Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 186

protokols Nr. 9, 43. punkts

Par būvju nojaukšanu Piestātnes iela 14, Jūrmalā

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022. gada 15. martā saņemts nekustamā īpašuma Piestātnes iela 14, Jūrmalā īpašnieka Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, kuras vārdā rīkojas Nodrošinājuma valsts aģentūra, iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-19/22S-5064; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošās būves: mācību korpusu k-5 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1609 012), ārstniecības ēku k-6 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1609 013), kopmītni k-7 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1609 015), garāža - katlu māju (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1609 032), Piestātnes iela 14, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2825, tehniskās inventarizācijas lietas, būvju foto fiksācijas, apbūves plānus, būvju tehniskos apsekošanas atzinumus, un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, Jūrmalas dome atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2022. gada 5. aprīļa atzinumu (protokols Nr.14–20/04), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 12. aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-26/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būvju nojaukšanai.

2. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijai kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF