Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.01.2022. Stājas spēkā 19.01.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 16.decembrīNr. 51

protokols Nr. 20, 61. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.42
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 36.panta sesto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” šādus grozījumus:

1. Svītrot 3.1.4.apakšpunktu.

2. Aizstāt 12.punktā vārdus “pabalstu personai ar funkcionāliem traucējumiem un pabalstu izglītības ieguves atbalstam” ar vārdiem “un pabalstu personai ar funkcionāliem traucējumiem”.

3. Svītrot VII.nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.51
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.42
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas dome vienlaicīgi ar šiem saistošajiem noteikumiem izdod atsevišķus saistošos noteikumus “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam”, kas paredz sniegt lielāku materiālu atbalstu izglītojamajiem mācību procesa atbalstam, atbilstoši normatīvajā aktā svītrojot pabalstu izglītības ieguves atbalstam, jo abi pabalstu veidi ir ar vienādu mērķi.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz svītrot pabalstu izglītības ieguves atbalstam, lai nedublētu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalstam izglītības ieguves atbalstam paredzēti budžeta līdzekļi tiks izlietoti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalsta bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam izmaksai.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav nepieciešamas, jo saistošie noteikumi “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam” ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF