Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 16.decembrīNr. 608

protokols Nr. 20, 30. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 4,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 25.maija iesniegumu Nr.11, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/21S-9704, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0359 (turpmāk – zemes vienība) sadali, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 8301 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3424 nostiprinātas juridiskai personai un vienai fiziskai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 26733 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 0359, desmit inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 8301 050, 1300 014 8301 051, 1300 014 8301 052, 1300 014 8301 053, 1300 014 8301 054, 1300 014 8301 055, 1300 014 8301 056, 1300 014 8301 057, 1300 014 8301 058, 1300 014 8301 059 (bez adresēm).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 514 8301 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7229 nostiprinātas juridiskai personai. Būvju īpašums sastāv no septiņām vasaras atpūtas mājām ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 8301 001, 1300 014 8301 002, 1300 014 8301 003, 1300 014 8301 004, 1300 014 8301 005, 1300 014 8301 006, 1300 014 8301 007 (adreses: Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala), (turpmāk – vasaras atpūtas mājas).

Zemes vienības sadalīšana iekļauta detālplānojuma „Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums) sastāvā. Detālplānojums apstiprināts ar Domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.409 (protokols Nr.13, 37.punkts). Detālplānojums paredz zemes vienību sadalīt deviņpadsmit (19) daļās. 2020.gada 11.novembrī ar zemes vienību īpašniekiem ir noslēgts līgums Nr.1.2-16.9/20-1441 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Zemes ierīcības likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka Projektētajai teritorijai, kurai ir spēkā esošs detālplānojums, bet jāveic arī šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi.

Sabiedrība 2021.gada 6.aprīlī ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieku pārstāvju iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienības sadali atbilstoši Detālplānojumam.

Saskaņā ar Domes Būvvaldes 2021.gada 29.novembrī sagatavoto Izziņu par būves neesību, Nr.BIS-BV-23.1-2021-2826 (3105) uz zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, reģistrētās vasaras atpūtas mājas uz zemes vienības neeksistē.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 9.panta otro daļu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 2.7., 2.10.apakšpunktiem, 12. un 15.punktu, 18.1., 19.1.apakšpunktiem, 32.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktiem, Domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.409 „Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2021.gada 8.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas domenolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 26733 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1389 m2 platībā un piešķirot adresi Ģertrūdes prospekts 6, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0375, atdalot zemes vienības daļu 1010 m2 platībā un piešķirot nosaukumu Gobu iela 1414, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0393, atdalot zemes vienības daļu 1389 m2 platībā un piešķirot adresi Ģertrūdes prospekts 6, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0375, atdalot zemes vienības daļu 1046 m2 platībā un piešķirot adresi Viršu iela 1, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0377, atdalot zemes vienības daļu 1148 m2 platībā un piešķirot adresi Viršu iela 3, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0381, atdalot zemes vienības daļu 1710 m2 platībā un piešķirot adresi Viršu iela 5, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0386, atdalot zemes vienības daļu 1842 m2 platībā un piešķirot adresi Viršu iela 7, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0387, atdalot zemes vienības daļu 1869 m2 platībā un piešķirot adresi Viršu iela 7A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0389, atdalot zemes vienības daļu 1176 m2 platībā un piešķirot adresi Gobu iela 2, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0379, atdalot zemes vienības daļu 1000 m2 platībā un piešķirot adresi Gobu iela 4, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0378, atdalot zemes vienības daļu 1000 m2 platībā un piešķirot adresi Gobu iela 1, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0384, atdalot zemes vienības daļu 1139 m2 platībā un piešķirot adresi Gobu iela 3, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0383, atdalot zemes vienības daļu 1139 m2 platībā un piešķirot adresi Gobu iela 5, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0382, atdalot zemes vienības daļu 963 m2 platībā un piešķirot adresi Ezeru iela 30, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0380, atdalot zemes vienības daļu 1219 m2 platībā un piešķirot adresi Ezeru iela 32, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0385, atdalot zemes vienības daļu 1800 m2 platībā un piešķirot adresi Ezeru iela 36, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0388, atdalot zemes vienības daļu 1800 m2 platībā un piešķirot adresi Ezeru iela 38, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0390, atdalot zemes vienības daļu 2014 m2 platībā un piešķirot adresi Ausekļa iela 5, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0392, atdalot zemes vienības daļu 2066 m2 platībā un piešķirot adresi Ausekļa iela 7, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0391,saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 1403 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0376, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūde prospektā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Atcelt zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3821 III. daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0376 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt adreses:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adreses kods

Likvidēt adresi

Vasaras atpūtas māja

1300 014 8301 001

Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala

102649582

Likvidēt adresi

Vasaras atpūtas māja

1300 014 8301 002

Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala

102649582

Likvidēt adresi

Vasaras atpūtas māja

1300 014 8301 003

Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala

102649582

Likvidēt adresi

Vasaras atpūtas māja

1300 014 8301 004

Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala

102649582

Likvidēt adresi

Vasaras atpūtas māja

1300 014 8301 005

Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala

102649582

Likvidēt adresi

Vasaras atpūtas māja

1300 014 8301 006

Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala

102649582

Likvidēt adresi

Vasaras atpūtas māja

1300 014 8301 007

Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala

102649582

7. Izveidot zemes vienību ar nosaukumu Gobu iela 1414, Jūrmalā, ar kopējo platību 1010 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0393, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Gobu iela 1414, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101).

9. Zemes vienībai Gobu iela 1414, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Gobu ielā 1414, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību Ģertrūdes prospekts 6, Jūrmalā, ar kopējo platību 1389 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0375, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

12. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 6, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

13. Zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 6, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

14. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 6, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

15. Izveidot zemes vienību Viršu iela 1, Jūrmala, ar kopējo platību 1046 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0377, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

16. Noteikt, ka zemes vienībai Viršu ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

17. Zemes vienībai Viršu ielā 1, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

18. Uzdot zemes vienības Viršu ielā 1, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

19. Izveidot zemes vienību Viršu iela 3, Jūrmala, ar kopējo platību 1148 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0381, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

20. Noteikt, ka zemes vienībai Viršu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

21. Zemes vienībai Viršu ielā 3, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

22. Uzdot zemes vienības Viršu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

23. Izveidot zemes vienību Viršu iela 5, Jūrmala, ar kopējo platību 1710 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0386, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

24. Noteikt, ka zemes vienībai Viršu ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

25. Zemes vienībai Viršu ielā 5, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

26. Uzdot zemes vienības Viršu ielā 5, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

27. Izveidot zemes vienību Viršu iela 7, Jūrmala, ar kopējo platību 1842 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0387, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

28. Noteikt, ka zemes vienībai Viršu ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

29. Zemes vienībai Viršu ielā 7, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

30. Uzdot zemes vienības Viršu ielā 7, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

31. Izveidot zemes vienību Viršu iela 7A, Jūrmala, ar kopējo platību 1869 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0389, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

32. Noteikt, ka zemes vienībai Viršu ielā 7A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

33. Zemes vienībai Viršu ielā 7A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

34. Uzdot zemes vienības Viršu ielā 7A, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

35. Izveidot zemes vienību Gobu iela 2, Jūrmala, ar kopējo platību 1176 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0379, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

36. Noteikt, ka zemes vienībai Gobu iela 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

37. Zemes vienībai Gobu ielā 2, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

38. Uzdot zemes vienības Gobu ielā 2, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

39. Izveidot zemes vienību Gobu iela 4, Jūrmala, ar kopējo platību 1000 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0378, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

40. Noteikt, ka zemes vienībai Gobu ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

41. Zemes vienībai Gobu ielā 4, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

42. Uzdot zemes vienības Gobu ielā 4, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

43. Izveidot zemes vienību Gobu ielā 1, Jūrmala, ar kopējo platību 1000 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0384, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

44. Noteikt, ka zemes vienībai Gobu ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

45. Zemes vienībai Gobu ielā 1, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

46. Uzdot zemes vienības Gobu ielā 1, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

47. Izveidot zemes vienību Gobu ielā 3, Jūrmala, ar kopējo platību 1139 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0383, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

48. Noteikt, ka zemes vienībai Gobu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

49. Zemes vienībai Gobu ielā 3, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

50. Uzdot zemes vienības Gobu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

51. Izveidot zemes vienību Gobu ielā 5, Jūrmala, ar kopējo platību 1139 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0382, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

52. Noteikt, ka zemes vienībai Gobu ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

53. Zemes vienībai Gobu ielā 5, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

54. Uzdot zemes vienības Gobu ielā 5, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

55. Izveidot zemes vienību Ezeru iela 30, Jūrmala, ar kopējo platību 963 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0380, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

56. Noteikt, ka zemes vienībai Ezeru ielā 30, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

57. Zemes vienībai Ezeru ielā 30, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

58. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 30, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

59. Izveidot zemes vienību Ezeru iela 32, Jūrmala, ar kopējo platību 1219 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0385, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

60. Noteikt, ka zemes vienībai Ezeru ielā 32, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

61. Zemes vienībai Ezeru ielā 32, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

62. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 32, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

63. Izveidot zemes vienību Ezeru ielā 36, Jūrmala, ar kopējo platību 1800 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0388, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

64. Noteikt, ka zemes vienībai Ezeru ielā 36, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

65. Zemes vienībai Ezeru ielā 36, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

66. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 36, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

67. Izveidot zemes vienību Ezeru ielā 38, Jūrmala, ar kopējo platību 1800 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0390, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

68. Noteikt, ka zemes vienībai Ezeru ielā 38, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

69. Zemes vienībai Ezeru ielā 38, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

70. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 38, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

71. Izveidot zemes vienību Ausekļa ielā 5, Jūrmala, ar kopējo platību 2014 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0392, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

72. Noteikt, ka zemes vienībai Ausekļa ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

73. Zemes vienībai Ausekļa ielā 5, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

74. Uzdot zemes vienības Ausekļa ielā 5, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

75. Izveidot zemes vienību Ausekļa ielā 7, Jūrmala, ar kopējo platību 2066 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0391, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

76. Noteikt, ka zemes vienībai Ausekļa ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

77. Zemes vienībai Ausekļa ielā 7, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

78. Uzdot zemes vienības Ausekļa ielā 7, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF