Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 171

protokols Nr. 9, 18. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā
projekta “Radošā telpa” īstenošanu

Pamatojoties uz “Patvēruma likuma” 50.panta 2.punktu, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014. - 2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības integrācijas projekta “Radošā telpa” nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem (5 – 9 g.v. un 10 – 17 g.v.) Jūrmalas Mūzikas vidusskolā īstenošanu.

2. Noteikt projekta mērķi – rast labvēlīgu un radošu vidi nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem - bēgļu ģimeņu bērniem, pusaudžiem un jauniešiem vecumā no 5 - 17 gadiem (turpmāk – audzēkņi), ierodoties Latvijā, veicinot labsajūtu pēc visa pārdzīvotā, atrodoties citā valstī adaptēšanās periodā.

3. Noteikt projekta īstenošanas ieguvumus:

3.1. Audzēkņi kļuvuši emocionāli stabilāki un pozitīvi uztver pasauli;

3.2. Audzēkņiem ir emocionālā atsaucība uz mūziku, interese par mūzikas instrumentu apguvi;

3.3. Audzēkņiem attīstās prasme darboties ar dažādiem mūzikas instrumentiem un dziedāt ;

3.4. Audzēkņi iegūst pamata zināšanas mūzikas teorijā;

3.5. Audzēkņiem veidojas prasme darboties kolektīvā, spēja komunicēt ar citiem, darboties pārī;

3.6. Audzēkņi prot nodziedāt vairākas dziesmas dažādās valodās, spēlēt skaņdarbus un kopīgi muzicēt;

3.7. Audzēkņi ir apguvuši elementāras latviešu valodas frāzes, saprot norādījumus latviski;

3.8. Audzēkņi prot nodziedāt vairākas dziesmas un nolasīt dzejoļus latviešu valodā;

3.9. Audzēkņi piedalās noslēguma koncertā Dubultu kultūras kvartālā, kur demonstrē apgūtās prasmes. Koncerta mērķauditorija ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri uzturas Latvijā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2022.gada 16.maija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas līdz 9 935,00 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi), saskaņā ar pielikumu, kas tiek segtas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta.

6. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF