Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 31.martāNr. 25

protokols Nr. 6, 21. punkts

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju,
to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam kārtība

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12. pantu, 15. panta pirmās daļas
6. punktu un Sporta likuma 7. panta
pirmās daļas 3. punktu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam” (turpmāk - Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par Jūrmalas valstspilsētas sporta organizāciju, to komandu un individuālo sportistu atbalstu (turpmāk – Pieteikums), un kārtību, kādā tie tiek līdzfinansēti no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta līdzekļiem.

2. Nolikuma mērķis ir finansiāli atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas sporta organizācijas, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu, tai skaitā augstu sasniegumu sportistu dalību Latvijas un starptautiskās sacensībās un čempionātos, kā arī nodrošināt fizisko aktivitāšu pēctecību pēc vispārējās izglītības posma noslēgšanās Jūrmalas domes (turpmāk – Dome) dibinātās izglītības iestādēs, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta skolās,turpinot trenēties attiecīgajos sporta veidos.

3. Nolikuma izsludināšanu, sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanas īstenošanu un uzraudzību veic Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

4. Iesniegt Pieteikumu un pretendēt uz Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (turpmāk - Iesniedzējs), kas:

4.1. ir reģistrēts Jūrmalas valstspilsētā un pārstāv Jūrmalas valstspilsētas sporta komandas;

4.2. pārstāv individuālos sportistus, kuri ir deklarēti Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža.

5. Pieteikumu par nākamajā kalendārajā gadā nepieciešamo Pašvaldības līdzfinansējumu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz pārskata gada 15.septembrim. Ja 15. septembris ir brīvdiena, tad Pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir nākamā darba diena.

6. Līdzfinansējums sporta veidiem tiek piešķirts pamatojoties uz Nolikuma 1. pielikumu, kurā ir noteikti Pašvaldības prioritārie sporta veidi, ievērojot šādu līdzfinansējuma prioritāru piešķiršanas kārtību:

6.1. Komandu sporta veidos:

6.1.1. vienu augstākās līgas komandu katrā sporta veidā, kurai ir labākais rezultāts iepriekšējā sezonā un ir jauniešu komanda vai noslēgts sadarbības līgums ar Jūrmalas Sporta skolu vai ar attiecīgā sporta veida jauniešu klubu;

6.1.2. vienu otrās līgas komandu katrā sporta veidā, kurai ir labākais rezultāts iepriekšējā sezonā un sava sporta veida jauniešu komanda vai noslēgts sadarbības līgums ar Jūrmalas Sporta skolu vai ar attiecīgā sporta veida jauniešu klubu;

6.1.3. tehnisko sporta veidu sporta klubus, kuri startē Latvijas mēroga vai starptautiskās sacensībās un kuru sastāvā ne mazāk kā 50 % no komandas dalībniekiem ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji;

6.1.4. bērnu un jauniešu komandas, kuru sastāvā ne mazāk kā 50 % no komandas dalībniekiem ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, ievērojot Nolikuma 7.punktā noteikto ierobežojumu;

6.1.5. veterānu līgu komandas, kuru sastāvā ne mazāk kā 50 % no komandas dalībniekiem ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji.

6.2. Individuālajos sporta veidos līdzfinansē individuālos sportistus un sporta klubus, kuri pārstāv individuālo sporta veidu sportistus, šādā kārtībā :

6.2.1. augsta sasnieguma individuālie sportisti;

6.2.2. augsta sasnieguma individuālie sportisti ar invaliditāti;

6.2.3. bērni un jaunieši, ievērojot Nolikuma 7.punktā noteikto ierobežojumu;

6.2.4. sportisti veterāni.

6.3. Komandu sporta veidos individuāli augstu sasniegumu sportistus, kuri ir deklarēti Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža, un kuru pārstāvētā komanda pārstāv Latvijas valsti starptautiskās sacensībās un čempionātos.

7. Nolikuma ietvaros netiek atbalstītas:

7.1. Domes dibinātas izglītības iestādes, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta skolas, kuras nodrošina bērnu un jauniešu treniņprocesu;

7.2. bērnu un jauniešu sporta komandas, ja atbilstošā sporta veida sekcija ir nodrošināta Jūrmalas Sporta skolā.

8. Piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma summa sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ir atkarīga no iesniegto Pieteikumu kopējā skaita, pieprasītā finansējuma apjoma un Pašvaldības nākamajā budžeta gadā piešķirtā finansējuma programmai “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām”.

9. Maksimālā Pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms kalendārajā gadā ir līdz 70% (septiņdesmit procentiem) no sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam nepieciešamā kopējā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā:

9.1. Nolikuma 1.pielikuma I. sadaļā noteiktajos prioritārajos sporta veidos:

9.1.1. 6.1.1.apakšpunktā noteiktajām komandām – līdz 140 000 euro;

9.1.2. 6.1.2.apakšpunktā noteiktajām komandām – līdz 20 000 euro;

9.1.3. 6.1.4. un 6.1.5. apakšpunktā noteiktajām komandām - līdz 5 000 euro;

9.1.4. 6.2. un 6.3. apakšpunktā noteiktiem sportistiem – līdz 10 000 euro;

9.2. Nolikuma 1.pielikuma II.sadaļā noteiktajos sporta veidos:

9.2.1. 6.1.1. apakšpunktā noteiktajām komandām – līdz 10 000 euro;

9.2.2. 6.1.2. apakšpunktā noteiktajām komandām – līdz 7 000 euro;

9.2.3. 6.1.3. apakšpunktā noteiktajām komandām – līdz 35 000 euro

9.2.4. 6.1.4. un 6.1.5. apakšpunktā noteiktajām komandām līdz 5 000 euro;

9.2.5. 6.2. apakšpunktā noteiktajiem sportistiem (izņemot 6.2.2. apakšpunktā noteiktie sportisti) – līdz 3 000 euro;

9.2.6. 6.2.2. apakšpunktā noteiktajiem sportistiem līdz 10 000 euro;

9.2.7. 6.3. apakšpunktā noteiktajiem sportistiem – līdz 3 000 euro.

10. Ne mazāk kā 30 % (trīsdesmit procentus) no sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam nepieciešamā kopējā finansējuma sedz Iesniedzējs vai tā piesaistīts atbalstītājs.

11. Ja publiskā līdzfinansējuma piešķīrums ir atzīstams par komercdarbības atbalstu, tas tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18 decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”. Svītrots ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

12. Par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam tiek noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – Līgums). Tā darbības periods ir līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem no Līguma noslēgšanas brīža.

13. Līguma ietvaros plānoto darbību uzsākšana jāplāno nākamajā kalendārajā gadā pēc Nolikuma 5.punktā noteiktā Pieteikuma iesniegšanas.

14. Informācija par Pieteikumu iesniegšanas kārtību tiek publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļas “Sports” apakšsadaļā “Atbalsts sportam”, publikācijā norādot Pieteikuma iesniegšanas termiņu un atbildīgo personu kontaktinformāciju.

II. Pieteikumu iesniegšanas kārtība

15. Atbilstoši Nolikuma 16., 17. un 18. punktam sagatavots Pieteikums vienā eksemplārā ir jāiesniedz Jūrmalas Sporta servisa centram līdz Nolikuma 5.punktā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem: Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

15.1. personīgi Jūrmalas Sporta servisa centrā: Jomas ielā 17, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi “ Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi; Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

15.2. nosūtot pa pastu uz adresi Jūrmalas Sporta servisa centram: Jomas ielā 17, Jūrmalā, LV-2015, slēgtā aploksnē ar norādi “ Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi; Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

15.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “ Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”. Ja Pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

III. Pieteikuma noformējums un saturs

16. Pieteikumu un tā pielikumus ir jānoformē datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un numurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt numurētām un sagatavotām .doc, .xlsx vai .pdf datņu formātā.

17. Pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

17.1. korekti aizpildīta Pieteikuma veidlapa (2.pielikums);

17.2. korekti aizpildīta kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme (3.pielikums, turpmāk – tāme) Excel tabulas formātā, kurā jānorāda visas kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, bankas komisijas u. c. maksājumi) un visi ar Projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi. Tāmē tiek norādīti visi ar sporta organizāciju, tās pārstāvētās komandas darbību vai individuālā sportista vai sporta kluba, kurš pārstāv individuālo sporta veidu sportistus, aktivitātes īstenošanu saistītie plānotie ieņēmumi un attiecīgi visi plānotie izdevumi. Par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz detalizēts uzrādīto izmaksu pamatojums, t.sk. tāmes pozīciju atšifrējumā norādīto cenu pamatojums;

17.3. korekti aizpildīta uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (4.pielikums), kas atbilst 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” redakcijai, un kuru aizpildot norāda informāciju par Iesniedzēja organizāciju; Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

18. Visus Pieteikumā iekļaujamos dokumentus paraksta Iesniedzējs vai Iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis.

19. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas:

19.1. Nolikuma 6.1.1. – 6.1.4. un 6.2. apakš punktos noteiktajām komandām, sportistiem un sporta klubiem, kuri pārstāv individuālo sporta veidu sportistus:

19.1.1. grāmatvedības pakalpojumi, nepārsniedzot 600,00 euro gadā;

19.1.2. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas un norēķinu kartes izsniegšanas un lietošanas izmaksas, bankas komisijas;

19.1.3. ceļa izdevumi (izņemot degvielas čeki), kas ir attiecināmi, pamatoti un pierādāmi;

19.1.4. izmitināšanas izmaksas;

19.1.5. sacensību dalības maksas;

19.1.6. biedru naudas;

19.1.7. komandas rezervistu, tai skaitā jauniešu rezervistu kluba reģistrēšanas izmaksas;

19.1.8. atalgojums, prēmijas, materiālās stimulēšanas naudas balvas (attiecināmas tikai Nolikuma 1.pielikuma I.sadaļā noteiktajos prioritārajos sporta veidos Nolikuma 6.1.1. apakš punktā noteiktajām komandām, to spēlētājiem, treneriem, menedžeriem un apkalpojošam personālam un Nolikuma 1.pielikuma I. sadaļā noteiktajos prioritārajos sporta veidos Nolikuma 6.2.1. un 6.3. apakš punktos noteiktajiem individuālajiem sportistiem, to treneriem, menedžeriem un apkalpojošam personālam);

19.1.9. sportistu nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas;

19.1.10. infrastruktūras nomas maksa;

19.1.11. sporta inventāra un ekipējuma iegāde, nepārsniedzot 500,00 (pieci simti) euro par vienu vienību, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumus Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

19.1.12. nodokļu un nodevu maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksājumus PVN reģistrā reģistrētiem PVN maksātājiem.

19.2. Nolikuma 6.1.5. apakš punktā noteiktajām komandām un Nolikuma 6.3. apakš punktā noteiktajiem sportistiem:

19.2.1. grāmatvedības pakalpojumi, nepārsniedzot 600,00 (seši simti) euro gadā;

19.2.2. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas un norēķinu kartes izsniegšanas un lietošanas izmaksas, bankas komisijas;

19.2.3. sacensību dalības maksa;

19.2.4. ceļa izdevumi, lai nokļūtu sacensību vietā un atpakaļ (izņemot degvielas čeki), kas ir attiecināmi, pamatoti un pierādāmi.

20. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

20.1. materiālu un inventāra iegāde virs 500,00 (pieci simti) euro par vienu vienību;

20.2. komandējumu dienas naudas;

20.3. ēdināšanas izmaksas;

20.4. izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai, procentu maksājumiem, zaudējumu atlīdzībai;

20.5. citas nepieciešamās izmaksas, kas nav norādītas Nolikuma 19.punktā.

21. Iesniedzējs daļu no pašu finansējuma, taču ne vairāk kā 50 (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma summas var aizstāt ar atbalstītāja vai atbalstītāja sniegtu mantisku nodrošinājumu, klāt pie Pieteikuma iesniedzot atbalstītāja vai atbalstītāja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt iekļautam tāmē.

22. Iesniedzējs ir atbildīgs par Pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

23. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

IV. Pieteikumu vērtēšana

24. Pieteikuma izvērtēšanu un lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu, apstiprināšanu un Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota Pieteikumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kas sastāv no: Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

24.1. Vērtēšanas komisijas locekļiem:

24.1.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

24.1.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs;

24.1.3. Vērtēšanas komisijas locekļi – Jūrmalas Sporta servisa centra juriskonsults, Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vecākais referents; Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

24.1.4. nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut papildu speciālistus no Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas.

24.2. Nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieaicināt citus speciālistus kā neatkarīgus ekspertus bez balss tiesībām.

25. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, vietnieka vai locekļa prombūtnes laikā vērtēšanas komisijai noteiktos uzdevumus veic ar rīkojumu par darbinieka aizvietošanu noteiktais darbinieks. Svītrots ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

26. Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas.

27. Vērtēšanas komisija ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām iepazīstas ar Pieteikumiem, un uzsāk to izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 8.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Katrs Vērtēšanas komisijas balsstiesīgais loceklis aizpilda Pieteikuma vērtēšanas veidlapu (9.pielikums).

28. Vērtēšanas komisija noraida Pieteikumu, ja:

28.1. Pieteikumā pārstāvētais sporta veids nav norādīts Nolikuma 1.pielikumā norādīto atbalstāmo sporta veidu sarakstā;

28.2. ievērojot Nolikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakš punktos noteikto, ir apstiprinātas viena augstākās un viena zemākās līgas komanda katrā sporta veidā; šādā gadījumā pārējos iesniegumus, kuri neieguva tiesības saņemt līdzfinansējumu, komisija noraida;

28.3. Pieteikumā nav ievēroti Nolikuma 7.punktā noteiktie ierobežojumi;

28.4. Pieteikums neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (8.pielikuma 1.sadaļa);

28.5. nav iesniegti Nolikuma 29.1. apakšpunktā pieprasītie papildu dokumenti noteiktajā termiņā;

29. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā Vērtēšanas komisija ir tiesīga:

29.1. pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Nolikumam, nosūtot pieprasījumu uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

29.2. atteikt Nolikuma 21.punktā norādītā mantiskā atbalsta iekļaušanu Iesniedzēja pašu finansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

30. Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot visu Vērtēšanas komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu un šo summu dalot ar Vērtēšanas komisijas locekļu skaitu, un tas tiek ņemts vērā, sagatavojot Nolikuma 31.punktā noteikto priekšlikumu.

31. Vērtēšanas komisija priekšlikumu par Pieteikuma atbalstīšanu un tā iekļaušanu Pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam vai lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu sagatavo ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas ar Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja Vērtēšanas komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

32. Jūrmalas Sporta servisa centrs Vērtēšanas komisijas atbalstītos Pieteikumus un tiem atbalstīto līdzfinansējuma apmēru iekļauj Pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam un virza uz Domes profilējošo komiteju atzinuma sniegšanai un tālākai virzībai uz Domes sēdi. Budžeta projekta piezīmēs tiek norādīta Pieteikumā pieprasītais līdzfinansējums, kā arī Vērtēšanas komisijas piešķirtais punktu skaits. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

33. Lēmums par Pieteikuma atbalstīšanu un tam piešķiramā Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru tiek pieņemts Domes sēdē, apstiprinot Pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam.

34. Jūrmalas Sporta servisa centrs 20 (divdesmit) darba dienu laikā rakstiski informē Iesniedzēju par Nolikuma 33.punktā pieņemto lēmumu gadījumos, ja, apstiprinot Pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam: Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

34.1. Pieteikumā pieprasītais līdzfinansējums tiek piešķirts pilnā apmērā;

34.2. Pieteikumā pieprasītais līdzfinansējums tiek piešķirts daļējā apmērā;

34.3. Pieteikumā pieprasītais līdzfinansējums netiek piešķirts.

35. Gadījumos, kad, apstiprinot Pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam, Dome samazina Vērtēšanas komisijas apstiprināto līdzfinansējuma apjomu atbilstoši Nolikuma 34.2. apakšpunktam, Vērtēšanas komisija uzdod Iesniedzējam precizēt Pieteikumu (2.pielikums) un tāmi (3.pielikums). Jūrmalas Sporta servisa centrs par šo Domes lēmumu rakstiski informē Iesniedzēju 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc minētā Domes lēmuma pieņemšanas, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

36. Nolikuma 35.punktā noteiktie pieprasītie dokumenti Iesniedzējam ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

37. Pēc Nolikuma 36.punktā noteikto precizējumu saņemšanas Vērtēšanas komisija 10 (desmit) darba dienu laikā lemj par precizējumu atbalstīšanu vai noraidīšanu.

38. Jūrmalas Sporta servisa centrs par Nolikuma 37.punktā noteikto Vērtēšanas komisijas lēmumu rakstiski informē Iesniedzēju piecu darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, vienlaicīgi nosūtot paziņojuma kopiju uz Iesniedzēja e-pasta adresi. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

39. Kopā ar Nolikuma 34.1. vai 38. apakš punktā noteikto pozitīvo lēmumu par atbalstīšanu Jūrmalas Sporta servisa centrs Iesniedzējam nosūta uzaicinājumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma izsūtīšanas dienas parakstīt Līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Centrālā administrācija) (5.pielikums). Ja Līgums no Iesniedzēja puses netiek parakstīts šajā punktā noteiktajā termiņā, Vērtēšanas komisija var lemt par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma atcelšanu. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

40. Pieteikumus, kas nav atbalstīti Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, Iesniedzēji var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc Nolikuma 34.2.apakšpunktā notikušās rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie Pieteikumi tiek iznīcināti.

41. Dome ir tiesīga pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju no Iesniedzēja, individuālā sportista vai attiecīgā sporta veida federācijas. Dome ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, norādot iemeslus.

V. Finansēšanas kārtība

42. Sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālie sportisti tiek līdzfinansēti no Centrālās administrācijas budžeta programmā “Sporta veidu attīstība” paredzētajiem līdzekļiem kārtējā budžeta gadā, ievērojot Nolikuma un Līguma nosacījumus.

43. Informācija par atbalstītajām sporta organizācijām, to pārstāvētajām komandām un individuālajiem sportistiem tiek publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Publikācijā tiek norādīts Iesniedzēja nosaukums, sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālie sportisti un finansējuma apjoms, tai skaitā piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.

44. Iesniedzējs nodrošina atsevišķu norēķinu kontu bankā, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanu saistītie līdzekļi, un ar sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

45. Pašvaldības līdzfinansējumu Centrālā administrācija Iesniedzējam pārskaita uz Nolikuma 44.punktā noteikto norēķinu kontu atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, paredzot:

45.1. avansa maksājumu ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā no Pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas; Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

45.2. starpposma maksājumu ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā no Pašvaldības līdzfinansējuma summas, ja ir apgūts avansa maksājums vismaz 90 % (deviņdesmit procentu) apmērā, pēc Nolikuma 57.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Līgumā noteiktās starpposma atskaites (turpmāk – Starpposma atskaite) iesniegšanas un parakstīšanas no Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja puses;

45.3. noslēguma maksājumu pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas , Nolikuma 62.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Līgumā noteiktās atskaites (turpmāk – Atskaite) parakstīšanas no Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja puses .

46. Ja pēc Atskaites iesniegšanas tiek konstatēts, ka faktiskās veiktās izmaksas ir mazākas kā Līgumā noteikts, tad Pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek samazināta atbilstoši Līgumā noteiktajai procentuālajai proporcijai.

47. Ja faktiskās veiktās izmaksas ir lielākas kā Līgumā noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms paliek nemainīgs, tiek samazināta Pašvaldības līdzfinansējuma procentuālā proporcija.

48. Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldības līdzfinansējumu, ja:

48.1. tiek konstatēts, ka Pašvaldības līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

48.2. Iesniedzējs nepilda Līguma noteikumus un pēc Jūrmalas Sporta servisa centra rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina tos nepildīt; Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

48.3. Iesniedzējs pārtrauc Līguma ietvaros noteikto darbību/ aktivitāšu īstenošanu, neievērojot Līgumā noteikto kārtību;

48.4. Iesniedzējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai.

49. Visus Līguma īstenošanas laikā konstatētās neattiecināmās izmaksas, sadārdzinājuma izmaksas vai līgumsodu Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.


VI. Līguma īstenošana un uzraudzība

50. Iesniedzējam jānodrošina Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publicitāte, jāiesniedz informācija Jūrmalas Sporta servisa centram par rīkotajām aktivitātēm un sasniegumiem un jāizvieto Pašvaldības simboliku uz biedrības, individuālā sportista vai sporta komandas publicitātes materiāliem (bukleti, mājas lapas u.c.), sporta inventāra un ekipējuma. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

51. Iesniedzējs nodrošina Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumā pievienotajai tāmei, kā arī nepieļauj Pieteikumā paredzēto sporta klubu un sportistu kalendārā plānā nākamajam budžeta gadam plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem.

52. Iesniedzējs nodrošina Jūrmalas valstspilsētas nosaukuma un logotipa iekļaušanu publicitātes un pašreklāmas materiālos, iepriekš iesniedzot un saskaņojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru plānus un vizualizācijas informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: sportaservisacentrs@jurmala.lv, kuru Jūrmalas Sporta servisa centrs savukārt saskaņo ar Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldi. Pēc saskaņošanas ar Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldi, Jūrmalas Sporta servisa centrs trīs darba dienu laikā par to informē Iesniedzēju, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

53. Ar Pieteikumu un Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti Vērtēšanas komisijas ietvaros, un Vērtēšanas komisija var lemt par grozījumiem Pieteikumā, nemainot Pieteikuma mērķi un apstiprinātajā tāmē saskaņā ar Nolikumā noteikto. Šādu izmaiņu gadījumā Iesniedzējs precizē tāmi (3.pielikums) un iesniedz to Jūrmalas Sporta servisa centram. Visus grozījumus izskata un saskaņo Vērtēšanas komisija, paraksta Iesniedzēja un Centrālās administrācijas paraksttiesīgā persona, un tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Visas izmaiņas veicamas pirms Līguma termiņa beigām Līgumā noteiktajā kārtībā, izņemot Nolikuma 54.punktā noteiktos gadījumus. Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

54. Līguma darbības laikā bez iepriekšēja saskaņojuma ar Jūrmalas Sporta servisa centru ir pieļaujams un attiecināms finansējuma izlietojuma pieaugums tāmē norādītajās izmaksu pozīcijās katrā no tām ne vairāk kā 10 (desmit procentu) apmērā, nepalielinot piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma kopsummu. Finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas līdz ar Starpposma atskaites vai Atskaites apstiprināšanu, ko saskaņo Vērtēšanas komisija, paraksta Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

55. Iesniedzējs ir atbildīgs par Starpposma atskaites (6.pielikums) sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem. Starpposma atskaitei pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas par Pašvaldības līdzfinansējuma daļu un norēķinu konta izdruka par pārskata periodu.

56. Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgie darbinieki: Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

56.1. ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Starpposma a tskaites saņemšanas veic tās atbilstības pārbaudi Nolikumam un Līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju un dokumentus vai sniedz priekšlikumus par Starpposma atskaitē iekļautās informācijas precizēšanu, labošanu vai papildināšanu, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Papildus pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

56.2. ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Starpposma atskaites saņemšanas un pārbaudes iesniedz to Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam parakstīšanai un pēc tam iesniedz Vērtēšanas komisijai apstiprināšanai. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

57. Vērtēšanas komisija lēmumu par Starpposma a tskaites apstiprināšanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 56.2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas. Starpposma a tskaiti apstiprina Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

58. Visā Līguma darbības laikā Vērtēšanas komisija vai Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgie darbinieki ir tiesīgi pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

59. Iesniedzējs ir atbildīgs par Atskaites (7.pielikums) korektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas Sporta servisa centrā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām. Atskaites pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas par Pašvaldības līdzfinansējuma daļu un bankas norēķinu konta izdruka par visiem veiktajiem darījumiem, kam ir jābūt identificējamiem un saistītiem ar Līgumā noteikto līguma priekšmetu. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

60. Vērtēšanas komisija, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, var lemt par Atskaites un tās pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 30 (trīsdesmit) dienām.

61. Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgais darbinieks: Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

61.1. ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Atskaites saņemšanas veic tās atbilstības pārbaudi Nolikuma un Līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju un dokumentus vai sniedz priekšlikumus par Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanu, labošanu vai papildināšanu, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Papildus pieprasītā informācija un dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

61.2. pēc pārbaudes veikšanas ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienā pēc Atskaites saņemšanas un pārbaudes iesniedz to Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam parakstīšanai un pēc tam iesniedz Vērtēšanas komisijai apstiprināšanai. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

62. Vērtēšanas komisija lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 61.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas. Atskaiti apstiprina Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

63. Līgums tiek uzskatīts par īstenotu pēc tam, kad Atskaite ir parakstīta un apstiprināta saskaņā ar Nolikuma 61.2.apakšpunktu un 62.punktu. Pamatojoties uz apstiprināto Atskaiti, tiek noteikta faktiskā Pašvaldības līdzfinansējuma summa.

64. Centrālā administrācija 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Atskaites apstiprināšanas veic atlikušā līdzfinansējuma daļas maksājumu Iesniedzējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

65. Ja Līguma darbības laikā faktiskās tāmes izmaksas ir mazākas kā Līgumā noteikts, tad Pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli samazināta.

66. Ja faktiskās tāmes izmaksas ir lielākas kā Līgumā noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma kopējā summa paliek nemainīga. Visus konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

67. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvjiem, konstatējot Iesniedzēja pārkāpumus attiecībā uz Nolikuma vai Līguma noteikumiem, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kura var lemt par Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu vai Pašvaldības līdzfinansējuma anulēšanu. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 61.nolikumu

VII. Pārejas noteikumi

68. Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta nolikums Nr.13 “ Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”.

69. Līgumiem, kas noslēgti pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta nolikumu Nr.13 “ Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”, turpmāk tiek piemēroti šī Nolikuma nosacījumi.

70. Līgumi par 2021.gadā iesniegtajiem un izvērtētajiem Projektu pieteikumiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta nolikumu Nr.13 “ Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ” kam piešķirts Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības budžetā 2022.gadam, tiek slēgti saskaņā ar šo Nolikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam" PDF

Pielikums Nr.2 "Pieteikuma veidlapa" PDF DOCX

Pielikums Nr.3 "Kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme" PDF XLSX

Pielikums Nr.4 "Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai" PDF DOC Svītrots ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

Pielikums Nr.5 "Līdzfinansējuma līgums" PDF Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

Pielikums Nr.6 "Starpposma atskaite" PDF XLSX

Pielikums Nr.7 "Projekta atskaite" PDF XLSX

Pielikums Nr.8 "Vērtēšanas kritēriji" PDF Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 3.nolikumu

Pielikums Nr.9 "Vērtējuma tabula" PDF


Lejupielāde: DOC un PDF