Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 95

protokols Nr. 6, 6. punkts

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu
Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, pašvaldības autonomās funkcijas ietver sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu. 2019. gada 11. decembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Zaļo kursu – jauno Eiropas Savienības (turpmāk - ES) izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir ES ievirzīt uz pārejas ceļa, lai panāktu klimatneitrālu, taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. ES ir apņēmusies līdz 2050.gadam panākt klimatneitralitāti. Savukārt 2020.gada 4.februārī stājās spēkā Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030.gadam. Tas ir dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas plānošanai, kas nosaka Latvijas valsts enerģētikas un klimata politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem desmit gadiem, ņemot vērā ieskicētos ilgtermiņa attīstības virzienus. Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā noteikts, ka nepieciešams samazināt oglekļa dioksīda radītās emisijas un virzīt sabiedrību uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem mobilitātes veidiem, tajā skaitā, nodrošinot sabiedrībai iespēju pārvietoties ar ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem sabiedriskā transporta veidiem. Elektrovilcienu izmantošana ikdienā nodrošinās valsts līmenī noteiktos plānus attiecībā uz klimatneitralitāti un samazinās privātā transporta izmantošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. “Droša un ērta savienojamība ir transporta nozares attīstības galvenais uzdevums tuvākajā desmitgadē,” saka Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Tālis Linkaits[1].

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6.pants noteic, ka maršrutu tīkls ir jāplāno tā, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu maršrutu tīklā iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā. Tāpat, šajā pantā noteikts, ka plānojot reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla maršrutus ar lielu pasažieru plūsmu, vispirms tiek izveidoti maršruti pa sliežu ceļiem. Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 8.¹ pantam, reģionālās nozīmes maršrutos, kuros tiek veikti dzelzceļa pārvadājumi, pakalpojuma pasūtījums primāri tiek nodrošināts reģionālās nozīmes dzelzceļa pārvadājumu ietvaros un reģionālās nozīmes autobusu maršrutus (reisus) veido kā tādus, kas papildina dzelzceļa pārvadājumus. Jūrmalas valstspilsētas maršrutu tīkla autobusu grafiks ir pielāgots vilcienu no Rīgas atiešanas un pienākšanas laikiem, kā arī, tas tiek grozīts, ja grozīti tiek vilcienu kustības grafiki. Ar 2021.gada 21.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.710 “Par transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam” apstiprinātajās Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam noteikts, ka jāpalielina dzelzceļa loma pasažieru pārvadājumos, un valstī kā primārais sabiedriskā transporta veids ir vilciens, jo tas nodrošina pasažieriem ātru un ērtu pārvietošanos. Latvijā līdz 2023.gada nogalei tiks nodrošināti 32 jauni elektrovilcienu sastāvi, sākot no 2022.gada rudens pirmie jaunie elektrovilcieni sāks kursēt arī maršrutā “Rīga – Tukums”, nodrošinot ērtus, ilgtspējīgus, pieejamus un mūsdienīgus pārvadājumus. Tiks palielināts pārvadājumu piedāvājums ar vilcieniem – gan uzlabojot kustības grafiku (biežāki un regulārāki pārvadājumi), gan ieviešot ekspresvilcienus un uzlabojot dzelzceļa infrastruktūru augstākiem kustības ātrumiem. Saskaņā ar koncepciju dzelzceļš noteikts kā transporta sistēmas mugurkauls – maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu pārvadājumi tiks nodrošināti ar dzelzceļa transportu, autobusi veiks pasažieru nogādāšanu līdz vilcienam. Jūrmalas valstspilsētas ģeogrāfiskais novietojums ir atšķirīgs no lielākā vairuma Latvijā esošu pilsētu. Jūrmalas valstspilsētas administratīvā teritorijas robeža ir gar Rīgas jūras līča piekrasti un Jūrmalas valstspilsētas pludmale ir 24 kilometrus gara. Ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas ģeogrāfisko novietojumu ir svarīgi iedzīvotājiem visā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā nodrošināt un veicināt ērtu un dažādu transporta veidu izmantošanu. Bezmaksas braukšanas iespējas vilcienā Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem, nodrošinās tiem ērtāku pārvietošanos gan Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, gan ārpus tās teritorijas apmeklējot darbu, izglītības iestādes vai saņemot pakalpojumus. Arī Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās 2020.gada Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka vairākums Jūrmalā deklarēto iedzīvotāju (96 %) kā nozīmīgu pašvaldības atbalstu vērtē bezmaksas sabiedrisko transportu pilsētā. Tāpēc ir jāturpina attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumu daudzveidība un pieejamība Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, prioritātes P2.3. “Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” rīcības virziena R2.3.1. “Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana” aktivitātei Nr.17 “Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā”, Jūrmalas valstspilsētas sabiedriskā transporta attīstība ietver maršrutu tīklu, reisu laiku un biežumu, kā arī apkalpošanas kvalitātes pilnveidošanu, nodrošinot racionāla, moderna un videi draudzīga sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Lai veicinātu oglekļa dioksīda radīto emisiju samazināšanu transporta sektorā, ES klimata mērķu sasniegšanu un sabiedrības virzīšanu uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem mobilitātes veidiem, pamatojoties uz augstāk minēto un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājuma komitejas 2022.gada 22.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta īstenošanu, kas paredz Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošināt ērtus sabiedriskā transporta pakalpojumus ar vilcieniem.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai izstrādāt un iesniegt Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” priekšlikumu vilciena biļešu tarifa noteikšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai virzīt izskatīšanai Jūrmalas domes sēdē lēmumprojektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens” pēc vilciena biļešu tarifa Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai Sabiedriskā transporta padomē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Avots: www.sam.gov.lv


Lejupielāde: DOC un PDF