Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 181

protokols Nr. 9, 32. punkts

Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” Vidējā termiņa mērķa M2. “Komunālā un transporta infrastruktūra” prioritātes P 2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R 2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” aktivitāti Nr.88 “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”, Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 30. janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020. gadam apstiprināšanu”, 4.2. pasākuma “Pasākumi enerģijas ražošanas sektorā” 4.2.2. aktivitāti “Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025. gadam, kapitālsabiedrība plāno izstrādāt projekta iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģiskajam mērķim - ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšanu. Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1‑14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktu un ņemot vērā Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 12. aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2- 29/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā, sagatavojot projekta pieteikumu “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt mērķi - paaugstināt siltuma avota efektivitāti un sekmēt dabasgāzes aizvietošanu ar šķeldas kurināmo, nodrošinot centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu Jūrmalā, Kauguros.

3. Noteikt indikatīvos ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē ar jaudu 6 MW, izbūvējot jaunu katlu māju Kauguros ar šķeldu kurināmu ūdens sildāmo katlu (ar automatizētu šķeldas padevi);

3.2. kaitīgo vielu (CO2) emisijas atmosfērā samazinājums līdz 4000 t CO2/gadā.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, taču ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Pieņemt zināšanai projekta kopējās plānotās izmaksas 6 000 000,00 euro (seši miljoni euro un 00 centi) apmērā, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 5 874 000,00 euro (pieci miljoni astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 40 % jeb 2 349 600,00 euro (divi miljoni trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi);

5.1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 60 % jeb 3 524 400,00 euro (trīs miljoni pieci simti divdesmit četri tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 126 000,00 euro (viens simts divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi), kuru sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

6. Noteikt, ka projekta ieviešanu nodrošinās sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” tās finanšu līdzekļu ietvaros.

7. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” sagatavot projekta iesniegumu, atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF