Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 27.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis
(piedalās attālināti)

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece (piedalās attālināti no plkst.10.13 līdz sēdes beigām), Rita Sproģe (piedalās attālināti), Dace Riņķe (piedalās attālināti), Larisa Loskutova (piedalās attālināti), Jānis Lediņš (piedalās attālināti), Ieva Taranda (piedalās attālināti), Inese Kārkliņa, Andris Čuda (piedalās attālināti), Rolands Parasigs-Parasiņš (piedalās attālināti), Andrejs Morozovs (piedalās attālināti), Uldis Kronblūms

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Ints Dālderis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs
(piedalās attālināti)

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš
(piedalās attālināti)

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Madara Bartaševica
(piedalās attālināti)

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova
(piedalās attālināti)

Mārketinga pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle
(piedalās attālināti)

Priekšsēdētāja biroja vecākais juriskonsults

Emīls Rokjānis
(piedalās attālināti)

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs
(piedalās attālināti)

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece
 (piedalās attālināti)

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis
(piedalās attālināti)

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere
(piedalās attālināti)

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis
(piedalās attālināti)

Saimniecības nodaļas darba aizsardzības speciāliste

Marija Kločko
(piedalās attālināti)

Mežsaimniecības nodaļas vadītajs

Atis Sapronovs
(piedalās attālināti)

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga
(piedalās attālināti)

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs
(piedalās attālināti)

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka p.i.

Pēteris Pētersons
(piedalās attālināti)

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne
(piedalās attālināti)

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa
(piedalās attālināti)

Jūrmalas muzeja direktore

Inta Baumane
(piedalās attālināti)

Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa
(piedalās attālināti)

Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa
(piedalās attālināti)

Ķemeru pamatskolas direktore

Svetlana Seņkina
(piedalās attālināti)

Pumpuru vidusskolas direktore

Ausma Bruņeniece
(piedalās attālināti)

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Una Andersone
(piedalās attālināti)

Jūrmalas Futbola skolas direktora p.i.

Kaspars Gorkšs

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums

4.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes nolikums

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums”

6.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

7.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Par atļauju savienot amatus

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 "Jūrmalas bāriņtiesas nolikums"

10.

Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu

11.

Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2022.gadā

12.

Par Jūrmalas domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.31 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu

13.

Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvā “100 klimatneitrālas un viedas pilsētas līdz 2030.gadam”

14.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

15.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

16.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

17.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

18.

Par publiskas inženierbūves Stirnurags 1107, Jūrmalā būvniecību, nodošanu ekspluatācijā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

19.

Par publiskas inženierbūves zemes vienībā Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 13000022301, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

20.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.29 "Pumpuru vidusskolas nolikums"

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums”

25.

Par kustamās mantas atsavināšana

26.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

27.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā

28.

Par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu

29.

Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 47, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Vētras ielā 11, Jūrmalā

31.

Par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Augļu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirksteles ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu

38.

Par zemes vienību 14.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduru prospekts 71, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

39.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.428 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

42.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

44.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par zemesgabala Majori 0072, Jūrmalā, atsavināšanu

46.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

47.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Krišjāņa Barona iela 5314, Jūrmalā un Indrānu iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0039, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

48.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā

49.

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 21, Jūrmalā

51.

Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" struktūrvienības "Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis"" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

52.

Par valsts īpašumā esošo zemesgabalu Jaundubulti 1402, Jūrmalā

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par valsts īpašumā esošo zemesgabalu Jaundubulti 1402, Jūrmalā, jo ir saņemta VARAM vēstule un jautājums ir jāizvērtē atkārtoti

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

· Par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projekta īstenošanā

· Par Jūrmalas Futbola skolas sadarbības līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FK Spartaks” un nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Kausiniece nav pieslēgusies tiešsaistei ), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Kausiniece nav pieslēgusies tiešsaistei), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums

4.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes nolikums

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums”

6.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

7.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Par atļauju savienot amatus

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 "Jūrmalas bāriņtiesas nolikums"

10.

Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu

11.

Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2022.gadā

12.

Par Jūrmalas domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.31 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu

13.

Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvā “100 klimatneitrālas un viedas pilsētas līdz 2030.gadam”

14.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

15.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

16.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

17.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

18.

Par publiskas inženierbūves Stirnurags 1107, Jūrmalā būvniecību, nodošanu ekspluatācijā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

19.

Par publiskas inženierbūves zemes vienībā Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 13000022301, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

20.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.29 "Pumpuru vidusskolas nolikums"

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums”

25.

Par kustamās mantas atsavināšana

26.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

27.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā

28.

Par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu

29.

Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 47, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Vētras ielā 11, Jūrmalā

31.

Par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Augļu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirksteles ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu

38.

Par zemes vienību 14.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduru prospekts 71, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.428 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

42.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

44.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par zemesgabala Majori 0072, Jūrmalā, atsavināšanu

46.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

47.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Krišjāņa Barona iela 5314, Jūrmalā un Indrānu iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0039, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

48.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā

49.

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 21, Jūrmalā

51.

Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" struktūrvienības "Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis"" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

52.

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

53.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

54.

Par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projekta īstenošanā

55.

Par Jūrmalas Futbola skolas sadarbības līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FK Spartaks” un nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”

I.Kausiniece pieslēdzas tiešsaistei no plkst.10.13.

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikumu.

4. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

L.Dzirnekle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes nolikumu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums” (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

E.Rokjānis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums”.

6. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā.

7. Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

8. Par atļauju savienot amatus (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju savienot amatus.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 "Jūrmalas bāriņtiesas nolikums" (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

U.Andersone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 "Jūrmalas bāriņtiesas nolikums".

10. Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

M.Kločko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.

11. Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2022.gadā (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2022.gadā.

12. Par Jūrmalas domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.31 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.31 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu.

13. Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvā “100 klimatneitrālas un viedas pilsētas līdz 2030.gadam” (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Komisijas iniciatīvā “100 klimatneitrālas un viedas pilsētas līdz 2030.gadam”.

14. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

P.Pētersons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim.

15. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

P.Pētersons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim.

16. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

P.Pētersons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim.

17. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

P.Pētersons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim.

18. Par publiskas inženierbūves Stirnurags 1107, Jūrmalā būvniecību, nodošanu ekspluatācijā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

P.Pētersons

Izsakās:

A.Čuda uzskata, ka šādi tiek radīts precedents, kā var legalizēt nelikumīgu krasta uzbēršanu personīgo piestātņu izveidošanai Lielupes krastā, un tā noteikti nav laba prakse.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš) “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiskas inženierbūves Stirnurags 1107, Jūrmalā būvniecību, nodošanu ekspluatācijā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

19. Par publiskas inženierbūves zemes vienībā Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 13000022301, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

P.Pētersons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiskas inženierbūves zemes vienībā Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 13000022301, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

20. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.29 "Pumpuru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.29 "Pumpuru vidusskolas nolikums".

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

S.Seņkina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums”.

25. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

S.Seņkina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

26. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā.

27. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā.

28. Par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.17)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu.

29. Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Kanālu ielā 47, Jūrmalā.

30. Par būves nojaukšanu Vētras ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.19)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Vētras ielā 11, Jūrmalā.

31. Par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu (lēmums Nr.20)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Augļu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Augļu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Augļu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz pārbaudīt, vai lēmuma projektā ir norādīti pareizie kadastra numuri.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu.

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirksteles ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu (lēmums Nr.25)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirksteles ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms norāda, ka lēmuma projektā ir jāprecizē pareiza adrese.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu un maiņu.

38. Par zemes vienību 14.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduru prospekts 71, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.27)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību 14.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduru prospekts 71, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.428 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.428 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.29 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.30)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmuma projekta 1.punktā ir nepieciešams veikt redakcionālu precizējumu atbilstoši MK noteikumiem par hipersaites norādīšanu lēmumā uz TAPIS.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu.

42. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.31)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, pirkuma līguma noslēgšanu.

43. Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

44. Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

45. Par zemesgabala Majori 0072, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe,

J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – 1 (U.Kronblūms)), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Majori 0072, Jūrmalā, atsavināšanu.

46. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – 1 (U.Kronblūms)), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Mūsas iela 0025, Jūrmalā un Mēmeles iela 0023, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

47. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Krišjāņa Barona iela 5314, Jūrmalā un Indrānu iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0039, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Krišjāņa Barona iela 5314, Jūrmalā un Indrānu iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0039, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

48. Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš jautā, vai, aicinot deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, ziņotāja apzinās, ka šis zemesgabals atrodas krasta kāpu aizsargjoslā bez apbūves.

S.Brauere atbild, ka šajā zemesgabalā jau vēsturiski ir izveidots piebraucamais ceļš un ar šo lēmuma projektu tiek noteikta zemesgabala lietošanas kārtība, bet, katrā ziņā, ar to netiek atļauta nekāda veida būvniecība.

R.Parasigs-Parasiņš norāda, ka šī zemesgabala daļā īpašnieks ir veicis nelikumīgu patvaļīgo būvniecību.

S.Brauere izsakās, ka Pilsēplānošanas pārvalde to ir apstiprinājusi, bet nav informācijas, vai īpašnieks noteiktajā termiņā to ir novērsis.

G.Truksnis –izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un novirza to atkārtoti izskatīt Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Deputāti atbalsta G.Trukšņa priekšlikumu.

49. Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 21, Jūrmalā.

51. Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" struktūrvienības "Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis"" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" struktūrvienības "Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis"" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu.

52. Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda) “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

53. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā.

54. Par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projekta īstenošanā (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projekta īstenošanā.

55. Par Jūrmalas Futbola skolas sadarbības līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FK Spartaks” un nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

K.Gorkšs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Futbola skolas sadarbības līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FK Spartaks” un nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”.

Sēde slēgta plkst.11.40

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 17.februārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2022.gada 2.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF