Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.08.2021. Stājas spēkā 10.08.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 32

protokols Nr. 12, 53. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.74
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošos noteikumus Nr.74 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF