Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 88

protokols Nr. 3, 61. punkts

Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.513 “Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 0339, kura kopējā platība ir 3657 m2, (turpmāk – zemesgabals), pārdošanu pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 64 684 euro (sešdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro), izsoles soli 4 528 euro (četri tūstoši pieci simti divdesmit astoņi euro) un izsoles dalības maksu 20 euro (divdesmit euro), kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv izsludinātajā izsolē noteiktajā pieteikšanās termiņā no 2021.gada 15.decembra līdz 2022.gada 4.janvārim tika reģistrēts viens izsoles dalībnieks. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds, (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā zemesgabala cena ir 69 212 euro (sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divpadsmit euro), kas paaugstināta par vienu izsoles soli.

Atbilstoši izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2022.gada 3.janvārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 6 468,40 euro apmērā un 2022.gada 11.februārī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 62 743,60 euro, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.8.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt zemesgabala izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.8., 6.9. un 6.10.apakšpunktu, 2022.gada 15.janvāra aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2599204/0/2022-AKT un Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt no 2021.gada 15.decembra līdz 2022.gada 14.janvārim notikušās zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0339, kura kopējā platība ir 3657 m2, (turpmāk – zemesgabals), izsoles rezultātus un pārdot zemesgabalu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 69 212 euro (sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divpadsmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai zemesgabala pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas domi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt zemesgabala pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF