Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

(piedalās attālināti)

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece (piedalās attālināti), Rita Sproģe (piedalās attālināti no plkst.10.00 līdz plkst.13.42), Dace Riņķe (piedalās attālināti), Larisa Loskutova (piedalās attālināti), Jānis Lediņš (piedalās attālināti), Ieva Taranda (piedalās attālināti), Inese Kārkliņa(piedalās attālināti), Andris Čuda (piedalās attālināti), Rolands Parasigs-Parasiņš (piedalās attālināti), Uldis Kronblūms (piedalās attālināti), Ints Dālderis (piedalās no plkst.10.00 līdz plkst.13.10)

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Andrejs Morozovs (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

(piedalās attālināti)

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Madara Bartaševica

(piedalās attālināti)

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

(piedalās attālināti)

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

(piedalās attālināti)

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

(piedalās attālināti)

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

(piedalās attālināti)

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

(piedalās attālināti)

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

(piedalās attālināti)

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Vairis Ļaudams

(piedalās attālināti)

Mežsaimniecības nodaļas vadītajs

Atis Sapronovs

(piedalās attālināti)

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

(piedalās attālināti)

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

(piedalās attālināti)

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Ieva Šponberga

(piedalās attālināti)

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

(piedalās attālināti)

Iekšējā audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšāne

(piedalās attālināti)

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

(piedalās attālināti)

Dzīvokļu nodaļa vadītāja

Guna Kovaļevska

(piedalās attālināti)

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

(piedalās attālināti)

Majoru vidusskolas direktore

Ilze Ose

(piedalās attālināti)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

(piedalās attālināti)

Sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

(piedalās attālināti)

Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

(piedalās attālināti)

Jaundubultu vidusskolas direktors

Ēriks Annuškāns

(piedalās attālināti)

Slokas pamatskolas direktors

Guntars Miķelsons

(piedalās attālināti)

Piedalās :

Jaundubultu vsk. vecāku padomes pārstāve Vārds Uzvārds (piedalās attālināti), Slokas pamatskolas skolotāja Vārds Uzvārds (piedalās attālināti), Mežmalas vsk. vecāku padomes loceklis Vārds Uzvārds (piedalās attālināti), sabiedrības pārstāve Vārds Uzvārds (piedalās attālināti), Jaundubultu vsk. skolēnu un vecāku pārstāvis Vārds Uzvārds (piedalās attālināti), Vārds Uzvārds (piedalās attālināti)

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti”

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr.31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

5.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums

6.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iekšējā audita nodaļas nolikums

7.

Noteikumi “Iekšējā audita veikšanas kārtība”

8.

Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”

11.

Konkursa „Gidu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī” nolikums

12.

Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu

13.

Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu

14.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”

17.

Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.297 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

20.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

22.

Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

23.

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"

24.

Par Jūrmalas Mežmalas vidusskolas reorganizāciju

25.

Par Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas reorganizāciju

26.

Par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu

27.

Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikums

28.

Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums

29.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” noslēgumu

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

31.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

32.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai

33.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanai

34.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanai

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

36.

Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums

37.

Par būves nojaukšanu Krūzes ielā 3, Jūrmalā

38.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"

39.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Alejas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un Kanālu ielā 37C, Jūrmalā

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-53, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

46.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-71, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Nomales ielā 13-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

52.

Par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

55.

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

59.

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

60.

Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par kustamās mantas atsavināšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti”

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr.31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

5.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums

6.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iekšējā audita nodaļas nolikums

7.

Noteikumi “Iekšējā audita veikšanas kārtība”

8.

Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”

11.

Konkursa „Gidu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī” nolikums

12.

Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu

13.

Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu

14.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”

17.

Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.297 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

20.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

22.

Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

23.

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"

24.

Par Jūrmalas Mežmalas vidusskolas reorganizāciju

25.

Par Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas reorganizāciju

26.

Par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu

27.

Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikums

28.

Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums

29.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” noslēgumu

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

31.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

32.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai

33.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanai

34.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanai

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

36.

Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums

37.

Par būves nojaukšanu Krūzes ielā 3, Jūrmalā

38.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"

39.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Alejas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un Kanālu ielā 37C, Jūrmalā

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-53, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

46.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-71, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Nomales ielā 13-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

52.

Par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

55.

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

59.

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

60.

Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

61.

Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

62.

Par kustamās mantas atsavināšanu

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.44)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” (lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti”.

4. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr.31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr.31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikumu.

6. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iekšējā audita nodaļas nolikums (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

R.Meikšāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iekšējā audita nodaļas nolikumu.

7. Noteikumi “Iekšējā audita veikšanas kārtība” (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

R.Meikšāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus “Iekšējā audita veikšanas kārtība”.

8. Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu” (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”.

11. Konkursa „Gidu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī” nolikums (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt konkursa „Gidu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī” nolikumu.

12. Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu (lēmums Nr.48)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu.

13. Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu.

14. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”.

17. Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.297 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu” (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.297 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums” (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”.

20. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”.

22. Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.

23. Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

24. Par Jūrmalas Mežmalas vidusskolas reorganizāciju (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Izsakās:

A.Zubkovska

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

A.Čuda izsakās, ka salīdzinājumā ar Kauguru vsk., viņaprāt, vidusskolai daudz piemērotāka ir tieši Mežmalas vsk., jo uzskata, ka gan pašlaik topošais Kauguru parks uzlabos skolas apkārtējo vidi, gan skolai blakus esošais peldbaseins ir ļoti liela vērtība, tāpat arī skolā esošā sporta zālē ir daudz atbilstošāka vidusskolai. Šobrīd nevar uzskatīt, ka sagatavotais lēmums būtu pārdomāts, pievērsta uzmanība tikai tam, ka šajā skolā ir mazāks skolēnu skaits. Uzskata, ka šī reforma ir tikai skaitļu reforma, nevis ilgtermiņa, loģiski pārdomāta stratēģija par to kāda mikrorajona bērniem būtu ērtāka, kvalitatīvāka un perspektīvāka izglītība.

R.Parasigs-Parasiņš izsakās, ka šodien uzklausot skolēnu vecākus un saņemot ļoti sašutumu no sabiedrības, ir skaidrs, ka iedzīvotāji līdz galam nav informēti par šo reformu. Visi fakti liecina par to, ka šī reorganizācija tiek organizēta steigā, tā nav pārdomāta un līdz galam izsvērta. Sagatavoto lēmuma projektu neatbalstīs un aicina arī pārējos deputātus to neatbalstīt, bet veikt izvērtējumu un nonākt pie jau racionālāka un daudz izvērtētāka lēmuma projekta sagatavošanas.

R.Sproģe izsakās, ka visiem kopā ir jāsaprot, ka ir jāsakārto Jūrmalas valstspilsētas skolu tīkls un jāveic skolu reformas, vai tas patīk vai nē, jo nav jāgaida skolu akreditācijas, ko atsevišķas skolas nevarēs izpildīt un līdz ar to nākotnē tiks zaudētas valsts mērķdotācijas un viss gulsies tikai uz pašvaldības pleciem, kas nav pareizi. Līdz ar to, sekojot Izglītības ministrijas pamatnostādnēm ir jāsaprot, ka nākotnē varēs jaudīgāk izmantot pedagogu resursus, kas uzlabotu gan skolēnu mācīšanos, gan mācību kvalitāti.

I.Kausiniece izsakās, ka Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā ir informācija, ka izglītības iestādes kvalitātes kritērijus pirmo reizi izvērtēs 2022.gada augustā. Ja kritēriji nebūs izpildīti pirmajā gadā, 2022./2023.mācību gadā skola saņems brīdinājumu. Ja arī 2023.gada augustā kvalitātes kritēriji nebūs izpildīti, vai skolā nebūs pietiekams skolēnu skaits, tad 2023./2024.mācību gadā izglītības iestāde pedagogu atalgojumam saņems 80% no valsts budžeta mērķdotācijām. Ja kvalitātes vai skolēnu skaita kritēriji netiks izpildīti arī trešo gadu pēc kārtas, tad skola saņems 50% no valsts budžeta mērķdotācijām, kas nozīmē, ka pedagogu atalgojuma apmaksa būs jāveic no pašvaldības līdzekļiem. Vai tas ir vajadzīgs, ja pilsētā ir pietiekams skolu skaits, lai nodrošinātu tajās vietu visiem Jūrmalas skolēniem? Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka skolu tīkla sakārtošana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādes ar optimālu izglītojamo skaitu, sniegs iespēju paplašināt izglītības programmu piedāvājumu izglītojamajiem, efektīvi izmantojot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēku kapitāla resursus, tādējādi lietderīgi izmantojot izglītības jomai piešķirto finansējumu. Ar šo ministrija ir pateikusi, kāpēc arī mūsu pilsētā tā ir jārīkojas un jāveic šo, ar skolēniem nepilno vidusskolu reorganizāciju par pamatskolām. Pagājušā gadā vien Latvijā kopumā tika reorganizētas 46 izglītības iestādes, līdz ar to Jūrmala nav vienīgā pašvaldība, kurā notiek skolu reorganizācija. Tas ir nepieciešams, lai varētu precīzi un pareizi organizēt izglītības darbu savā pilsētā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 4 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mežmalas vidusskolas reorganizāciju.

25. Par Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas reorganizāciju (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Izsakās:

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Ē.Annuškāns

G.Truksnis izsakās, ka skolu reformu jautājumi ir skatīti vairākkārt. Galvenā problēma ir nepietiekamais skolēnu skaits vidusskolās un līdz ar to valsts finansējuma samazinājums pedagogu atalgojumam, vai, kritēriju neizpildes gadījumā vairākus gadus, tā zaudēšana vispār, kas nozīmētu, ka finansiālais atbalsts pedagogu atalgojumam pilnībā gultos tikai uz pašvaldību. Šobrīd nekas neliecina, ka tuvākajā laikā skolēnu skaits varētu ievērojami palielināties, tāpēc atbalsta šo skolas reorganizāciju un aicina arī pārējos deputātus to atbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas reorganizāciju.

26. Par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Izsakās:

Vārds Uzvārds

G.Miķelsons

I.Taranda izsakās, ka par šo jautājumu ir dzirdētas ne tikai bažas, negatīvi scenāriji, bailes un neziņa, bet arī ir sadzirdēts tās sabiedrības daļas viedoklis, kas ir gatava un apzinās, ka šīs pārmaiņas ir nepieciešamas. Jūrmalai ir ļoti nepieciešama attīstība, ir vajadzīga kvalitatīva izglītība, kura sniedz konkurētspējīgu nākotni un katram dod iespēju attīstīties savu spēju robežās. Ir pārliecināta, ka šīs strukturālās izmaiņas būs ieguvums visai pilsētai.

R.Parasigs-Parasiņš iepazīstoties ar lēmuma projektu un uzklausot visus viedokļus, rodas bažas, ka lēmums ir sasteigts un nav pilnībā izvērtēts. Nav dzirdēts neviens skolēnu vecāku viedoklis, kas šo lēmumu vērtētu pozitīvi. Izskatās, ka ar šo lēmumu tiek risinātas tikai skaitliskas problēmas un, iespējams, šī reforma ir saistīta ar to, lai Jūrmalas valsts ģimnāzija saglabātu savu statusu. Nav pārliecināts, ka reālajā dzīvē šī reforma varētu būt veiksmīga, ņemot vērā visas iepriekš veiktās izglītības iestāžu reformas. Šo lēmumu neatbalstīs, jo tas ir sasteigts un pretrunīgs un aicina arī pārējos deputātus to neatbalstīt.

A.Čuda izsakās, ka diskusiju laikā tā arī nav sadzirdējis argumentus par ieguvumiem, kas rastos no Slokas pamatskolas likvidēšanas un tās pievienošanas Jūrmalas valsts ģimnāzijai. Ieguvums nav ne emocionāls, ne arī matemātisks. Viņaprāt, skolēni zaudēs izvēles iespējas un arī tālāko perspektīvu, jo ne visi varēs iekļauties ģimnāzijā un tās noteiktajām augstajām izglītības prasībām, kā arī nav dzirdēts par to, kas tiks piedāvāts tiem skolēniem, kuri tiecas uz izcilību. Aicina deputātus neatbalstīt šo sasteigto lēmumu.

R.Sproģe izsakās, ka šāds lēmums ir sagatavots pamatojoties uz skolēnu skaita ievērojamu kritumu pēdējo piecu gadu laikā. Skolas apvienojot, tiks saglabātas visas iepriekš ieviestās mācību programmas un nav jābūt satraukumam, ka kāds skolēns varētu zaudēt mācību kvalitāti.

I.Taranda uzsver, ka Jūrmalas valsts ģimnāzijas statuss nav apdraudēts.

G.Truksnis izsakās, ka ar šo lēmumu projektu tiek risināts gan izglītības kvalitātes jautājums, gan jautājums par esošo mācību telpu efektīvāku izmantošanu. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – 3 (U.Kronblūms A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu.

Iziet I.Dālderis

27. Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikums (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kārkliņa nebalso, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikumu.

28. Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

I.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikumu.

29. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” noslēgumu (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” noslēgumu.

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.

31. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, papildu sagatavotajam saistošo noteikumu projektam, ir iesniegti vēl šādi finanšu līdzekļu pieprasījumi:

- Finanšu piešķīrumu 15 100 EUR apmērā bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs;

- papildu finansējumu dzīvokļu remontiem 14 467 EUR apmērā;

- budžeta līdzekļu pārkārtojumu JSSC “Jaundubulti” darbinieku piemaksām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

32. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai.

33. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanai (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanai.

34. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanai (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanai.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

36. Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikumu.

37. Par būves nojaukšanu Krūzes ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Krūzes ielā 3, Jūrmalā.

38. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

39. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Alejas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju (lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Alejas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju.

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un Kanālu ielā 37C, Jūrmalā (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un Kanālu ielā 37C, Jūrmalā.

41. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

42. Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabalam Kļavu ielā 1A, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabalam Kļavu ielā 1A, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

43. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

44. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-53, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

45. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

Iziet R.Sproģe .

46. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-71, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-71, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

47. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

48. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

49. Par dzīvojamās telpas Nomales ielā 13-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nomales ielā 13-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

52. Par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

53. Par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

54. Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

55. Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

56. Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

57. Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

58. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš A.Čuda, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš), I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

59. Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās” (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”.

60. Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju.

61. Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

62. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis un R.Sproģe izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

Sēde slēgta plkst.14.00

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 31.martā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2022.gada 23.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF