Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 27.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 12. punkts

Par Jūrmalas domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.31
“Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību
Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu

Jūrmalas dome 2021.gada 29.jūlijā domes sēdē pieņēma 2021.gada 29.jūlija saistošos noteikumus Nr.31 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā”, kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrās daļas noteiktajā kārtībā tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2021.gada 12.augustā ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 12.augusta atzinums Nr.1-18/7510 “Par 29.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.31” (turpmāk – atzinums).

Izvērtējot atzinumu, Jūrmalas dome secina, ka saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts precizējams atbilstoši atzinumā norādītajam.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 45.panta ceturto daļu, Jūrmalas dome nolemj:

Precizēt Jūrmalas domes 2021.gada 29.jūlija saistošos noteikumus Nr.31 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā” un to paskaidrojuma rakstu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF