Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 45

protokols Nr. 3, 3. punkts

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas
Sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 31., 32.punktu un 9.pielikuma 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 64.punktu, Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” 2021.gada 12.novembra darba vides risku novērtējumu, Jūrmalas dome nolemj:

1. No 2022.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim noteikt speciālo piemaksu 10% (desmit procenti) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos šādiem Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” Centra “Ķemeri” amatiem:

1.1. Vadītājs;

1.2. Sociālais darbinieks;

1.3. Sociālais aprūpētājs;

1.4. Interešu pulciņa vadītājs;

1.5. Psihologs;

1.6. Aprūpētājs;

1.7. Sociālais rehabilitētājs.

2. Uzdot Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” direktoram izvērtēt piemaksas noteikšanu darbiniekiem pēc faktiskiem apstākļiem un sagatavot rīkojumu par speciālās piemaksas piešķiršanu darbiniekiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF