Jūrmalas domes deputāta pilnvaras.

Jānis Asars ir ieradies uz šo domes sēdi. Romāns Mežeckis š.g. 15.decembrī ir informējis domes Personāla nodaļu par darbanespējas lapu no š.g. 16.decembra. Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, uzskatāms, ka Jānis Asars un Romāns Mežeckis ir ieguvuši Jūrmalas domes deputāta pilnvaras.

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”

· Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” noslēgumu

· Grozījums Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.483 ”Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos programmatūras licenču nomai

· Grozījums Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.523 "Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā"

· Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam

· Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2. kārtas īstenošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, J.Asars)), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums

4.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums

5.

Par izstāšanos no biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība"

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”

9.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”

11.

Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

12.

Par 2016.gada 7.oktobrī noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

13.

Par konceptuālu atbalstu inženierbūves būvniecībai jūras piekrastes ūdeņos, kas ir saistīta ar sauszemi un veido turpinājumu sauszemei Majoru pludmalē, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.390 “Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu”

16.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” noslēgumu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”

18.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

19.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

20.

Grozījums Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.483 ”Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

25.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos programmatūras licenču nomai

26.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums”

28.

Par zemes vienības ar nosaukumu Jaundubulti 1402, Jūrmala, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

29.

Par zemes vienību Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, un Dzintari 2912, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

30.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmala, un adreses piešķiršanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.645 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5, kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vienības prospektā 2, Jūrmalā

34.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, pilnveidošanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Par debitoru parādu norakstīšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

41.

Par dzīvojamās telpas Ķemeru ielā 27-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

42.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

45.

Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par zemesgabala daļas Smilšu ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

48.

Par 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/187 termiņa pagarināšanu (Konkordijas ielā 66, Jūrmalā)

49.

Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

50.

Par 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/186 termiņa pagarināšanu (Tukuma ielā 10, Jūrmalā)

51.

Par 2010.gada 10.februāra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/105 termiņa pagarināšanu (Tukuma iela 20, Jūrmalā)

52.

Par 2017.gada 22.maija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.2-16.3.2/732 termiņa pagarināšanu (Drosmes iela 7, Jūrmalā)

53.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

54.

Par publisku pasākumu rīkošanas vietu noteikšanu

55.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumā Nr.261 "Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai"

56.

Par ieguldījumu īpašumu uzskaiti

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu"

58.

Grozījums Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.523 "Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā"

59.

Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums

60.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

61.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

62.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

63.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam

64.

Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2.kārtas īstenošanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.587)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J.Asars)) nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

4. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikumu.

5. Par izstāšanos no biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" (lēmums Nr.588)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) nolēma:

pieņemt lēmumu par izstāšanos no biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība".

6. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.589)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.590)

Ziņotājs:

L.Tesnova ziņo, ka ir nepieciešams lēmuma projektu papildināt ar 1.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

Izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas kapi” darbinieku skaita saraksts””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (A.Čuda, J.Asars), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

8. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” (lēmums Nr.591)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”.

9. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums (nolikums Nr.32)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikumu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” (nolikums Nr.33)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”.

11. Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt noteikumus “Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

12. Par 2016.gada 7.oktobrī noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (lēmums Nr.592)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par 2016.gada 7.oktobrī noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”.

13. Par konceptuālu atbalstu inženierbūves būvniecībai jūras piekrastes ūdeņos, kas ir saistīta ar sauszemi un veido turpinājumu sauszemei Majoru pludmalē, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam (lēmums Nr.593)

Ziņotājs:

A.Grants

Izsakās:

J.Asars izsakās, ka šāda iecere 2017.gadā tika iekļauta “Nacionālā apvienības “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” programmā, tāpēc uzskata, ka lēmuma projekts ir atbalstāms.

U.Kronblūms uzskata, ka, dodot “zaļo gaismu” komersantam būvniecības ieceres atbalstam, vispirms pašiem vajadzētu saprast, ko tad vēlamies tur redzēt, kontekstā gan ar kopējo pilsētas tēlu, gan ar pludmales unikalitātes saglabāšanu, kā arī svarīgi būtu noskaidrot sabiedrības viedokli par to.

G.Truksnis sagatavotais lēmuma projekts balstās uz pilsētas Attīstības stratēģiju un Attīstības programmu. Uzskata, ka ir labi, ka ar šo lēmumprojektu tiek uzsākts process pie šīs ieceres, protams, jau tālāk attīstot šo projektu, būs nepieciešama gan izpēte, gan vērtēšana, gan jāsaņem atbildīgo institūciju atzinumi, kā arī jāorganizē sabiedriskā apspriešana. Un tikai tad varēs lemt jau par konkrētu projektu, kas rezultātā varētu būt interesants, unikāls un iedzīvotājus un tūristus piesaistošs objekts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) nolēma:

pieņemt lēmumu par konceptuālu atbalstu inženierbūves būvniecībai jūras piekrastes ūdeņos, kas ir saistīta ar sauszemi un veido turpinājumu sauszemei Majoru pludmalē, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā” (lēmums Nr.594)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.390 “Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu” (lēmums Nr.595)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kārkliņa nebalso) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.390 “Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu”.

16. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” noslēgumu (lēmums Nr.596)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kārkliņa nebalso) nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” noslēgumu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu” (lēmums Nr.597)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”.

18. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr.598)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

19. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu (lēmums Nr.599)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu.

20. Grozījums Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.483 ”Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā” (lēmums Nr.600)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.483 ”Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu” (lēmums Nr.601)

Ziņotājs:

J.Kolosova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (lēmums Nr.602)

Ziņotājs:

J.Kolosova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (lēmums Nr.603)

Ziņotājs:

I.Misūna

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

25. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos programmatūras licenču nomai (lēmums Nr.604)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos programmatūras licenču nomai.

26. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru (lēmums Nr.605)

Ziņotājs:

G.Prolis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums” (nolikums Nr.34)

Ziņotājs:

G.Lasis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums”.

28. Par zemes vienības ar nosaukumu Jaundubulti 1402, Jūrmala, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai (lēmums Nr.606)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, vai šai vietā dabā ir trīs būves - caurlaides punkts, nojume un vasaras duša, jo pats ir redzējis tikai divas?

V.Zvejniece atbild, ka būvinspektors nav gatavojis šādu atzinumu, tāpēc atbildēt nevar.

U.Kronblūms jautā, vai, saņemot SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai, nebija skaidrs par to, ka šo zemesgabalu grib privatizēt?

V.Zvejniece atbild, ka nē, jo saprot, ka šis lietošanas mērķis tālāk tiek sniegts Valsts zemes dienestam, kas nosaka zemes vienības vērtību. Tā kā šī zemes vienība ir valstij piederoša, tad Meža likums nosaka, ka par to lemj Ministru kabinets.

G.Truksnis - viņaprāt, privatizācijas process kā tāds ir beidzies, bet lietošanas mērķi privatizācijai nosaka zemesgabalu vērtību noteikšanai, iespējamām iznomāšanām u.c. Šis zemesgabals atrodas krasta kāpu aizsargjoslā un vienmēr no valsts institūcijām ir bijusi atbilde, ka zemesgabala atsavināšana šajā zonējumā nav iespējama.

U.Kronblūms uzskata, ka citi gadījumi pierāda, ka nav problēmu pašvaldībai pārņemt savā īpašumā šo zemesgabalu.

V.Zvejniece – ja deputāts U.Kronblūms domā par zemesgabaliem Bulduros, kas ir bijuši pārņemti, tad tajos kadastrā bija reģistrēta pašvaldībai piederoša inženierbūve – veloceliņš, un tikai kā būves īpašniekam pašvaldībai nodeva to zemesgabalu.

U.Kronblūms jautā J.Ķēniņam, vai pašvaldība nedrīkst pārņemt šo īpašumu?

J.Ķēniņš atbild, ka šādā veidā jautājumu nav vērtējis.

U.Kronblūms jautā J.Ķēniņam, vai viņš uzskata, ka pēc izmaiņām Meža likumā, privatizācija ir iespējama?

J.Ķēniņš atbild, ka piedalās domes sēdē, lai sniegtu viedokli un atbildes par sagatavotajiem lēmumu projektiem. Šobrīd par jautājumiem, kas ir izrauti no konteksta, neizpētot situāciju, atbildi nesniegs.

U.Kronblūms jautā G.Truksnim, vai var pārņemt šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā?

G.Truksnis atbild, ka viņa pieredze un arī izpratne rāda to, ka tas nav iespējams. Protams, U.Kronblūmam kā domes deputātam ir tiesības gatavot un virzīt šādu jautājumu.

U.Kronblūms uzskata, ka šobrīd domei par šo jautājumu nebija jālemj, bet jānosūta vēstule SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” par to, ka tiks izskatīts lēmums par iespēju lūgt pārņemt šo zemes vienību pašvaldības īpašumā, atbilstoši pašvaldības funkciju izmantošanai tā kā ir pārņemti daudzi citi zemesgabali. Viņaprāt, šajā gadījumā ir apzināts mērķis nodot privātīpašumā šo teritoriju, kas ir nepieciešama pašvaldības iedzīvotājiem. Pārņemot pašvaldības īpašumā šo teritoriju, būtu garantija, ka šeit tiešām paliktu pastaigu takas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 2 (A.Čuda, J.Asars) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar nosaukumu Jaundubulti 1402, Jūrmala, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai.

29. Par zemes vienību Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, un Dzintari 2912, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu (lēmums Nr.607)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, un Dzintari 2912, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu.

30. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmala, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.608)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmala, un adreses piešķiršanu.

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.645 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5, kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.609)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.645 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5, kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003” atzīšanu par spēku zaudējušu.

32. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.610)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (D.Riņķe)) nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vienības prospektā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.611)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Asars uzskata, ka arī šajā gadījumā varētu būt līdzīgi kā adresē Dzimtenes ielā 1, kur apbūve tika plānota kā viesu nams, bet realizēta par daudzdzīvokļu namu, kurš netiek apdzīvots.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, D.Riņķe I.Kārkliņa, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (J.Asars, A.Čuda), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vienības prospektā 2, Jūrmalā.

34. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.612)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā.

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, pilnveidošanu (lēmums Nr.613)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis atbalsta, ka ir paredzēta papildizmantošana, kas varētu būt gan sabiedriskās ēdināšanas objekts, gan reprezentācijas zāles izveidošana, ko varētu izmantot dažādām pašvaldības funkcijām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, J.Asars), “pret” – 1 (U.Kronblūms) “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, pilnveidošanu.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.614)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš), “pret” –nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, J.Asars) nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā apstiprināšanu.

37. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.615)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

38. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.616)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.617)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

40. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.618)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

41. Par dzīvojamās telpas Ķemeru ielā 27-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.619)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Ķemeru ielā 27-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

42. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.620)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

43. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.621)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.622)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

45. Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.623)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46. Par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.624)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

47. Par zemesgabala daļas Smilšu ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.625)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Smilšu ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu.

48. Par 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/187 termiņa pagarināšanu (Konkordijas ielā 66, Jūrmalā) (lēmums Nr.626)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Smilšu ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu.

49. Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.627)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (A.Čuda, J.Asars), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

50. Par 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/186 termiņa pagarināšanu (Tukuma ielā 10, Jūrmalā) (lēmums Nr.628)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/186 termiņa pagarināšanu (Tukuma ielā 10, Jūrmalā).

51. Par 2010.gada 10.februāra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/105 termiņa pagarināšanu (Tukuma iela 20, Jūrmalā) (lēmums Nr.629)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par 2010.gada 10.februāra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/105 termiņa pagarināšanu (Tukuma iela 20, Jūrmalā).

52. Par 2017.gada 22.maija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.2-16.3.2/732 termiņa pagarināšanu (Drosmes iela 7, Jūrmalā) (lēmums Nr.630)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – 1 (J.Asars), “atturas” – 1 (A.Čuda) nolēma:

pieņemt lēmumu par 2017.gada 22.maija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.2-16.3.2/732 termiņa pagarināšanu (Drosmes iela 7, Jūrmalā).

53. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.631)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

J.Asars neatbalsta šo lēmuma projektu, jo tiek liegta iespēja brīvi pārvietoties tauvas joslā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (J.Asars), “atturas” – 2 (U.Kronblūms, J.Asars)) nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu.

54. Par publisku pasākumu rīkošanas vietu noteikšanu (lēmums Nr.632)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par publisku pasākumu rīkošanas vietu noteikšanu.

55. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumā Nr.261 "Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai" (lēmums Nr.633)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumā Nr.261 "Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai".

56. Par ieguldījumu īpašumu uzskaiti (lēmums Nr.634)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par ieguldījumu īpašumu uzskaiti.

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu" (lēmums Nr.635)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu".

58. Grozījums Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.523 "Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā" (lēmums Nr.636)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.523 "Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā".

59. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums (nolikums Nr.35)

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikumu.

60. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.36)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”.

61. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.51)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

63. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam (saistošie noteikumi Nr.53)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam.

Iziet I.Kausiniece.

64. Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2.kārtas īstenošanu (lēmums Nr.637)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nepiedalās) nolēma:

pieņemt lēmumu par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2.kārtas īstenošanu.

Sēde slēgta plkst.12.28

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 27.janvārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 21.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF