Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 170

protokols Nr. 9, 17. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta
„Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana
un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa
pilnveidošanai” īstenošanu

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas” projektu konkursa nolikumu, kas apstiprināts VKKF padomes 2006. gada 20. decembra sēdē (protokols Nr.19 (198)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2021. gada 17. decembra sēdei (protokols Nr.25 (432)), pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmā 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīvi un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 2016. gada 28. decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016. – 2022. gadam 7. prioritātes “Piedāvāt mākslas izglītības metodisko atbalstu Jūrmalas vizuālās mākslas pedagogiem ” 3.uzdevumu “Veidot digitālo metodisko materiālu bāzi” un 6.prioritātes “Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 4.uzdevuma “Papildināt skolas materiālo bāzi, piedaloties VKKF mērķprogrammas projektu konkursos” un VKKF 2022. gada projekta finansēšanas līgumu Nr. 2022 – 1- VIZ-M04022, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktam un Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr.15 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”” atklātajā projektu konkursā, Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – iegādāties skolas mācību telpu aprīkojumu un apgaismošanas aparatūru, lai nodrošinātu skolas audzēkņu un pedagogu iespēju veikt kvalitatīvu mācību procesu, uzstādot atbilstošu apgaismojumu. Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju interesēs ir apskatīt kvalitatīvu un mūsdienīgu mākslas piedāvājumu gan klātienē, gan attālināti skolas izstāžu zālē. Projekta ietvaros ir paredzēts arī iegādāties LED gaismas planšetes mācību procesa nodrošināšanai.

3. Noteikt projekta īstenošanas ieguvumus:

3.1. pilnveidota Jūrmalas Mākslas skolas materiāltehniskā bāze, kas sekmē izglītības piedāvājuma konkurētspējas palielināšanu un izglītības programmu pilnveidi un aktualizēšanu mūsdienu prasībām, tai skaitā, attālināto mācību nodrošināšanai;

3.2. pilnveidots mācību priekšmetu: zīmēšana, gleznošana, datorgrafika, animācija un citu mācību priekšmetu process, kā arī attālināto mācību process, veidojot atbilstošus nosacījumus mācību un radošajam darbam;

3.3. tiek veidota izglītota un zinoša kultūras pasākumu mērķauditorija.

4. Pieņemt zināšanai projekta īstenošanas laiku no 2022. gada 14. februāra līdz 2022. gada 1. oktobrim.

5. Noteikt Jūrmalas Mākslas skolas projekta kopējās izmaksas 1800,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100 %, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Mākslas skolai.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF