Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 185

protokols Nr. 9, 42. punkts

Par būves nojaukšanu Ormaņu ielā 11, Jūrmalā

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs (turpmāk – Centrs) 2022. gada 25. februārī saņemts nekustamā īpašuma Ormaņu ielā 11, Jūrmalā īpašnieka iesniegums (reģistrēts Centra lietvedības sistēmā ar Nr.1-8/22-16 turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7820 002), Ormaņu ielā 11, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000015255, tehniskās inventarizācijas lietu, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, dzīvojamās ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, Jūrmalas dome atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumos Nr. 916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2022. gada 6. aprīļa Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļaujā Nr.T-00469/2022 (reģistrēts Centra lietvedības sistēmā ar Nr.1-8/22-33) norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu un Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2022. gada 1. marta atzinumu (protokols Nr. 14–20/03), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 12. aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-26/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijai kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF