Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2024.gada 22.februāra 83.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 17.februārīNr. 61

protokols Nr. 3, 32. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla
dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka
labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2020.gada 31.augustā noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/19/I/012 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-16.6/20-1052), atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014.-2022.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, aktivitātei Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, aktivitātei Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, prioritātes P1.8. “Konferenču tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.8.1. “Lielām konferencēm nepieciešamās infrastruktūras attīstība” aktivitātei Nr.46 “Darījumu tūrisma attīstība”, Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktivitātei Nr.3 “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros ITI SAM5.6.2)”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta otrās daļas 1.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 3 495 148.00 euro (trīs miljoni četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro 00 centi) ar izņemšanu 2022. - 2023.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 13 (trīspadsmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trīs gadiem. Grozīts ar domes 2024.gada 22.februāra 83.lēmumu

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF