Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 184

protokols Nr. 9, 41. punkts

Par būves nojaukšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā (turpmāk – Centrs) 2022. gada 31. martā saņemts nekustamā īpašuma Lašu ielā 12, Jūrmalā īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts Centra lietvedības sistēmā ar Nr.1-8/22-25, turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 0022 605 001), Lašu ielā 12, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1134, tehniskās inventarizācijas lietu, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, dzīvojamās ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, būves tehnisko apsekošanas atzinumu, pilnvaru, piekrišanu un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, Jūrmalas dome atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu un Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2022. gada 5. aprīļa atzinumu (protokols Nr. 14–20/04), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 12. aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-26/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijai kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF