Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 102

protokols Nr. 6, 17. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mežmalas vidusskolā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.19 “Jūrmalas Mežmalas vidusskolas nolikums” 59.3.apakšpunktu, lai racionāli izmantotu skolas telpas no mācību procesa brīvajā laikā, un Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2022.gada 10.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-31/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Mežmalas vidusskolas direktori noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas domes dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju;

4.2. Jūrmalas domes dibinātas budžeta iestādes, kurām nodotas telpas bezatlīzības lietošanā, kas saskaņots ar Jūrmalas domi.

5. Lēmumu izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumu Nr.424 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas domes

2022.gada 31.marta lēmumam Nr.102

(protokols Nr.6, 17.punkts)

Jūrmalas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Telpu noma

1.1.

Sporta zāle 777.80 m2

1 stunda

61,34

1.2.

Aktu zāle 357 m2

1 stunda

33,05

1.3.

Telpa, vid. 40 m2

1 stunda

3,48

1.4.

Telpa, vid. 60 m2

1 stunda

5,22

1.5.

Telpa, informātikas klase ar datoriem (60 m2)

1 stunda

9,02

1.6.

Telpa, vid.74 m2

1 stunda

6,44

1.7.

Ēdamzāle 296.5 m2

1 stunda

12,89

1.8.

Pagrabstāvs 38.0 m2

1 stunda

2,97

1.9.

Pagrabstāvs 364.40 m2

1 stunda

19,01

1.10.

Trenažieru zāle 68.4 m2

1 stunda

5,35

1.11.

Foajē telpas 1 m2 noma

1 stunda

0,01


Lejupielāde: DOC un PDF