Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 168

protokols Nr. 9, 12. punkts

Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” prioritāti P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virzienu “R3.3.1.: Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” rīcību Nr.193 “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurētspējas nostiprināšana”, rīcību Nr.194 “Amatieru mākslas attīstības veicināšana”, saskaņā ar Jūrmalas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2022. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra lēmumu Nr.11 ”Par Jūrmalas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2020. gadam apstiprināšanu” 2. rīcības virzienu “Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā” uzdevumu U.2.3. Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar kvalitatīvu kultūras piedāvājumu”, pasākuma P2.3.2. “Starptautisku un pārrobežu projektu attīstīšana kultūras jomā (projektu izstrāde, finansējuma piesaiste)”, 3. rīcības virzienu “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” pasākuma P3.1.5. “Dziesmu un deju svētku kustības pasākumu atbalsts” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, ievērojot Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda (turpmāk – Divpusējais sadarbības fonds) nosacījumus (https://eeagrants.lv/divpusejas-sadarbibas-fonds/par-programmu), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dalību Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā ar iniciatīvas pieteikumu „Jauniešu iesaiste amatu prasmju saglabāšanā “Amatniecība – paaudžu tilts”” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta sadarbības partneri Norvēģijas tautas mākslas un amatniecības asociāciju.

2. Noteikt iniciatīvas mērķi – attīstīt un stiprināt sadarbību starp Jūrmalas (Latvijas) un Telemarkas Seljorkas (Norvēģija) amatniekiem un jauniešiem, lai kopā rastu risinājumus jauniešu iesaistei amatu prasmju novērtēšanā, saglabāšanā un attīstībā. Kā arī veidot divpusējās kultūras saites, izzinot abu valstu amatu tradīcijas un to izmantošanu mūsdienās.

3. Noteikt ieguvumus no iniciatīvas īstenošanas:

3.1. divpusējās sadarbības attīstība starp Jūrmalas un Telemarkas Seljorkas amatniekiem un jauniešiem;

3.2. labās prakses apmaiņa nemateriālā kultūras mantojuma, īpaši amatniecības saglabāšanas jomā starp Jūrmalu un Telemarkas Seljorku;

3.3. identificētas problēmas un izstrādāti priekšlikumi jauniešu iesaistei nemateriālā mantojuma, īpaši amatu prasmju, saglabāšanā;

3.4. sekmēta jauniešu un amatnieku sadarbība, kā arī popularizēta Jūrmalas amatnieku, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra un Jūrmalas Mākslas skolas darbība;

3.5. investīciju piesaiste pilsētas kultūrvides attīstībai - cilvēkresursa kapacitātes pilnveidei.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2023. gada 2. janvāra līdz 2024. gada 1. augustam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 50 000,00 euro (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), kur Divpusējā sadarbības fonda finansējums ir 100 % jeb 50 000,00 euro (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 22 500,00 euro (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) jeb līdz 45 % apmērā no 6. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. - 2024. gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļai iniciatīvas iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo informāciju sagatavot un iesniegt Latvijas Lielo pilsētu asociācijā (turpmāk – Asociācija) līdz 2022. gada 10. maijam un sadarbībā ar Asociāciju iesniegt iniciatīvu Divpusējās sadarbības fondā elektroniski nosūtot uz e-pastu; pasts@fm.gov.lv līdz 2022. gada 31. maijam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF