Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 30.novembra 78.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 17.februārīNr. 18

protokols Nr. 3, 36. punkts

Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
“Par pašvaldībām 15.panta pirmās
daļas 5.punktu
Grozīts ar domes 2023.gada 30.novembra 78.nolikumu

I. Vispārējie jautājumi

1.1. Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra (turpmāk – Centrs) apbalvojuma “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” (turpmāk – Balva) piešķiršanas kārtību, pretendentu atlases un izvērtēšanas kārtību, kā arī konkursa komisijas darba organizāciju.

1.2. Balva ir Jūrmalas valstspilsētas augstākais apbalvojums kultūrvēsturisko ēku restaurācijā un atjaunošanā – un ar to izsaka atzinību un novērtē Jūrmalas kultūrvēsturisko ēku īpašnieku un/vai valdītāju ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

1.3. Balvas mērķis ir nodrošināt Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturiskās apbūves kā nozīmīgas kultūrvēsturiskā mantojuma daļas, saglabāšanu nākamajām paaudzēm un veicināt kultūras mantojuma novērtēšanu sabiedrībā kā nozīmīgu faktoru cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā un pilsētas identitātes veidošanā.

1.4. Balvu piešķir reizi gadā par Jūrmalas valstspilsētā iepriekšējā kalendārajā gadā ekspluatācijā nodotajām, atjaunotajām, pārbūvētajām vai restaurētajām kultūrvēsturiskajām ēkām.

1.5. Balvas pretendenti ir kultūrvēsturisko ēku īpašnieki un/vai valdītāji, fiziskas un/vai juridiskas personas.

1.6. Balvai izvirzītās kultūrvēsturiskās ēkas atrodas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

1.7. Informācija par Balvas konkursu un Balvas saņēmējiem, saskaņā ar Nolikuma 5.1.apakšpunkta un 5.2.apakšpunkta prasībām, tiks publicēta Jūrmalas valstspilsētas informatīvajā izdevumā un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

II. Konkursa nominācijas un balvu piešķiršanas kārtība

2.1. Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar Jūrmalas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija (turpmāk – Komisija).

2.2. Balvas piešķiršanas norisi nodrošina Centrs apstiprinātā budžeta ietvaros.

2.3. Komisija ar lēmumu, var piešķirt Balvu par viskvalitatīvāk atjaunotām, restaurētām, pārbūvētām ēkām, nosakot pirmo, otro un trešo vietu.

2.4. Viskvalitatīvāk atjaunotās, restaurētās, pārbūvētās ēkas saņem piemiņas balvu un naudas balvu šādā apmērā: Grozīts ar domes 2023.gada 30.novembra 78.nolikumu

2.4.1. Pirmās vietas ieguvējs saņem atzinības rakstu, piemiņas Balvu un naudas balvu 500,00 euro (pieci simti euro 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas;

2.4.2. Otrās vietas ieguvējs saņem atzinības rakstu, piemiņas Balvu un naudas balvu 300,00 euro (trīs simti euro 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas;

2.4.3. Trešās vietas ieguvējs saņem atzinības rakstu, piemiņas Balvu un naudas balvu 200,00 euro (divi simti euro 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas;

2.5. Komisija ar lēmumu, var piešķirt pateicības rakstu un piemiņas Balvu par vislabāk atjaunoto dekoratīvo būvelementu vai to kopumu.

2.6. Ja Komisija, izvērtējot pretendentus, konstatē, ka neviens no pretendentiem neatbilst vai daļēji neatbilst vērtēšanas kritērijiem, lēmums par pirmās, otrās vai trešās vietas Balvas piešķiršanu netiek pieņemts.

2.7. Balvas pasniegšanas ceremonija notiek reizi gadā speciāli šim nolūkam rīkotā pasākumā vai tiešsaistē, ja to nosaka valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi. Pasākums tiek finansēts no Centra kārtējā gada budžeta līdzekļiem.

2.8. Balvas pasniegšanas ceremonija notiek līdz kārtējā gada 1.oktobrim.

III. Pretendentu izvirzīšanas, vērtēšanas kārtība un kritēriji

3.1. Centrs nodrošina un apkopo informāciju un foto fiksācijas par visām iepriekšējā kalendārā gadā ekspluatācijā nodotām atjaunotām, pārbūvētām un restaurētām kultūrvēsturiskām ēkām un sagatavoto informāciju iesniedz Komisijai izvērtēšanai.

3.2. Komisija viena mēneša laikā pēc Centra sagatavotās informācijas saņemšanas izvērtē pretendentus.

3.3. Pretendentu izvērtēšanu Komisija veic pēc šādiem kritērijiem:

3.3.1. Ēkas vērtība pilsētbūvniecības kontekstā – apkārtējās vides labiekārtojums;

3.3.2. Saglabātās kultūrvēsturiskās substances klātbūtne;

3.3.3. Fasāžu atjaunošana analoģiski kultūrvēsturiskajam koptēlam;

3.3.4. Dekoratīvo būvdetaļu pielietojums;

3.3.5. Rūpīgums un pamatīgums – sabalansēts konstruktīvo un dekoratīvo būvelementu kopums.

3.4. Pretendentu izvērtēšanu veic katrs Komisijas loceklis, izvērtējot 3.3.apakšpunktā uzskaitītos vērtēšanas kritērijus, piešķirot punktu skaitu no 0 līdz 10.

3.5. Pretendenti, kuri pēc Komisijas vērtējuma ir saņēmuši augstāko vērtēšanas kritēriju kopsummu, atbilstoši 2.3.apakšpunktam, tiek noteikti par uzvarētājiem, ja pirmās vietas ieguvēja kopējais punktu skaits nav mazāks par 46 punktiem, otrās vietas ieguvēja kopējais punktu skaits nav mazāks par 43 punktiem un trešās vietas ieguvēja kopējais punktu skaits nav mazāks par 40 punktiem.

IV. Komisija

4.1. Komisijas sastāvā ir seši locekļi, no kuriem viens ir Komisijas priekšsēdētājs un viens Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

4.2. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

4.3. Komisijas uzdevums ir izvērtēt pretendentu pēc 3.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

4.4. Centrs:

4.4.1. sasauc Komisijas sēdes;

4.4.2. plāno un organizē Komisijas darbu;

4.4.3. protokolē Komisijas sēdes.

4.5. Komisijas lēmums atbilstoši 3.5.apakšpunktam ir par pamatu naudas balvas izmaksai.

4.6. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijai ir tiesības pieaicināt kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības jomas ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

4.7. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu.

4.8. Komisijas lēmumi tiek pieņemti apkopojot visu komisijas locekļu punktu summu. Pie vienādas punktu summas, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja piešķirtā punktu summa.

4.9. Komisijas sēdes protokolā norāda:

4.9.1. Komisijas sēdes norises vietu, datumu un laiku;

4.9.2. Komisijas locekļus un uzaicinātās personas;

4.9.3. darba kārtības jautājumus;

4.9.4. skaitliskās balsošanas rezultātus par katru pretendentu;

4.9.5. pieņemtos lēmumus.

4.10. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kādas Centra izvirzītās ēkas izvērtēšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šīs ēkas vērtēšanā.

4.11. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē un protokolētājs.

4.12. Komisija neizpauž informāciju par Balvas piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai Balvas pasniegšanas pasākumā.

V. Personas datu apstrāde

5.1. Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, kas nodrošina konkursa dalībnieku personas datu aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Plašāka informācija par pretendentu personas datu apstrādi Balvas piešķiršanas ietvaros ir pieejama Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.

5.2. Konkursa ietvaros fizisko personu datus (neatkarīgi no posma) apstrādā ar mērķi izraudzīties un apbalvot pretendentus, popularizēt Balvu, kā arī izteikt atzinību un novērtēt Jūrmalas kultūrvēsturisko ēku īpašnieku un/vai valdītāju ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Balvas pretendentu personas datus apstrādā Centrs, Komisijas locekļi, kā arī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieki, kuri nodrošina naudas balvas izmaksu, un personas, kad veic iekšējās revīzijas un pārbaudes.

5.3. Komisijas locekļi ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošina, ka pretendentu personas dati tiek apstrādāti tikai nolikumā noteiktajiem mērķiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF