Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 57

protokols Nr. 3, 25. punkts

Par Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas
reorganizāciju

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola (reģistrācijas Nr.90000051561; turpmāk - Vidusskola) īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Vidusskolā 2021./2022.mācību gadā, vispārējās vidējās izglītības programmās 10.-12.klasēs uz 2022.gada 1.februāri izglītību iegūst 52 izglītojamie, 2020.gada 1.septembrī tie bija 68 izglītojamie un 2021.gada 1.septembrī - 58 izglītojamie (12.klašu absolventu skaits pa mācību gadiem: 2015./2016 m.g. – 14 izglītojamie, 2016./2017 m.g. – 16 izglītojamie, 2017./2018 m.g. – 13 izglītojamie, 2018./2019 m.g. – 10 izglītojamie, 2019./2020 m.g. – 19 izglītojamie, 2020./2021 m.g. – 19 izglītojamie), kas norāda, ka nav vērojama tendence Vidusskolas izglītojamo skaitam 10.-12.klasēs pieaugt.

Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” 4.1.1.apakšpunktā noteikts, ka minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits pašvaldības izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupā valstspilsētās ir 120 izglītojamie.

Vidusskolas izglītojamajiem tiks nodrošināta iespēja turpināt vispārējās vidējās izglītības ieguvi Jūrmalas Kauguru un Jūrmalas Majoru vidusskolā. Minētajās skolās ir iespēja iegūt vispārējo vidējo izglītību līdzīgās izglītības programmās kā Vidusskolā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Reorganizēt Vidusskolu par Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu.

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2022.gada 31.augustam.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldei:

3.1. koordinēt organizatorisko pasākumu veikšanu;

3.2. līdz 2022.gada 1.martam nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai Jūrmalas domes lēmumu “Par Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas reorganizāciju”;

3.3. 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par Vidusskolas reorganizāciju.

4. Uzdot Vidusskolas direktoram:

4.1. līdz 2022.gada 15.martam organizēt un nodrošināt Vidusskolas darbinieku, izglītojamo un vecāku informēšanu par Vidusskolas reorganizāciju;

4.2. sadarbībā ar Jūrmalas Kauguru vidusskolu un Jūrmalas Majoru vidusskolu piedāvāt visiem Vidusskolas 10.-11. klašu izglītojamajiem iespēju turpināt iegūt vispārējo vidējo izglītību Jūrmalas Kauguru vidusskolā vai Jūrmalas Majoru vidusskolā.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldi līdz 2022.gada 20.martam publicēt informāciju par Vidusskolas reorganizāciju Jūrmalas valstspilsētas mājaslapā.

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

7. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc 3.2.apakšpunktā minētā saskaņojuma saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF