Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr.17

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Mārtiņš Stulpiņš, Romāns Mežeckis, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Ints Dālderis, Jānis Asars, Uldis Kronblūms

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākā eksperte

Rasma Valdmane

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Jūrmalas muzeja direktors

Ernests Sviklis

PII “Saulīte” metodiķe

Gita Pētersone

Sporta servisa centra vecākā juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vecākā referente kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos

Anita Maija Naudiša

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ”Mārīte” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par izstāšanos no starptautiskās organizācijas “Union of the Baltic Cities”

6.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas konkursa “Skolēnu līdzdalības budžetēšana” pilota projekta ieviešanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra nolikumā Nr. 38 “Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr. 54 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”

10.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra noteikumos Nr. 1 “Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”

11.

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr. 98 “Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā"

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

13.

Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”

15.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Mana zeme skaista”, Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494, aktivitātes projekta noslēgumu

16.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 637 “Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2. kārtas īstenošanu”

18.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

19.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

20.

Par transportlīdzekļa VW KOMBI, valsts reģistrācijas numurs HP9629, atsavināšanu

21.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos izglītības iestāžu programmatūras licenču nomai

22.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022 gada 30.jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai”

23.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

24.

Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 30, Jūrmalā

25.

Par būvju nojaukšanu Matīsa ielā 12, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Ķemeru ielā 25, Jūrmalā

27.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Meža prospektā 14, Jūrmalā

28.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Konkordijas ielā 52A, Jūrmalā

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kameņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes vienību Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, Rubeņu ielā 78A, Jūrmalā, un Skautu ielā 41, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmuma Nr. 759 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu “Jaunlīdači”, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu, un adreses maiņu zemes vienībai

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 22, Jūrmalā, un Pētera Beltes ielā 22B, Jūrmalā

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stacijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

35.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 17. līnijā 1A, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra lēmuma Nr. 89 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

38.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, atkārtotu pilnveidošanu

39.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

40.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A - 401, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

45.

Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

50.

Par zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 6A, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 10, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 114, Jūrmalā

54.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0129, Jūrmalā, piekritību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai

55.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

56.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 35 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" atcelšanu

57.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmuma Nr. 438 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” atcelšanu

58.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr. 640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

59.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumā Nr. 325 “Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

·

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem”

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

·

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr. 1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ”Mārīte” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par izstāšanos no starptautiskās organizācijas “Union of the Baltic Cities”

6.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas konkursa “Skolēnu līdzdalības budžetēšana” pilota projekta ieviešanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra nolikumā Nr. 38 “Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr. 54 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”

10.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra noteikumos Nr. 1 “Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”

11.

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr. 98 “Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā"

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

13.

Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”

15.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Mana zeme skaista”, Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494, aktivitātes projekta noslēgumu

16.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 637 “Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2. kārtas īstenošanu”

18.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

19.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

20.

Par transportlīdzekļa VW KOMBI, valsts reģistrācijas numurs HP9629, atsavināšanu

21.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos izglītības iestāžu programmatūras licenču nomai

22.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022 gada 30.jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai”

23.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

24.

Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 30, Jūrmalā

25.

Par būvju nojaukšanu Matīsa ielā 12, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Ķemeru ielā 25, Jūrmalā

27.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Meža prospektā 14, Jūrmalā

28.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Konkordijas ielā 52A, Jūrmalā

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kameņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes vienību Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, Rubeņu ielā 78A, Jūrmalā, un Skautu ielā 41, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmuma Nr. 759 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu “Jaunlīdači”, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu, un adreses maiņu zemes vienībai

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 22, Jūrmalā, un Pētera Beltes ielā 22B, Jūrmalā

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stacijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

35.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 17. līnijā 1A, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra lēmuma Nr. 89 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

38.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, atkārtotu pilnveidošanu

39.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

40.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A - 401, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

45.

Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

50.

Par zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 6A, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 10, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 114, Jūrmalā

54.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0129, Jūrmalā, piekritību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai

55.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

56.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 35 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" atcelšanu

57.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmuma Nr. 438 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” atcelšanu

58.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr. 640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

59.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumā Nr. 325 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu

60.

Par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

61.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

62.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

63.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

64.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem”

65.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

66.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr. 1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

67.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

2. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos (lēmums Nr. 521)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos.

3. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ”Mārīte” vadītāja iecelšanu amatā

(lēmums Nr. 522)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ”Mārīte” vadītāja iecelšanu amatā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 523)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Par izstāšanos no starptautiskās organizācijas “Union of the Baltic Cities” (lēmums Nr. 524)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par izstāšanos no starptautiskās organizācijas “Union of the Baltic Cities”.

6. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas konkursa “Skolēnu līdzdalības budžetēšana” pilota projekta ieviešanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijā (lēmums Nr. 525)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas konkursa “Skolēnu līdzdalības budžetēšana” pilota projekta ieviešanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra nolikumā Nr. 38 “Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums” (nolikums Nr. 76)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra nolikumā Nr. 38 “Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr. 54 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums” (nolikums Nr. 77)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr. 54 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”.

9. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 78)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”.

10. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra noteikumos Nr. 1 “Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” (noteikumi Nr. 11)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra noteikumos Nr. 1 “Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

11. Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr. 98 “Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā" (lēmums Nr. 526)

Ziņotājs:

R.Valdmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr. 98 “Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā".

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (lēmums Nr. 527)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”.

13. Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums (nolikums Nr. 79)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikumu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums” (nolikums Nr. 80)

Ziņotājs:

E.Sviklis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”.

15. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Mana zeme skaista”, Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494, aktivitātes projekta noslēgumu (lēmums Nr. 528)

Ziņotājs:

G.Pētersone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Mana zeme skaista”, Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494, aktivitātes projekta noslēgumu.

16. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” (nolikums Nr. 81)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”.

17. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 637 “Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2. kārtas īstenošanu” (lēmums Nr. 529)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 637 “Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2. kārtas īstenošanu”.

18. Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 530)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

19. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr. 531)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

20. Par transportlīdzekļa VW KOMBI, valsts reģistrācijas numurs HP9629, atsavināšanu (lēmums Nr. 532)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa VW KOMBI, valsts reģistrācijas numurs HP9629, atsavināšanu.

21. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos izglītības iestāžu programmatūras licenču nomai (lēmums Nr. 533)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos izglītības iestāžu programmatūras licenču nomai.

22. Grozījumi Jūrmalas domes 2022 gada 30.jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai” (lēmums Nr. 534)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022 gada 30.jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai”.

23. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 55)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam. Papildu tam aicina deputātus atbalstīt Jūrmalas sporta skolas pieprasījumu par budžeta pārkārtojumiem 1000 EUR apmērā, lai nodrošinātu dalību sacensībās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

24. Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr. 535)

25. Par būvju nojaukšanu Matīsa ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr. 536)

26. Par būves nojaukšanu Ķemeru ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr. 537)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 30, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Matīsa ielā 12, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Ķemeru ielā 25, Jūrmalā.

27. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Meža prospektā 14, Jūrmalā (lēmums Nr. 538)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Meža prospektā 14, Jūrmalā.

28. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Konkordijas ielā 52A, Jūrmalā (lēmums Nr. 539)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Konkordijas ielā 52A, Jūrmalā.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kameņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 540)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kameņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

30. Par zemes vienību Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, Rubeņu ielā 78A, Jūrmalā, un Skautu ielā 41, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr. 541)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, Rubeņu ielā 78A, Jūrmalā, un Skautu ielā 41, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmuma Nr. 759 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu “Jaunlīdači”, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu, un adreses maiņu zemes vienībai (lēmums Nr. 542)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmuma Nr. 759 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu “Jaunlīdači”, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu, un adreses maiņu zemes vienībai.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 22, Jūrmalā, un Pētera Beltes ielā 22B, Jūrmalā (lēmums Nr. 543)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 22, Jūrmalā, un Pētera Beltes ielā 22B, Jūrmalā.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stacijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 544)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stacijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā (lēmums Nr. 545)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

35. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 17. līnijā 1A, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā (lēmums Nr. 546)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 17. līnijā 1A, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra lēmuma Nr. 89 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 547)

37. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā (lēmums Nr. 548)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra lēmuma Nr. 89 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

38. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, atkārtotu pilnveidošanu (lēmums Nr. 549)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, atkārtotu pilnveidošanu.

39. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

(saistošie noteikumi Nr. 56)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

40. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 550)

41. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 551)

42. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 552)

43. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A - 401, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 553)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A - 401, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

44. Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 554)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

45. Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 555)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 556)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

48. Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 558)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

49. Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 559)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

50. Par zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 560)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 6A, Jūrmalā (lēmums Nr. 561)

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr. 562)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 114, Jūrmalā (lēmums Nr. 563)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 6A, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 10, Jūrmalā

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 114, Jūrmalā.

54. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0129, Jūrmalā, piekritību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai (lēmums Nr. 564)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0129, Jūrmalā, piekritību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai.

55. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 565)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

56. Par Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 35 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" atcelšanu (lēmums Nr. 566)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 35 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" atcelšanu.

57. Par Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmuma Nr. 438 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” atcelšanu (lēmums Nr. 567)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmuma Nr. 438 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” atcelšanu.

58. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr. 640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 568)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr. 640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu.

59. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumā Nr. 325 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu (lēmums Nr. 569)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumā Nr. 325 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu.

47. Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 557)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

60. Par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 570)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

61. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 571)

62. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 572)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

63. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums (nolikums Nr. 82)

Ziņotājs:

I.Taranda

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt Valsts ģimnāzijas nolikumu.

64. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem” (lēmums Nr. 573)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem”.

65. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (lēmums Nr. 574)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

66. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr. 1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 575)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr. 1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu.

67. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr. 57)

Ziņotājs:

Z.Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

Sēde slēgta plkst.10.38.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022. gada 21. decembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G. Truksnis

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF