Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 64

protokols Nr. 3, 37. punkts

Par būves nojaukšanu Krūzes ielā 3, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 2.decembrī saņemts nekustamā īpašuma Krūzes ielā 3, Jūrmalā īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/5524; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo viendzīvokļa dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 007 8202 003), Krūzes ielā 3, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4639, tehniskās inventarizācijas lietu, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, esošās dzīvojamās ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, ēkas tehniskais apsekošanas atzinums, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, Jūrmalas dome atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2020.gada 10.janvāra elektroniskajā skaņojumā (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/121) norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2021.gada 7.decembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/12), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022.gada 1.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-26/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas nodaļai kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF