Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Rita Sproģe, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Andris Čuda, Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms, Inese Kārkliņa, Rolands Parasigs-Parasiņš, Larisa Loskutova, Ints Dālderis, Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Anita Adijāne

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Priekšsēdētāja palīdze

Anda Šveica

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Komunikācijas pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Nodokļu nodaļas vadītāja vietniece

Kitija Pūce

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Laura Jaundāldere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas mākslas vidusskolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Pumpuru vidusskolas “Erasmus” projektu koordinatore

Madara Grīsle

Jūrmalas muzeja direktore

Inta Baumane

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Una Andersone

SIA "Jūrmalas siltums" valdes priekšsēdētājs

Valdis Vītoliņš

SIA "Jūrmalas ūdens" valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums"

6.

Par Simbolikas komisijas izveidi

7.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums

8.

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra nolikumā Nr.10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

9.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas nolikums

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.48 “Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

13.

Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā

14.

Par Jūrmalas bāriņtiesas izstāšanos no biedrības “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

16.

Jūrmalas Mākslas skolas nolikums

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”

18.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” īstenošanu

19.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” īstenošanu

20.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

21.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” noslēgumu

22.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

23.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības (KA1)”Mācību mobilitāte skolu sektorā” finansētā projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060289 “Solis tuvāk nākotnes skolai” noslēgumu

24.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu”

26.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” noslēgumu

27.

Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā” īstenošanu

28.

Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. jūlija noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

30.

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā

31.

Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā

32.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atzīšanu par spēku zaudējušiem

36.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

38.

Par būvju nojaukšanu Bišu iela 3A, Jūrmalā

39.

Par būvju nojaukšanu Krūmu ielā 2, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu Ormaņu ielā 11, Jūrmalā

42.

Par būvju nojaukšanu Piestātnes iela 14, Jūrmalā

43.

Par atļauju uzsākt zemes vienības Slokas ielā 83, Jūrmalā, īpašniekam robežas pārskatīšanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Poruka prospektā 8, Jūrmalā, un Sesavas ielā 7, Jūrmalā

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, un Maltas ielā 4, Jūrmalā

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

47.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā

48.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

49.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā un Kāpu ielā 75, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

51.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu”

52.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 11-46, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-45, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 44, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

56.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-308, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

57.

Par prioritāru īrnieku nodrošināšanu ar citu sociālo dzīvokli un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Tērbatas ielā 43-77, Jūrmalā

58.

Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

59.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.70 Putnu ielā 2, Jūrmalā, atsavināšanu

61.

Par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

63.

Par zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, daļas nomu

64.

Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas nomu

65.

Par zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, daļas nomu

66.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums

67.

Par Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

68.

Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Dzintaru mežaparkā

· Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā

· Grozījumi Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

· Par atļauju Jūrmalas Kultūras centram bez maksas izmantot telpu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā

· Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”

· Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” īstenošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums"

6.

Par Simbolikas komisijas izveidi

7.

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra nolikumā Nr.10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

8.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas nolikums

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.48 “Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

12.

Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā

13.

Par Jūrmalas bāriņtiesas izstāšanos no biedrības “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

15.

Jūrmalas Mākslas skolas nolikums

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”

17.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” īstenošanu

18.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” īstenošanu

19.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

20.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” noslēgumu

21.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

22.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības (KA1)”Mācību mobilitāte skolu sektorā” finansētā projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060289 “Solis tuvāk nākotnes skolai” noslēgumu

23.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu”

25.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” noslēgumu

26.

Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā” īstenošanu

27.

Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. jūlija noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

29.

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā

30.

Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Dzintaru mežaparkā

31.

Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā

32.

Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā

33.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atzīšanu par spēku zaudējušiem

37.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

39.

Par būvju nojaukšanu Bišu iela 3A, Jūrmalā

40.

Par būvju nojaukšanu Krūmu ielā 2, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā

42.

Par būves nojaukšanu Ormaņu ielā 11, Jūrmalā

43.

Par būvju nojaukšanu Piestātnes iela 14, Jūrmalā

44.

Par atļauju uzsākt zemes vienības Slokas ielā 83, Jūrmalā, īpašniekam robežas pārskatīšanu

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Poruka prospektā 8, Jūrmalā, un Sesavas ielā 7, Jūrmalā

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, un Maltas ielā 4, Jūrmalā

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

48.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā

49.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

50.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā un Kāpu ielā 75, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

52.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu”

53.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

54.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 11-46, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

55.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-45, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 44, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

58.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-308, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

59.

Par prioritāru īrnieku nodrošināšanu ar citu sociālo dzīvokli un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Tērbatas ielā 43-77, Jūrmalā

60.

Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

61.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.70 Putnu ielā 2, Jūrmalā, atsavināšanu

63.

Par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

64.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

65.

Par zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, daļas nomu

66.

Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas nomu

67.

Par zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, daļas nomu

68.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums

69.

Par Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

70.

Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

71.

Par atļauju Jūrmalas Kultūras centram bez maksas izmantot telpu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā

72.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

73.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

74.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

75.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

76.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”

77.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” īstenošanu

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), I.Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

L.Dzirnekle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums" (nolikums Nr.34)

Ziņotājs:

L.Dzirnekle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums".

6. Par Simbolikas komisijas izveidi (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

L.Dzirnekle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Simbolikas komisijas izveidi.

7. Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra nolikumā Nr.10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.35)

Ziņotājs:

A.Šveica ziņo, ka nolikuma projektu ir nepieciešams papildināt, norādot arī tālruņa Nr.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra nolikumā Nr.10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

8. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas nolikums (nolikums Nr.36)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas nolikumu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums” (nolikums Nr.37)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums” (nolikums Nr.38)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.48 “Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums” (nolikums Nr.39)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.48 “Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”.

12. Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā.

13. Par Jūrmalas bāriņtiesas izstāšanos no biedrības “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija” (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

U.Andersone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas bāriņtiesas izstāšanos no biedrības “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” (nolikums Nr.40)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

15. Jūrmalas Mākslas skolas nolikums (nolikums Nr.41)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Mākslas skolas nolikumu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā”.

17. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” īstenošanu (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” īstenošanu.

18. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” īstenošanu (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” īstenošanu.

G.Liepiņa ziņo, ka lēmuma projektā ir nepieciešams redakcionāls precizējums, projekta īstenošanas laiku nosakot no 2022.gada 16.maija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” īstenošanu.

19. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums (nolikums Nr.43)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikumu.

20. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.– 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” noslēgumu (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.– 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” noslēgumu.

21. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka ir sagatavota lēmuma projekta precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

22. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības (KA1)”Mācību mobilitāte skolu sektorā” finansētā projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060289 “Solis tuvāk nākotnes skolai” noslēgumu (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

M.Grīsle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības (KA1)”Mācību mobilitāte skolu sektorā” finansētā projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060289 “Solis tuvāk nākotnes skolai” noslēgumu.

23. Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

M.Grīsle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu” (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu”.

25. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” noslēgumu (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” noslēgumu.

26. Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā” īstenošanu

(lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā” īstenošanu.

27. Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt noteikumus par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ” (noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

29. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā (nolikums Nr.43)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā”.

30. Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Dzintaru mežaparkā (lēmums Nr.179)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Dzintaru mežaparkā.

31. Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā (lēmums Nr.180)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā.

32. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā (lēmums Nr.181)

Ziņotājs:

V.Vītoliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā.

33. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam. Papildu tam, aicina deputātus arī atbalstīt līdzekļu piešķiršanu 1 450 140 EUR apmērā atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā finansējuma avotu piedāvājot budžeta ieņēmumu daļas palielinājumu no valsts budžeta transfertiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

K.Pūce

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, kad ir iesniegts pieteikums Satversmes tiesā?

J.Ķēniņš atbild, ka pieteikums ir iesniegts likumā noteiktajā termiņā. Satversmes tiesa ir pagarinājusi lēmuma pieņemšanu par pieteikuma virzīšanu līdz š.g. 16.maijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

K.Pūce

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

K.Pūce

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

37. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

K.Pūce

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”.

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

K.Pūce

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

39. Par būvju nojaukšanu Bišu iela 3A, Jūrmalā (lēmums Nr.182)

40. Par būvju nojaukšanu Krūmu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.183)

41. Par būves nojaukšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.184)

42. Par būves nojaukšanu Ormaņu ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.185)

43. Par būvju nojaukšanu Piestātnes iela 14, Jūrmalā (lēmums Nr.186)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Bišu iela 3A, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Krūmu ielā 2, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Ormaņu ielā 11, Jūrmalā.

5. Par būvju nojaukšanu Piestātnes iela 14, Jūrmalā.

44. Par atļauju uzsākt zemes vienības Slokas ielā 83, Jūrmalā, īpašniekam robežas pārskatīšanu (lēmums Nr.187)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju uzsākt zemes vienības Slokas ielā 83, Jūrmalā, īpašniekam robežas pārskatīšanu.

45. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Poruka prospektā 8, Jūrmalā, un Sesavas ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Poruka prospektā 8, Jūrmalā, un Sesavas ielā 7, Jūrmalā.

46. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, un Maltas ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, un Maltas ielā 4, Jūrmalā.

47. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.190)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

48. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā.

49. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

50. Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā un Kāpu ielā 75, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā un Kāpu ielā 75, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

51. Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Dālderis)) , nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu.

52. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu”.

53. Grozījumi Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

54. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 11-46, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.196)

55. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-45, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.197)

56. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 44, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 11-46, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-45, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 44, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

57. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.199)

58. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-308, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-308, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

59. Par prioritāru īrnieku nodrošināšanu ar citu sociālo dzīvokli un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Tērbatas ielā 43-77, Jūrmalā (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prioritāru īrnieku nodrošināšanu ar citu sociālo dzīvokli un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Tērbatas ielā 43-77, Jūrmalā.

60. Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”.

61. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā” (noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”.

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.70 Putnu ielā 2, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.70 Putnu ielā 2, Jūrmalā, atsavināšanu.

63. Par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms aicina deputātus neatbalstīt šīs dabas teritorijas nodošanu atsavināšanai, jo zemesgabals tika atdalīts tikai tāpēc, ka īpašnieks vēlējās paplašināt savu teritoriju. Nav arī pārliecības, ka šis detālplānojums nav spēkā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis, A.Čuda, U.Kronblūms)) “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

64. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

65. Par zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, daļas nomu.

66. Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas nomu.

67. Par zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, daļas nomu.

68. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums (nolikums Nr.44)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumu.

69. Par Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

70. Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums (nolikums Nr.45)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu.

71. Par atļauju Jūrmalas Kultūras centram bez maksas izmantot telpu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju Jūrmalas Kultūras centram bez maksas izmantot telpu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā.

72. Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

73. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

74. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

75. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.46)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

76. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums” (nolikums Nr.47)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”.

77. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” īstenošanu (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

M.Strazds

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd netiek lemts par projekta 100 īstenošanu, un ja, ir redzams, ka šis projekts ir neefektīvs un neizdevīgs, tad ir jālemj par tā pārtraukšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” īstenošanu.

Sēde slēgta plkst.11.25.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 26.maijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF