Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 7

protokols Nr. 3, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr.31
“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr.31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 12.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.9. Komunikācijas pārvalde:”;

1.2. Svītrot 12.9.1.apakšpunktu;

1.3. Aizstāt 12.9.2.1.apakšpunktā vārdus “informācijas centrs” ar vārdiem “komunikācijas daļa”;

1.4. Svītrot 12.10.1.apakšpunktu;

1.5. Svītrot 12.10.5.apakšpunktu;

1.6. Izteikt 12.13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.13.3. Iekšējā audita nodaļa, kas ir funkcionāli tieši pakļauta Domes priekšsēdētājam.”.

2. Nolikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 18.martā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF