Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 173

protokols Nr. 9, 21. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu
pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts”
iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta
īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 12. panta trešo daļu, atbilstoši atklāta projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” nolikumam (turpmāk – konkurss), kura organizēšanas pamats – Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 “Kārtība kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2020.-2022. gadam Rīcības plāna apakšmērķa AM 1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U 1.1. “Pašvaldībai jānodrošina jauniešu līdzdalība pilsētas, valsts un pasaules sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” noteiktos pasākumus P 1.1.4. “Attīstīt Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu sadarbību pilsētā” un P 1.1.5. “Atbalstīt un sekmēt Jūrmalas jauniešu ierosinātos pasākumus Jūrmalas pilsētā. Veicināt finanšu plānošanas prasmes”, kā arī apakšmērķa A5 “Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem” uzdevuma U 5.1. “Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu” pasākumu P 5.1.1. “Organizēt lekcijas/seminārus/nodarbības ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu (piemēram, nodarbības par aktivitātēm “Stresa akadēmija” pirms valsts eksāmeniem 12. klasēm). Veicināt vienaudžu izglītības programmas ieviešanu pilsētā”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikuma Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 39. punktam, kas nosaka Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru kā atbildīgo par jaunatnes politiku pašvaldībā un Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, sadarbībā ar izglītības iestādēm –Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Majoru vidusskolu, Jūrmalas Kauguru vidusskolu, Jūrmalas Pumpuru vidusskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu – dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” ar projektu “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. skolēnu pašpārvalžu jaunieši apguvuši zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām;

3.2. veicināta skolēnu pašpārvalžu līdzdalība skolas ārpus stundu dzīves veidošanā un sadarbība ar skolas administrāciju;

3.3. pašpārvalžu komandas ir izstrādājušas un īstenojušas savas skolas projektus;

3.4. atbalstītas jauniešu iniciatīvas aktivitāšu un pasākumu īstenošanai citiem jauniešiem;

3.5. sniegts atbalsts jauniešu mentālās veselības uzlabošanā pēc Covid-19 pandēmijas sekām.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 5000, 00 euro (pieci tūkstoši euro un 00 centi), kas 100 % apmērā ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram sadarbībā ar izglītības iestādēm vienota projekta pieteikuma iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai līdz 2022. gada 23. maijam.

7. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta īstenošanas un sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram sadarbībā ar izglītības iestādēm - Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Majoru vidusskolu, Jūrmalas Kauguru vidusskolu, Jūrmalas Pumpuru vidusskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF