Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 63

protokols Nr. 3, 34. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu
infrastruktūras atjaunošana posmā no
Jaunķemeriem līdz Ķemeriem”
īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” un 2021.gada 17.jūnija Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma Nr.21-08-FL01-F043.0202-000011 apstiprināšanu, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014.-2022.gadam noteiktās prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība”, aktivitātei Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide”, prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.2. “Velotransporta infrastruktūras attīstība” aktivitātei Nr.67 “Veloceliņu tīkla attīstība”, Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktivitātei Nr.28.2. “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds)”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta otrās daļas 1.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt īstermiņa aizņēmumu līdz 620 720.00 euro (seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro 00 centi) ar izņemšanu 2022.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams astoņu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trīs gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF