Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 25.maija 19.nolikumu

2022. gada 24. novembrīNr. 78

protokols Nr. 17, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 32
“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 1. punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 8. punktu

Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvaldē ir šādas daļas – Būvniecības daļa, kas ir tiešā Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas pakļautībā un Jaunatnes iniciatīvu centrs, kas ir tiešā Stratēģiskās plānošanas nodaļas pakļautībā.”.

2. Papildināt ar 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.14. nodrošināt kvalitatīvas, uz jauniešu interesēm, vajadzībām balstītas un vienotas jaunatnes politikas īstenošanu pašvaldībā.”.

3. Izteikt 8.14. un 8.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.14. izsniegt atzinumus un tehniskos noteikumus attīstības priekšlikumiem vides aizsardzības jomā (teritorijas plānojumam, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, lokālplānojumiem);

8.15. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot būvprojektu dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā būvniecības objektiem, atbilstoši Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2436.6.2. apakšpunktam;”.

4. Papildināt ar 8.27. un 8.28. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.27. proaktīvi informēt, iesaistīt un izglītot iedzīvotājus (t.sk. nevalstiskās organizācijas), atbilstoši pašvaldības attīstības programmā definētajām darbībām;

8.28. Jaunatnes iniciatīvu centra (turpmāk – Centrs) uzdevumi ir:

8.28.1. nodrošināt pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, to aktualizāciju un izpildes kontroli;

8.28.2. īstenot darbu ar jaunatni pašvaldībā atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem virzieniem jaunatnes politikā nodrošinot kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas un pilnveidi caur neformālo izglītību;

8.28.3. Jaunatnes likumā noteiktajā kārtībā uzturēt institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni – ar jaunatnes lietu speciālistu, jauniešu māju, jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju un jauniešu domi;

8.28.4. sekmēt jauniešu pilsonisko līdzdalību organizācijās un formālās, neformālās iniciatīvu grupās, nodrošinot iespēju jauniešiem iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu pašvaldības lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas un darba grupās;

8.28.5. apkopot un analizēt informāciju par pašvaldības jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm, kā arī veikt jaunatnes politiku raksturojošas statistikas uzkrāšanu;

8.28.6. veikt un koordinēt valsts programmu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām jaunatnes politikas projektu izstrādei, īstenošanai un pēc ieviešanas uzraudzībai projektu monitoringa periodā;

8.28.7. koordinēt jauniešu brīvprātīgo darbu;

8.28.8. sekmēt jauniešu informētību par iespējām pašvaldībā, Latvijā un Eiropā, nodrošinot aktīvu informācijas plūsmu Jūrmalas jauniešu sociālo mediju profilos, pašvaldības tīmekļvietnē un tīmekļvietnē jurmalasjauniesi.lv;

8.28.9. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Centrālās administrācijas apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus;

8.28.10. kompetences ietvaros, Jūrmalas domes vadības un pašvaldības izpilddirektora uzdevumā, piedalīties vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmju, komisiju un darba grupu darbā.”.

5. Svītrot 9.8. apakšpunktu.

6. Svītrot 9.10. apakšpunktu.

7. Svītrot 9.17.5. apakšpunktu.

8. Izteikt 9.17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.17.3. nodrošināt pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas projekta izstrādi un, apstiprinātā budžeta ietvaros, nodrošināt šīs programmas ieviešanu; ”.

9. Izteikt 9.17.6., 9.17.7. un 9.17.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.17.6. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā esošo, satiksmei paredzēto inženierbūvju (ceļš, iela, prospekts, tilts, satiksmes pārvads, transportlīdzekļu stāvvietas u.c.) izbūves, atjaunošanas un pārbūves darbu izpildi;

9.17.7. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā esošo un pašvaldības īpašumā uzstādāmo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmes, luksofori, aizsargbarjeras, vertikālie un horizontālie apzīmējumi u.c.) apsaimniekošanas, uzstādīšanas un demontāžas darbu izpildi;

9.17.8. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot būvprojektu dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu gatavību ekspluatācijai būvniecības objektiem, kuru realizācijas ietvaros tiek skarta pašvaldības īpašumā esošā, satiksmei paredzētā infrastruktūra;”.

10. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

“ 11. Papildus Stratēģiskās plānošanas nodaļai ir šādas tiesības:

11.1. iegūt piekļuves tiesības pašvaldības tīmekļvietnes sadaļai “Projekti”, ar mērķi papildināt un atjaunot aktuālo informāciju par pašvaldības realizētajiem projektiem;

11.2. iesniegt ikgadējo Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības enerģijas ietaupījumu pārskatu un paziņojumu par ISO 50001 sertifikāciju vai energoauditu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS).”.

11. Papildināt ar 11.¹ punktu šādā redakcijā:

“11.¹ Papildus Centram ir šādas tiesības:

11.¹1. izsniegt attaisnojumu izziņas par skolas kavējumu gadījumos, kad jaunieši piedalās pašvaldības organizētās aktivitātēs mācību laikā;

11.¹2. izvietot informāciju un koordinēt tīmekļvietnes jurmalasjauniesi.lv un līdz 2022. gada 30. decembrim izveidotos sociālo mediju profilus, kas vērsti uz jauniešu mērķauditorijas uzrunāšanu un iesaistīšanu.”.

12. Papildināt 12.3. apakšpunktu aiz vārda “detālplānojumu” ar pieturzīmi un vārdu “/lokālplānojumu”.

13. Papildināt ar 12.5 . apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.5. jauniešu brīvprātīgā darba līgumus.”.

14. Nolikuma grozījumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis