Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 23.decembrīNr.22

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Jurkevica

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Rita Sproģe, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Inese Kārkliņa, Ints Dālderis, Rolands Parasigs-Parasiņš, Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms

Nepiedalās deputāti:

Larisa Loskutova, Andris Čuda, Romāns Mežeckis (darbnespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Artūrs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja vietniece

Edīte Silova

Darba kārtība:

1.

Par saistošo noteikumu neatcelšanu un pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

1. Par saistošo noteikumu neatcelšanu un pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā (lēmums Nr.641)

Ziņotājs:

E.Silova Jūrmalas pilsētas dome 2021.gada 17.decembrī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” darbības apturēšanu””, ar kuru ir apturēta saistošo noteikumu Nr.38 darbība. Iepazīstoties ar rīkojumā minētajiem argumentiem, konstatējams, ka saistošie noteikumi Nr.38, to paskaidrojuma raksts un šajos dokumentos izdarītie precizējumi izvērtēti formāli, līdz ar to rīkojumā izdarītie secinājumi ir ļoti subjektīvi. Izstrādājot saistošos noteikumus, un vēlāk pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma arī tos precizējot, ir izvērtēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums. Uz šiem saistošiem noteikumiem nav attiecināmas likuma “Par transportlīdzekļu ekspluatāciju” un likuma “Par autoceļiem” normas, uz ko publiski ir norādījis arī Latvijas Republikas tiesībsargs. Īpaši vēlas uzsvērt, kā š.g. novembra beigās no Satiksmes ministrijas tika saņemta vēstulē ar norādēm pašvaldībai veikt pasākumus, lai samazinātu privāto autotransporta intensitāti pilsētas centrālajā daļā, minot, kā piemēru, nodevas piemērošanu transportlīdzekļu iebraukšanai īpaša režīma zonā. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma pieņemšanas, Satiksmes ministrs publiski pauda savu neizpratni, jo šī rīkojuma pieņemšana, pēc būtības, ir pretrunā ar valsts nospraustajiem mērķiem – samazināt privātā autotransporta lietošanu. Saistošo noteikumu Nr.38 pieņemšanas procesā ir izskatītas nodevas piemērošanas alternatīvas, kā arī izvērtēta transporta plūsma un šo grozījumu ietekme uz pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā piemēru minot bezmaksas autostāvvietas pilsētā, gan arī izvērtēta kopējā ekonomiskā situācija valstī un domes veiktie ieguldījumi infrastruktūras attīstībā. Balstoties uz oficiāliem statistikas datiem, bija izvērtēta tūristu un apmeklētāju statistika un ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Jūrmalas dome ir konsultējusies ar Uzņēmēju konsultatīvo padomi, kas izteikusi atbalstu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iecerei. Ņemot vērā minēto, secināms, ka saistošie noteikumi Nr.38 ir pieņemti normatīvajos tiesību aktos noteiktā pilnvarojuma ietvaros, tiem ir leģitīms mērķis – sabiedrības veselības un vides aizsardzība un tajos ietvertais personu pamattiesību ierobežojums atbilst samērīguma principam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, kas paredz neatcelt minētos saistošos noteikumus un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā.

I.Dālderis piekrīt vērtējumam, uzskata, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ļoti subjektīvi argumentēja, ar ko tiek apturēta saistošo noteikumu darbība. Atbalstīs saistošo noteikumu pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā, jo uzskata, ka jautājums ir daudz plašāk skatāms ne tikai Jūrmalas valstspilsētas kontekstā, bet visas valsts kontekstā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemā:

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu neatcelšanu un pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā.

U.Kronblūms izsakās par balsošanas motīviem – balsojumā “atturas”, uzskatot, ka pirms vēršanās Satversmes tiesā pašvaldībai pašai vajadzētu veikt nepieciešamos darbus, lai sabiedrībai parādītu, ka tiek īstenoti deklarētie mērķi, uzņēmējdarbības atbalsts un izlietot visus nepieciešamos līdzekļus, lai padarītu transportlīdzekļu iebraukšanu draudzīgāku, tai pašā laikā saglabājot arī sabiedrības intereses.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.642)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemā:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Sēde slēgta plkst.10.20

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Jurkevica

2021.gada 27.decembris


Lejupielāde: DOC un PDF