Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 23.decembrīNr. 641

protokols Nr. 22, 1. punkts

Par saistošo noteikumu neatcelšanu un pieteikuma iesniegšanu
Satversmes tiesā

Jūrmalas pilsētas dome 2021.gada 30.septembra domes sēdē pieņēma 2021.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””(turpmāk – saistošie noteikumi Nr.38), kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrās daļas noteiktajā kārtībā tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

Jūrmalas pilsētas dome 2021.gada 13.oktobrī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 13.oktobra atzinumu Nr.1-18/9091 “Par saistošajiem noteikumiem” un ar Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.535 “Par Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” precizēšanu” precizēja saistošos noteikumus Nr.38 un to paskaidrojuma rakstu atbilstoši atzinumā norādītajam.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajai daļai saistošie noteikumi Nr.38 2021.gada 1.decembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr.232 un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Jūrmalas pilsētas dome 2021.gada 17.decembrī ir saņēmusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021.gada 16.decembra rīkojumu Nr.1-2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” darbības apturēšanu”” (turpmāk – rīkojums), ar kuru ir apturēta saistošo noteikumu Nr.38 darbība.

Rīkojumā secināts, ka saistošie noteikumi Nr.38 izstrādāti un apstiprināti, neņemot vērā sabiedrības intereses, un tie ir pretrunā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmajai daļai, likuma “Par autoceļiem” 6.panta pirmajai daļai un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta otrajai daļai.

Iepazīstoties ar rīkojumā minētajiem argumentiem, konstatējams, ka saistošie noteikumi Nr.38, to paskaidrojuma raksts un šajos dokumentos izdarītie precizējumi izvērtēti formāli, kā rezultātā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs nonācis pie kļūdainiem un subjektīviem secinājumiem, par ko liecina arī neierasta steiga rīkojuma pieņemšanā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar 2021.gada 13.decembra vēstuli Nr.1-132/10755 lūdza Jūrmalas pilsētas domei sniegt papildus informāciju, kas saistīta ar saistošo noteikumu Nr.38 pieņemšanu, taču rīkojums izdots tikai trīs dienas vēlāk, nesagaidot atbildi uz nosūtīto pieprasījumu.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā daļa noteic, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Tāpat atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 41.panta otrajai daļai pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem.

No likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punkta izriet pašvaldību nodevu objekts un tiešs likumdevēja pilnvarojums pašvaldības domei uzlikt nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās. Proti, šī tiesību norma noteic, ka pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā uzlikt pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās. No Jūrmalas domes rīcībā esošās informācijas izriet, ka Jūrmalas dome ir vienīgā pašvaldība, kas izmantojusi likumdevēja doto pilnvarojumu un savā administratīvajā teritorijā uzlikusi šādu nodevu.

Ņemot vērā minēto, uz pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās nav attiecināmas likuma “Par autoceļiem” normas, uz ko publiski ir norādījis arī Latvijas Republikas tiesībsargs.

Kā atzīts Satversmes tiesas 2011.gada 13.aprīļa spriedumā lietā Nr.2010-59-01, tiesību normu izdevējam ir pienākums sekot līdzi aktuālajai situācijai kādā konkrētā jomā un vajadzības gadījumā, izvērtējot valsts un sabiedrības intereses un vajadzības, grozīt iepriekš pieņemtās tiesību normas. Tāpat arī pašām personām ir jārēķinās ar to, ka tiesiskā situācija var mainīties – piemēram, gadījumā, ja mainās valsts ekonomiskā situācija un vajadzības, var mainīties nodokļu likmes un atvieglojumi.

Saistošo noteikumu Nr.38 pieņemšanu Jūrmalas dome pamatojusi ar pieaugošu satiksmes intensitāti, ko pierāda statistikas dati par iebraucošo transportlīdzekļu skaitu, kas turklāt liecina par tiešu korelāciju starp nodevas piemērošanu un satiksmes intensitāti (salīdzināmos mēnešos transportlīdzekļu satiksmes intensitāte ir augstāka, kad netiek piemērota nodeva). Jūrmalas dome turpina monitorēt transportlīdzekļu plūsmas mērījumus un secina, ka iepriekš izdarītie secinājumi par nodevas piemērošanas ietekmi uz satiksmes intensitāti ir pamatoti un objektīvi. Negatīva transporta ietekme uz cilvēku veselību un vidi ir zinātniski pierādīta, tādējādi mēģinājumi mazināt šīs ietekmes nozīmību ir uzskatāmas par zinātnes atziņu un citu valstu pieredzes nepamatotu ignorēšanu.

Lai gan pašvaldību darbībai jābūt vērstai uz visas sabiedrības kopējo interešu īstenošanu, pašvaldība funkcionāli ir teritoriāla pašpārvalde, proti, tā pilda savas funkcijas noteiktā teritorijā. Tādējādi Jūrmalas dome nevar samazināt gaisa piesārņojumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas valstī kopumā, taču ar saviem lēmumiem var primāri aizsargāt Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības iedzīvotāju un viesu veselību un drošību, kā arī nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, kas arī ir saistošo noteikumu Nr.38 virsmērķis.

Arī Satiksmes ministrija pašvaldībām adresētajā 2021.gada 24.novembra vēstulē Nr.15-01/4580 “Par transporta politikas attīstības mērķi līdz 2027.gadam un koordinētu attīstības plānošanu” ir norādījusi, ka arī pašvaldībām ir savi uzdevumi un iespējas veikt pasākumus, kas vērsti uz klimata mērķu sasniegšanu, kā piemēru minot nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās piemērošanu un iespēju, izstrādājot teritorijas plānošanas dokumentus, paredzēt nosacījumus teritorijas izmantošanai un pasākumus, lai samazinātu autotransporta intensitāti pilsētas centrālajā daļā un gaisa un trokšņa piesārņojumu, sniedzot priekšrocības sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai un paredzot ērtu un patīkamu pārvietošanos gājējiem un velosipēdistiem.

Tādējādi saistošajos noteikumos Nr.38 izvirzītais uzdevums samazināt transportlīdzekļu satiksmes intensitāti Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā tiek sasniegts ar diviem rīcības virzieniem ‑ nodevas perioda pagarināšanu un nodevas apmēra paaugstināšanu.

Ieņēmumi no pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā un izlietoti normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem. Ieņēmumi no pašvaldības nodevas ir neliela daļa no pilsētas kopbudžeta un valstspilsētas teritoriju uzturēšanā un attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem. Nosakot nodevas apmēru, ir ņemts vērā ne tikai nodevas preventīvs raksturs un saistība ar konkrētiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem – nodrošinājumiem, bet arī kopējā ekonomiskā izaugsme un pašvaldības finansiālās iespējas veikt investīcijas savas teritorijas attīstībā.

Saistošo noteikumu Nr.38 pieņemšanas procesā ir izskatītas nodevas piemērošanas alternatīvas, kā arī izvērtēta grozījumu ietekme uz pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Jūrmalas dome ir konsultējusies ar Uzņēmēju konsultatīvo padomi, kuras sastāvā iekļauti 18 Jūrmalas valstspilsētas nozaru uzņēmumu pārstāvji, no kuriem divi uzņēmumu pārstāvji pārstāv juridiskas personas, kuras nav reģistrētas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Uzņēmēju konsultatīvā padome savā 2021.gada 22.oktobra vēstulē ir izteikusi atbalstu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iecerei palielināt iebraukšanas maksas apmēru un noteikt to visa gada garumā. Ņemot vērā to, ka padomes sastāvā ir uzņēmēji, kuru juridiskās adreses neatrodas Jūrmalā, taču saimnieciskā darbība tiek veikta Jūrmalas valstspilsētas teritorijā, uzskatāms, ka rīkojumā norādītais, ka Jūrmalas dome saistošo noteikumu Nr.38 pieņemšanas procesā nav konsultējusies ar citās administratīvajās teritorijās reģistrētajiem komersantiem, nav pamatots. Turklāt jāņem vērā, ka sabiedrības interesēs pieņemts lēmums var arī nesakrist ar atsevišķa komersanta individuālajām interesēm.

Secināms, ka saistošie noteikumi Nr.38 ir pieņemti normatīvajos tiesību aktos noteiktā pilnvarojuma ietvaros, tiem ir leģitīms mērķis – sabiedrības veselības un vides aizsardzība un tajos ietvertais personu pamattiesību ierobežojums atbilst samērīguma principam.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 49.panta trešo daļu, Satversmes tiesas likuma 16.panta 5.punktu, 17.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, kā arī 19.pantu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Neatcelt Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””.

2. Iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu lietas ierosināšanai par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021.gada 16.decembra rīkojuma Nr.1-2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 101., 111. un 115.pantam, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmajai un trešajai daļai, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešajai daļai un 12.panta pirmās daļas 6.punktam.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskajai pārvaldei līdz 2022.gada 16.martam nodrošināt, ka tiek sagatavots pieteikums iesniegšanai Satversmes tiesā par lietas ierosināšanu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021.gada 16.decembra rīkojuma Nr.1-2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” darbības apturēšanu” atcelšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF