Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 175

protokols Nr. 9, 23. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+
Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2
“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas
prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmumu Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020. gadam apstiprināšanu” ,Rīcības plāna apakšmērķa AM2 “Paplašināt un attīstīt jauniešu un sabiedrības informētību par jaunatnes jomu” uzdevuma U2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām”, organizējot pasākumus 2.1.1. Jauniešu digitālās „Iespēju kartes” pilnveidei un popularizēšanai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību 1.punktam, un ievērojot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Pumpuru vidusskolas dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „SUCCESS FOR EVERY CHILD in the virtual worl and inclusion in the real world” (“PANĀKUMI KATRAM BĒRNAM virtuālajā pasaulē un iekļaušanās reālajā pasaulē” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Zakladni skola, Uherske Hradiste, Za Aleji 1072, Čehija un partnerībā ar Escola Secundária Manuel Cargaleiro, Portugāle; Osnovna škola Bol, Horvātija un Nuestra señora del Rosario de Paterna, Spānija.

2. Noteikt projekta mērķi - vērtību radīšana, veidojot veselīgas attiecības un iekļaujošu vidi. Šķēršļu nojaukšana, bērnu ar dažādām dzimtajām valodām iekļaušana un attiecības klasē, iebiedēšanas mazināšana, digitālo mediju pratība, dažādi iekļaušanas veidi reālajā pasaulē un IKT (informāciju un komunikāciju tehnoloģijas). Projektā iegūtas reģionālās zināšanas, veicot mobilitātes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. jaunu iekļaušanas veidu ieviešana un gudrs atbalsts šim procesam, izmantojot IKT (informāciju un komunikāciju tehnoloģijas);

3.2. konkrētu programmu kopums adaptācijas mērķu sasniegšanai;

3.3. izstrādāts digitālais rīks iebiedēšanas biežuma kartēšanai;

3.4. aktivitāšu apkopojums veselīgu attiecību veicināšanai klasēs;

3.5. izstrādāts piktogrammu komplekts drošai kustībai virtuālajā telpā un ieteikumi bērnu ar dažādām dzimtajām valodām iekļaušanai;

3.6. projekta vietne eTwinning vidē.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 2024. gada 30. jūnijam.

5. Noteikt Jūrmalas Pumpuru vidusskolas kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 30 685,00 euro (trīsdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 00 centi), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 30 685,00 euro (trīsdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības Erasmus + programmas finansējums ir 100 % jeb 30 685,00 euro (trīsdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 00 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 6 137,00 euro (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro un 00 centi) jeb līdz 20 % apmērā no 5. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu projektu konkursa organizētājam līdz 2022. gada 10. maijam uzdot Jūrmalas Pumpuru vidusskolai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF