Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 58

protokols Nr. 3, 26. punkts

Par Jūrmalas Slokas pamatskolas
likvidēšanu

Jūrmalas Slokas pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000051612), kas īsteno divas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma (kods 21011111);

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Jūrmalas Slokas pamatskolā (turpmāk – Pamatskola) 2021./2022.mācību gadā izglītību iegūst 252 izglītojamie. No Pamatskolas ēkas (Skolas ielā 3, Jūrmalā) 29 klašu telpām ikdienā Pamatskola izmanto 16 klašu telpas. Izmantoto telpu kapacitāte ir vidēji 21 persona katrā telpā. Šobrīd telpas ir aizpildītas par 49 ikdienā vidēji vienā telpā uzturoties 18 izglītojamajiem, kas nozīmē, ka Pamatskolas ēkas telpas šobrīd tiek izlietotas neefektīvi. Atsevišķas Pamatskolas ēkas telpas pēc mācību stundām mācību procesa īstenošanai izmanto Jūrmalas Mākslas skola.

Netālu (500 metru attālumā) no Pamatskolas ēkas atrodas Jūrmalas Valsts ģimnāzijas (turpmāk - JVĢ) ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, kas pašlaik tiek pārbūvēta un tajā JVĢ darbu atsāks 2022./2023.mācību gadā un Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kas celta kā pirmsskolas izglītības iestāde un kuras tehniskais stāvoklis neatbilst mūsdienīgas izglītības ieguves vides tehniskajām prasībām. Šajā ēkā izglītību iegūst 406 1. – 6.klašu JVĢ izglītojamie. Lai nodrošinātu mūsdienīgas, kvalitatīvas izglītības ieguves vides apstākļus daudzpusīgu izglītības programmu īstenošanai, racionālu materiāli tehnisko resursu izmantošanu, vairāku izglītības programmu īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, kas ir par pamatu administratīvo izdevumu samazināšanai, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Jūrmalas valstspilsētā, lietderīgi ir Pamatskolas īstenotās izglītības programmas pievienot JVĢ, kā rezultātā Pamatskolu likvidēt, bet izglītojamajiem nodrošināt iespēju turpināt saņemt kvalitatīvu izglītību JVĢ. Šādas pārmaiņas nepasliktinās izglītojamo mācību procesu un izglītojamajiem neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības programmu īstenošanas vieta atradīsies netālu esošajās ēkās: Skolas ielā 3, Jūrmalā – 390 izglītojamie un Raiņa ielā 55, Jūrmalā – 478 izglītojamie un Raiņa ielā 53, Jūrmalā (jaunajā korpusā) – 137 izglītojamie.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, 30.panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Likvidēt Pamatskolu (reģistrācijas Nr. 90000051612), tās funkcijas pievienojot JVĢ (reģistrācijas Nr. 90000051487).

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidēšanu pabeigt līdz 2022.gada 31.augustam.

3. Noteikt JVĢ par Pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēju atbilstoši šī lēmuma 4.punktā noteiktās likvidācijas komisijas priekšlikumiem.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot Pamatskolas likvidācijas komisiju (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot šī lēmuma 1.punktā minēto iestāžu vadītājus. Komisijai līdz 2022.gada 1.jūnijam nodrošināt Pamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās mantas, saistību, nodošanu JVĢ.

5. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldei:

5.1. koordinēt komisijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

5.2. līdz 2022.gada 1.martam nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai Jūrmalas domes lēmumu “Par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu”;

5.3. 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par Pamatskolas likvidēšanu.

6. Uzdot JVĢ direktorei:

6.1. nodrošināt Pamatskolas izglītības programmu pēctecību;

6.2. līdz 2022.gada 1.augustam veikt darbības, kas saistītas ar izglītības programmu licenču grozīšanu, kas tiks pārņemtas no Pamatskolas, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumos Nr.218 “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.

7. Uzdot Pamatskolas direktoram:

7.1. līdz 2022.gada 15.martam organizēt un nodrošināt iestādes darbinieku, izglītojamo un vecāku informēšanu par Pamatskolas likvidēšanu;

7.2. neuzņemties jaunas Pamatskolas saistības bez saskaņošanas ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju;

7.3. sakārtot Pamatskolas pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu līdz 2021./2022.mācību gada beigām saskaņā ar Arhīvu likuma prasībām un līdz 2022.gada 15.augustam nodot tos JVĢ;

7.4. Pamatskolas pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu no 2021./2022.mācību gada beigām līdz 2022.gada 31.augustam ar sarakstu līdz 2022.gada 1.septembrim nodot JVĢ.

8. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldi līdz 2022.gada 20.martam publicēt informāciju par Pamatskolas likvidēšanu Jūrmalas valstspilsētas mājaslapā.

9. Noteikt, ka ar Pamatskolas likvidāciju saistītie izdevumi sedzami no Pamatskolas finanšu līdzekļiem.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

11. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc 5.2.apakšpunktā minētā saskaņojuma saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF