Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.05

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Rita Sproģe, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Andris Čuda, Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms, Inese Kārkliņa, Rolands Parasigs-Parasiņš (nepiedalās no plkst.11.45 līdz sēdes beigām), Larisa Loskutova, Ints Dālderis, Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Madara Bartaševica

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Iepirkuma biroja vadītāja

Inga Avota-Krauksta

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Ieva Šponberga

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā

Irina Medvedeva

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Kristīne Dmitrijeva

SIA "Jūrmalas slimnīca" valdes priekšsēdētājs

Egons Liepiņš

Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

PII “Zvaniņš” vadītāja

Oksana Poldsepa

PII “Saulīte” vadītāja

Ineta Aroniete

PII “Lācītis” vadītāja

Nataļja Stupele

Jūrmalas muzeja direktore

Inta Baumane

Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri" vadītāja

Sarmīte Grope

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja

Kristīne Mozerte

Jūrmalas Futbola skola direktora p.i.

Kaspars Gorkšs

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas vadītāja amata kandidāte

Māra Jēkabsone

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļas nolikums

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” ziedojumu Ukrainas iedzīvotājiem

5.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.521 “Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”

7.

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

8.

Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā

9.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu biroja nolikums

10.

Jūrmalas Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums

11.

Par Jūrmalas Pastāvīgo iepirkumu komisiju

12.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

13.

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.21 "Jūrmalas PII "Zvaniņš" nolikums"

15.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) "Stratēģiskās partnerības" skolu izglītības sektora projekta Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 „Ja es būtu / If I were” noslēgumu

16.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mežmalas vidusskolā

17.

Par Eiropas Savienības "Erasmus+" 2.pamatdarbības KA2 programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta "SMILE"/"SMAIDS" Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu

18.

Jūrmalas Sporta skolas nolikums

19.

Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība

20.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam kārtība

21.

Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Volejbola federācija”

22.

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

24.

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

25.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” noslēgumu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām"

27.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

28.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

29.

Par būves nojaukšanu Dārzu ielā 53, Jūrmalā

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.15 “Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums”

33.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums''

35.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

36.

Par zemes vienību Tukuma 14A, Jūrmalā, un Senatnes 3B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cidoniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Krāslavas ielā 1, Jūrmalā, un Krāslavas ielā 3, Jūrmalā

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

43.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

44.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā apstiprināšanu

46.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.249 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu”

47.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

48.

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas valstspilsētas mobilitātes plāns” izstrādes uzsākšanu

49.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

50.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-95, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

58.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-20, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

59.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

60.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-65, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

61.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-72, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

62.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

63.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

64.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

65.

Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

66.

Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

67.

Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

68.

Par zemesgabala Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

70.

Par Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju

71.

Par zemesgabala Bulduri 7901, Jūrmalā, daļas nomu

72.

Par zemesgabala Senatnes iela 4506, Jūrmalā, daļas nomu

73.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

74.

Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

78.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 11-704, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

80.

Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

81.

Par telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Labklājības pārvaldei

82.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu amatā

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīcijas projekta “Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā, posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” īstenošanu

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos lokālplānojuma izstrādei teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā

· Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

· Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

· Par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

· Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu “Rotaļa=attīstība”/ “Explore, Learn and Protect our world!” īstenošanu

· Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

· Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

· Jūrmalas Futbola skolas sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” projekta “UEFA Playmakers” īstenošanu

un no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Par zemesgabala Bulduri 7901, Jūrmalā, daļas nomu

A.Čuda izsaka priekšlikumu, kas jau iepriekš tika iesniegts domes priekšsēdētājam, iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par Bulduru prospekta daļas, kur atrodas Krievijas vēstniecības rezidence, nosaukuma maiņu, pārdēvējot to par Ukrainas neatkarības ielu.

G.Truksnis informē, ka vēstuli ar deputātu pieprasījumu ir saņēmis, bet tā kā nav sagatavots un saskaņots šāds lēmuma projekts, to iekļaut šīs domes sēdes darba kārtībā nevar.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš), A.Čuda nebalso), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļas nolikums

4.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu amatā

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” ziedojumu Ukrainas iedzīvotājiem

6.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.521 “Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”

8.

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

9.

Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā

10.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu biroja nolikums

11.

Jūrmalas Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums

12.

Par Jūrmalas Pastāvīgo iepirkumu komisiju

13.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

14.

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.21 "Jūrmalas PII "Zvaniņš" nolikums"

16.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) "Stratēģiskās partnerības" skolu izglītības sektora projekta Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 „Ja es būtu / If I were” noslēgumu

17.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mežmalas vidusskolā

18.

Par Eiropas Savienības "Erasmus+" 2.pamatdarbības KA2 programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta "SMILE"/"SMAIDS" Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu

19.

Jūrmalas Sporta skolas nolikums

20.

Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība

21.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam kārtība

22.

Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Volejbola federācija”

23.

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

25.

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

26.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” noslēgumu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām"

28.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

29.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

30.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīcijas projekta “Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā, posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” īstenošanu

31.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos lokālplānojuma izstrādei teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Dārzu ielā 53, Jūrmalā

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos a href="/docs/k19/s/k19s009.htm">Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.15 “Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums”

36.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums''

38.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

39.

Par zemes vienību Tukuma 14A, Jūrmalā, un Senatnes 3B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cidoniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Krāslavas ielā 1, Jūrmalā, un Krāslavas ielā 3, Jūrmalā

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

46.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā apstiprināšanu

48.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā apstiprināšanu

49.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.249 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu”

50.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

51.

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas valstspilsētas mobilitātes plāns” izstrādes uzsākšanu

52.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

53.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-95, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

59.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

60.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

61.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-20, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

62.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

63.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-65, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

64.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-72, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

65.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

66.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

67.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

68.

Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

69.

Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

70.

Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

71.

Par zemesgabala Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

72.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

73.

Par Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju

74.

Par zemesgabala Senatnes iela 4506, Jūrmalā, daļas nomu

75.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

76.

Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

80.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 11-704, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

82.

Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

83.

Par telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Labklājības pārvaldei

84.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu

85.

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

86.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

87.

Par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

88.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu “Rotaļa=attīstība”/ “Explore, Learn and Protect our world!” īstenošanu

89.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

90.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

91.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

92.

Jūrmalas Futbola skolas sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” projekta “UEFA Playmakers” īstenošanu
2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.92)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļas nolikums (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļas nolikumu.

4. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.93)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Izsakās:

A.Čuda uzdod jautājumus Jūrmalas Centrālās bibliotēkas vadītāja amata kandidātei M.Jēkabsonei.

R.Sproģe izsakās, ka pati piedalījās Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktora kandidātu atlasē un izvēlētajai kandidātei ir gan liela pieredze Nacionālās bibliotēkas darbā, gan vīzija par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģiju.

A.Čuda izsakās, ka Jūrmalas bibliotēku ēku stāvoklis ir atbilstošs saimniekiem.

R.Sproģe izsakās, ka jau vairākus gadus atpakaļ tika konstatēts, ka Bulduru bibliotēkas ēka atrodas tehniski sliktā stāvoklī, bet tā kā ir izvērtēts, ka nav ekonomiski lietderīgi ieguldīt līdzekļus šīs ēkas remontam, tiek meklēti citi risinājumi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu amatā.

5. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” ziedojumu Ukrainas iedzīvotājiem (lēmums Nr.94)

Ziņotājs:

E.Liepiņš

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmuma projekta precizēto redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” ziedojumu Ukrainai.

R.Parasigs-Parasiņš par balsošanas motīviemaicina deputātus lūgt savu partiju pārstāvjiem sociālajos tīklos nerakstīt un neslavināt domes pieņemtos lēmumus kā savas partijas nopelnus.

6. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem (lēmumsNr.95)

Ziņotājs:

G.Ose

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka šis ir secīgs solis, lai nonāktu pie tā, ka Jūrmalas iedzīvotājiem tiek nodrošināts bezmaksas dzelzceļa transports uz Rīgu, kam būs vairāki ieguvumi – ekonomisks atbalsts iedzīvotājiem, autotransporta plūsmas samazināšana u.c. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem.

A.Čuda par balsošanas motīviem – domes priekšsēdētāja minētie ieguvumi ir nepārprotami, ņemot vērā to, ka Jūrmalas pašvaldība kā viena no bagātākajām pašvaldībām, pirmsskolas izglītības pedagogiem maksā zemāko atalgojuma likmi valstī un, nodrošinot bezmaksas dzelzceļa transportu uz Rīgu , pedagogiem būs iespēja braukt strādāt uz Rīgu un nopelnīt vairāk.

G.Truksnis izsakās, ka attiecībā uz pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma likmēm, tikai divās pašvaldībās, tā ir augstāka nekā Jūrmalas pašvaldībā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.521 “Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē” (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.521 “Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”

8. Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

(lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka ir sagatavota lēmuma projekta precizēta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

9. Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā.

10. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu biroja nolikums (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

I.Avota-Krauksta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valstspilsētas administrācijas Iepirkumu biroja nolikumu.

11. Jūrmalas Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

I.Avota-Krauksta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumu.

12. Par Jūrmalas Pastāvīgo iepirkumu komisiju (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

I.Avota-Krauksta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pastāvīgo iepirkumu komisiju.

13. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

14. Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu (saistošie noteikumi Nr.09)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.21 "Jūrmalas PII "Zvaniņš" nolikums" (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

O.Poldsepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.21 "Jūrmalas PII "Zvaniņš" nolikums".

16. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) "Stratēģiskās partnerības" skolu izglītības sektora projekta Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 „Ja es būtu / If I were” noslēgumu (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) "Stratēģiskās partnerības" skolu izglītības sektora projekta Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 „Ja es būtu / If I were” noslēgumu.

17. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mežmalas vidusskolā (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mežmalas vidusskolā.

18. Par Eiropas Savienības "Erasmus+" 2.pamatdarbības KA2 programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta "SMILE"/"SMAIDS" Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības "Erasmus+" 2.pamatdarbības KA2 programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta "SMILE"/"SMAIDS" Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu.

19. Jūrmalas Sporta skolas nolikums (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

I.Medvedeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Sporta skolas nolikumu.

20. Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis, U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt nolikumu “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība”.

21. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam kārtība

(nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam kārtība”.

22. Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” (lēmums Nr.104)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Sproģe nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Volejbola federācija”.

23. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

K.Dmitrijeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikumu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

K.Dmitrijeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”.

25. Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt “Atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu”.

26. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” noslēgumu (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” noslēgumu.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām" (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām".

28. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavota saistošo noteikumu projekta papildinātā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis, U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

29. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir precizēts lēmuma projekta pielikums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu un tā precizēto pielikumu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem.

30. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīcijas projekta “Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā, posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” īstenošanu (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīcijas projekta “Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā, posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” īstenošanu.

31. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos lokālplānojuma izstrādei teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos lokālplānojuma izstrādei teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā.

32. Par būves nojaukšanu Dārzu ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dārzu ielā 53, Jūrmalā.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums” (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos a href="/docs/k19/s/k19s009.htm">Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos a href="/docs/k19/s/k19s009.htm">Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.15 “Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.15 “Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums”.

36. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācija Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem.

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 "Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums" (nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 "Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums".

38. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

39. Par zemes vienību Tukuma 14A, Jūrmala, un Senatnes 3B, Jūrmala, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.111)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Tukuma 14A, Jūrmalā, un Senatnes 3B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cidoniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.112)

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.113)

42. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.114)

43. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Krāslavas ielā 1, Jūrmalā, un Krāslavas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.115)

44. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.116)

45. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cidoniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Krāslavas ielā 1, Jūrmalā, un Krāslavas ielā 3, Jūrmalā.

5. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

46. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā (lēmums Nr.118)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, vai zemesgabala Jaundubulti 1402 īpašnieks ir informēts par lokālplānojuma izstrādi un vai viņam ir lūgts viedoklis par sagatavoto darba uzdevumu?

V.Zvejniece - nē, nav, tas tiks nosūtīts pēc šī domes lēmuma pieņemšanas, jo saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, īpašnieka piekrišana lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai nav nepieciešama.

U.Kronblūms – “Rietumu banka” īpašnieku uzņēmums “EM Investments” savā 2021.gada decembra iesniegumā norādīja, ka zemesgabalā Dubultu prospektā 51 plāno SPA un kūrorta objekta veidošanu un atjaunošanu, kas dos neatsveramu ieguldījumu pilsētas attīstībai, radot darba vietas, piesaistot viesus un atpūtniekus. Ar to tika pamatota nepieciešamība iegūt savā īpašumā visu 36 000 m2 lielo zemesgabalu Jaundubulti 1402. Šobrīd funkcionālā zona Publiskā apbūves teritorija (P47) neliedz realizēt prasīto, t.i., būvēt klīniku, medicīnas SPA un viesnīcu. Iesniegumā minētajā par lokālplānojuma izstrādi, ir redzams, ka tiek prasīta iespēja būvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, kas faktiski tiek paredzēts arī sagatavotajā lēmuma projektā un tam pievienotajā lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā. Jautā, vai šajā teritorijā tiek plānota daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku apbūve?

V.Zvejniece – viens no darba uzdevuma punktiem ir izvērtēt dzīvojamās apbūves iespējamību šajā zemesgabalā.

U.Kronblūms – vai varētu nosaukt vismaz vienu pēdējos 5 gados ekspluatācijā nodoto viesnīcu vai viesu namu, kas nebūtu izpārdoti kā domājamās daļas un funkcionētu atbilstoši solītajam, izmitinot viesus un dodot darba vietas.

V.Zvejniece – tāda statistika ir jāapkopo.

U.Kronblūms – kāpēc kafejnīca jābūvē kāpās, iznīcinot kokus un kāpas? Kāpēc tā nevar būt turpat blakus apbūvei paredzētajā zemesgabalā Dubultu prospektā 51, kas ir dažu soļu attālumā?

V.Zvejniece – tas tiks vērtēts lokālplāna ietvaros.

U.Kronblūms – parasti gadījumos, kad tuvu pludmalei ir “īstas” viesnīcas un atpūtas kompleksi, pludmales inventāra nomas punkti vasaras periodā tiek izvietoti pašā pludmalē, kas ir ērti visiem, kā, piemēram, pie viesnīcas “Baltic Beach”. Kāpēc šoreiz tas ir jābūvē tieši mežā, iznīcinot kokus un kāpas?

V.Zvejniece – šeit jau tas ir uzbūvēts. Šobrīd “iet runa” par esošās apbūves izvērtējumu.

U.Kronblūms – tur ir tikai 100 m2.

V.Zvejniece – nekur jau nav teikts, ka šo apbūvi varēs īpaši palielināt.

U.Kronblūms vēršas pie G.Trukšņa, ka viņš publiski ir izteicies, ka neatkarīgi no tā, kam šis īpašums piederēs, tur palikšot mežs, citējot: “Kas attiecas uz izmantošanas mērķi, pašvaldībai nav nekādu plānu padarīt to par apbūves teritoriju. Ne šajā plānā, ne kādos citos. Tā, ka tā būs dabas pamatne laiku laikos”. Ir pilnīgi skaidrs, ka plānotā kafejnīca, nomas punkts un viss pārējais ir jauna apbūve, kas neievietojas esošo 100 m2 būvju atlieku vietā. Jautā G.Truksnim, kāpēc viņš ir mainījis viedokli, un vai gandrīz 4000 iedzīvotāju, kas ir lūguši šo teritoriju atstāt pastaigām un neskartu, varētu viņam turpmāk ticēt?

G.Truksnis atbild, ka ziņotājs jau pateica, ka dabas teritorijā, kas ir Jaundubulti 1402 teritorija, nav paredzēts mainīt zonējumu.

U.Kronblūms izsakās, ka Publiskā apbūves teritorija (P47) zemesgabalā Dubultu prospektā 51 neliedz būvēt klīniku, medicīnas SPA un viesnīcu. Atbalsts vēlmei faktiski būvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas vienā no vēl nedaudzajām atlikušajām vietām atbilst Jūrmalas stratēģijā minētajam draudam – “daudzdzīvokļu dzīvojamo māju celtniecība kūrorta funkciju attīstībai izdevīgās teritorijās”. Tas un visa iepriekšējā Jūrmalas domes prakse, tā saucamo, kūrorta objektu būvniecībā ir pretrunā ar stratēģijas prioritāti – “kūrorts”. Savukārt kafejnīcu noma ir izvietojama ārpus zemesgabala Jaundubulti 1402, nepieļaujot kāpu un koku iznīcināšanu. Tāpēc lēmums par lokālplānojuma izstrādi ar šādu darba uzdevumu nav pieņemams un aicina to neatbalstīt. Joprojām uzskata, ka zemesgabals Jaundubulti 1402, kā to lūdza arī iedzīvotāji, ir jāpārņem no valsts pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, t.i., parku un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai.

G.Truksnis uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts dos grūdienu šīs teritorijas attīstībai nākotnē, jo šobrīd tajā atrodas grausti, pretēji sēdē minētajam. Vērš uzmanību, ka lokālplānojuma izstrādē tiks izvērtēti visi nosacījumi un saņemti visu atbildīgo institūciju atzinumi. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms), “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

47. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā apstiprināšanu.

48. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.120)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā apstiprināšanu.

49. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.249 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu detālplānojuma grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.249 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu”.

50. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”.

51. Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas valstspilsētas mobilitātes plāns” izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.123)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma “Jūrmalas valstspilsētas mobilitātes plāns” izstrādes uzsākšanu.

52. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

(lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

53. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.125)

54. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.126)

55. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.127)

56. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.128)

57. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-95, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.129)

58. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.130)

59. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.131)

60. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.132)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-95, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

61. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-20, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.133)

62. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.134)

63. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-65, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.135)

64. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-72, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-20, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

2. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

3. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-65, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

4. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-72, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

65. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.137)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu šobrīd nerīkot zemesgabalu Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un Meža prospektā 40 trešo izsoli.

G.Truksnis izsakās, ka vēlētos pabeigt šo zemesgabalu atsavināšanas procesu un beidzot ieraudzīt attīstību šajā teritorijā. Aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms), “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

66. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.138)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

67. Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.139)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Dālderis ), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

68. Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.140)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

69. Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.141)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

70. Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.142)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

71. Par zemesgabala Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.143)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

72. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.144)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

73. Par Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju.

74. Par zemesgabala Senatnes iela 4506, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Senatnes iela 4506, Jūrmalā, daļas nomu.

75. Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.147)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

76. Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums

(nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikumu.

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.148)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.149)

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā.

80. Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā (lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā.

81. Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 11-704, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 11-704, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu.

82. Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

83. Par telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Labklājības pārvaldei (lēmums Nr.154)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Labklājības pārvaldei.

84. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu (nolikums Nr.32)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu.

85. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums (nolikums Nr.33)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikumu.

86. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

87. Par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kapteiņa Zolta ielā 120A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

88. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu “Rotaļa=attīstība”/ “Explore, Learn and Protect our world!” īstenošanu (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu “Rotaļa=attīstība”/ “Explore, Learn and Protect our world!” īstenošanu.

89. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

S.Grope

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

Iziet R.Parasigs-Parasiņš.

90. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

I.Dālderis lūdz Jūrmalas ostas pārvaldi pārskatāmā termiņā sagatavot un sniegt ziņojumu par Jūrmalas ostas darbības izvērtējumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

91. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

K.Mozerte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā.

92. Par Jūrmalas Futbola skolas sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” projekta “UEFA Playmakers” īstenošanu (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

K.Gorkšs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Futbola skolas sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” projekta “UEFA Playmakers” īstenošanu.

Sēde slēgta plkst.11.50.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 5.maijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2022.gada 7.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF