Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 78

protokols Nr. 3, 51. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas dome 2021.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.567 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8208, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 44,5 m2, kopīpašuma 4450/9320 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903 001 un kopīpašuma 4450/9320 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903, kura kopējā platība ir 1341 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 6 002 euro, pirmās izsoles soli 421 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.3 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022.gada 14.janvārim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2022.gada 19.janvārī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr.3 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA

“Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 13.oktobrī

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās

izsoles sākumcena

(samazinājums 20% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2022.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Jūrmalas valstspilsētas administrācijas

Centralizētās grāmatvedības dati)

2022.gada 26.janvārī

4 700

6 002

4 802

6 002

3 156,54

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022.gada 27.janvāra sēdē (protokola Nr.8.2-7/2) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 4 802 euro (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli (10% no nosacītās cenas) – 481 euro, kas noapaļots līdz veselam euro, un izsoles reģistrācijas maksu – 70 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr.3 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.567 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/2) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022.gada 1.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-29/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8208, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 44,5 m2, kopīpašuma 4450/9320 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903 001 un kopīpašuma 4450/9320 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903, kura kopējā platība ir 1341 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.3, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 4 802 euro (četri tūkstoši astoņi simti divi euro);

2.2. otrās izsoles soli – 481 euro (četri simti astoņdesmit viens euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 70 euro (septiņdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 480,20 euro (četri simti astoņdesmit euro  un 20 centi).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.3 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.3 otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.567 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF