Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 82

protokols Nr. 3, 55. punkts

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.511 “Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Silu ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0337, ar kopējo platība ir 3600 m2, (turpmāk – zemesgabals) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 64 544 euro, izsoles soli 4 519 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022.gada 4.janvārim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2022.gada 14.janvārī (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala elektronisko izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 27.augustā

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās

izsoles sākumcena

(samazinājums 20%)

VZD kadastrālā vērtība

2022.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Jūrmalas valstspilsētas administrācijas

Centralizētās grāmatvedības dati)

2022.gada 26.janvārī

Zemesgabala vērtība
kopā ar mežaudzes vērtību

30 500

64 544

51 636

63 792

31 149

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022.gada 27.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/2) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 51 636 euro (cenas samazinājums 20% apmērā), noapaļojot līdz veselam euro, izsoles soli (7% no nosacītās cenas) – 3 615 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu Nr.511 “Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.1.punktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/2) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 9.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 0337, ar kopējo platību ir 3600 m2, (turpmāk – zemesgabals) pirmo izsoli.

2. Atsavināt zemesgabalu, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 51 636 euro (piecdesmit viens tūkstotis seši simti trīsdesmit seši euro);

2.2. otrās izsoles soli – 3 615 euro (trīs tūkstoši seši simti piecpadsmit euro);

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 5163,60 euro (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro un 60 centi).

3. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF