Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 183

protokols Nr. 9, 40. punkts

Par būvju nojaukšanu Krūmu ielā 2, Jūrmalā

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022. gada 8. februārī saņemts nekustamā īpašuma Krūmu ielā 2, Jūrmalā īpašnieku iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/22S-2595, turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo pamatceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 014 0906 002), pamatceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 014 0906 003), palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 014 0906 005), palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 014 0906 006), Krūmu ielā 2, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.201, tehniskās inventarizācijas lietu, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un ņemot vērā būvju īpašnieku izteikto vēlēšanos, Jūrmalas dome atbalsta būvju nojaukšanu.

Būves atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumos Nr. 916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2022. gada 6. aprīļa Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļaujā Nr.T-00469/2022 (reģistrēts Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra lietvedības sistēmā ar Nr.1-8/22-33) norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu un Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2022. gada 1. marta atzinumu (protokols Nr. 14–20/03), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 12. aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-26/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būvju nojaukšanai.

2. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijai kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF